Wniosek o ulgę osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - podatek od nieruchomości / środków transportowych

Nazwa sprawy

-WNIOSKI W SPRAWACH ULG (ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU)

-PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

-OSOBY FIZYCZNE NIEPROWADZACE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna

Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (t.j.- Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie ulgi (uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym) tj. odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek.

2.Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

3.Informacja o stanie majątkowym podatnika - INFORMACJA_O_STANIE_MAJATKOWYM_PODATNIKA.doc

4.Załączniki:

-kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację materialną Wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich 3 miesięcy, np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku lub świadczeń socjalnych,

-kserokopie innych dokumentów poświadczających argumenty zawarte we wniosku lub mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, np. rachunki za czynsz i media, potwierdzenie kosztów leczenia lub pobytu w szpitalu, potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę, umowy spłat zaciągniętego kredytu bankowego, itp.,

-wszelki inne dowody i argumenty, mające- zdaniem Podatnika- wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Opłaty

1.Wniosek jest wolny od opłat.

2.Na podstawie załącznika (część IV) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.- Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):

-dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia- opłata skarbowa 17,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone do protokołu. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

3.Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi (PKO BP S.A. 38102047240000300200075929) lub bezpośrednio w kasie tutejszego Urzędu (I piętro, pokój 16).

Sposób dostarczenia dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi (I piętro, pokój 12), względnie przesłać na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień

 

Wydział Finansów i Realizacji Budżetu Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pokój 15 (I piętro), nr tel. (87) 615-60-33

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Przy sprawie szczególnie skomplikowanej, wymagającej przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 

1.Wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania ulgi. Decyzja jest uznaniowa, czyli organ podatkowy posiada swobodę wyboru określonego rozwiązania.

2.Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu, bądź będzie dostarczony poprzez Pocztą Polską (ewentualnie gońca).

Odwołanie

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.

Informacje dodatkowe

 

1.Wniosek o udzielenie ulgi kieruje się do Burmistrza Gołdapi.

2.Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko Podatnik lub pełnomocnik Podatnika.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 05-01-2012 12:44:34
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 05-01-2012 12:44:34