Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 

Podstawa prawna: art. 73 ust. 2 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami).

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może nastąpić z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego.

Użytkownik wieczysty może wystąpić z wnioskiem o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który została ona oddana w użytkowanie wieczyste. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do zmiany stawki procentowej opłaty rocznej, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Nowa stawka procentowa opłaty rocznej obowiązuje od roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia dotychczasowej stawki procentowej.

 

Wymagane dokumenty:

-wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wniosek_o_zmiane_stawki_procentowej.pdf

- dokumenty świadczące o zmianie sposobu korzystania z nieruchomości, powodujące zmianę celu na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.

Opłaty: nie pobiera się.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14

 

Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany termin załatwienia sprawy do 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości

pokój 24

tel. 87-615-60-41

Tryb odwoławczy:

Użytkownik wieczysty niezadowolony z rozstrzygnięcia może w terminie 30 dni od jego otrzymania złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Do czasu zakończenia postępowania o zmianę stawki procentowej użytkownik wieczysty jest zobowiązany do wnoszenia opłaty w dotychczasowej wysokości. Rozliczenie wniesionych wpłat następuje po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-12-2011 14:43:02
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 19-03-2015 14:14:54