DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Art. 6 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), zwanej dalej „ustawą”. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów,jednostki organizacyjne Lasów posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającychpowstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o którychmowa w art. 5 ust. 4 ustawy.
Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 25-11-2020 12:01:51