DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Osoby  prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami  wieczystymi  gruntów,  posiadaczami  nieruchomości  lub  ich  części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących   własność   Skarbu   Państwa    lub   jednostki   samorządu    terytorialnego    oraz    osoby    fizyczne   będące współwłaścicielami  lub  współposiadaczami  nieruchomości  lub  obiektów  budowlanych  z  osobami  prawnymi,  jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 25-11-2020 11:54:15