Informacja o gruntach - osoby fizyczne

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub  przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. (nabycie lub zbycie)

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 04-11-2020 12:44:18
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 04-11-2020 12:44:54