Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. (nabycie lub zbycie)

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 04-11-2020 10:07:39
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 04-11-2020 10:09:17