DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. Podatnicy podatku od środków transportowych.

Do  dnia  15  lutego  każdego  roku  podatkowego,  jak  również  w  terminie  14  dni  od  zaistnienia  okoliczności  mających  wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 25-11-2020 12:05:27