Wniosek o ulgę osoby prawnej - podatek od nieruchomości

 

Nazwa sprawy

-WNIOSKI W SPRAWACH ULG (ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY, UMORZENIE PODATKU)

-PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

-OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEMAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Podstawa prawna

1.Art. 67b § 1 pkt 2 z związku z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (t.j.- Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.- Dz. U. Z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

3.Rozporządzenie Komisji WE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L z 2006 r. Nr 379, poz. 5)

4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j.- Dz. U. Z 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie ulgi (uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym) tj. odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek.

2.Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

3.Informacja o pomocy de minimis otrzymanej/nie otrzymanej przez przedsiębiorcę w danym roku budżetowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych

INFORMACJA_O_POMOCY_DE_MNINIMIS.doc

4.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc

5.Załączniki:

-kserokopie dokumentów potwierdzające faktyczne dochody i wydatki firmy za dany rok budżetowy oraz dwa poprzedzające go lata budżetowe,

-oświadczenie o stanie rachunków bieżących, oszczędnościowych, posiadanych pożyczkach i kredytach wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

-oświadczenie o posiadanym przez Podatnika majątku tj. nieruchomościach i miejscu ich położenia oraz ruchomościach (np. środkach transportowych), kapitałach pieniężnych, akcjach, obligacjach (należy podać ich wartość rynkową), lokatach bankowych (należy podać ich aktualny stan), lub środkach lokowanych w funduszu inwestycyjnym,

-oświadczenie, czy Podatnik terminowo rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,

-informacja o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie w roku budżetowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych, z podziałem na kwartały (podać, czy osoby są zatrudnione na czas określony czy nieokreślony, ile osób jest na stałe zameldowanych na terenie gminy Gołdap),

-wszelki inne dowody i argumenty, mające- zdaniem Podatnika- wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

Opłaty

1.Wniosek jest wolny od opłat.

2.Na podstawie załącznika (część IV) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.- Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):

-dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia- opłata skarbowa 17,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo udzielone do protokołu. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

3.Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi (PKO BP S.A. 38102047240000300200075929) lub bezpośrednio w kasie urzędu (I piętro, pokój 16)

Sposób dostarczenia dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi (I piętro, pokój 12), względnie przesłać na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień

 

Wydział Finansów i Realizacji Budżetu Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pokój 15 (I piętro), nr tel. (87) 615-60-33

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Przy sprawie szczególnie skomplikowanej, wymagającej przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 

1.Wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania ulgi. Decyzja jest uznaniowa, czyli organ podatkowy posiada swobodę wyboru określonego rozwiązania.

2.Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu, bądź będzie dostarczony poprzez Pocztą Polską (ewentualnie gońca).

Odwołanie

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.

Informacje dodatkowe

 

1.Wniosek o udzielenie ulgi kieruje się do Burmistrza Gołdapi.

2.Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko Podatnik lub pełnomocnik Podatnika.

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 05-01-2012 12:52:14
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 05-01-2012 15:10:18