WARUNKI ZABUDOWY

 

 

Nazwa sprawy:

WARUNKI ZABUDOWY

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t .j. Dz. U. 2015, poz.199, ze zmianami/

Wymagane dokumenty:

Wniosek + poniższe załączniki

  1. 2 egz. czystej aktualnej mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku katastralnej) w skali 1:500 lub 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej minimum trzykrotną szerokość frontu działki, we wszystkie strony od granic działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50,0m z przedstawionymi granicami terenu objętego wnioskiem;/dotyczy działki lub działek na których będzie realizowana inwestycja/.

  2. kopia w/w mapy z określeniem granic terenu objętego wnioskiem wraz z przedstawieniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu (koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiająca m. innymi lokalizację projektowanych obiektów, przyłączy, rozwiązań komunikacyjnych...);

  3. rysunki przedstawiające projektowane obiekty budowlane (koncepcja wnioskowanych obiektów budowlanych - szkice określające wstępną koncepcję z wymiarami zewnętrznymi; wysokościami poszczególnych elementów elewacji tj. do okapu, do kalenicy; kąty nachylenia połaci, rodzaje dachów – tj dwuspadowe, wielospadowe, płaskie – szkice mogą być wykonane odręcznie przez wnioskodawcę);

  4. pełny wypis z rejestru gruntów na działki wchodzące w skład inwestycji - dla działki na której realizowana będzie inwestycja;

  5. skrócony wypis z rejestru gruntów dla obszaru oddziaływania - dotyczy wszystkich działek sąsiadujących;

  6. kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 umożliwiająca lokalizację terenu inwestycji w stosunku do otaczających terenów – w przypadku braku orientacji na dostarczonej mapie;

  7. umowy lub zapewnienia zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem dot. projektowanej infrastruktury technicznej (przyłącza lub urządzenia np. energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne) - ..… szt.;- t.j. PWIK Gołdap – woda i kanalizacja, PGE- energetyka, wywóz nieczystości stałych i ciekłych jeżeli brak kanalizacji ogólnospławnej.

  8. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jeśli planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 09 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ... (Dz.U.Nr257.poz.2573 z późn. zm.).

  9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  10. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie warunków zabudowy:

- warunki wjazdu na działkę wystawione przez odpowiedniego zarządcę drogi;

- wypisy z rejestru gruntów, które potwierdzają fakt posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy Gołdap /prawo własności lub dzierżawa/- dotyczy istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej;

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 107,00zł -zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej / j.t. Dz. U. 2014.1628 ze zmianami/

Kasa Urzędu:

Kasa Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pok. nr 7, czynna w godz. 8 – 14.

Nr konta Urzędu:

PKO BP S.A. oddz. Gołdap 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, I piętro, pokój 5 www.goldap.pl

tel. (87) 615 60 00 e-mail: sekretariat@goldap.pl

fax. (87) 615 08 00

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

– p.o. Kierownika Wydz. GPO, Architekt Miejski.

Tel. (-87)615 60 40 e-mail: gpo2@goldap.pl

Termin załatwienia sprawy:

2 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja

Odwołanie:

 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania.

Informacje dodatkowe:

 

wniosek_o_ustalenie_warunkow_zabudowy.doc

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 15-12-2011 13:57:10
Autor edycji: Beata Kołakowska
Data edycji: 04-03-2015 10:57:09