ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

 

ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW.

 

 

 

Sprawa:

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień zlokalizowanych na gruntach nie stanowiących własności Gminy.

Podstawa prawna:

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220 - z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

- wniosek - /files/files/Usuniecie-drzew.doc

- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;

- dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością;

- w przypadku, kiedy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.

Opłaty:

1. Zwolnione z opłat skarbowych.

2. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Wysokość opłat i sposób ich wnoszenia określa Burmistrz w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Zwolnienia z opłat (wyjątki) określone są w art. 86 ustawy o ochronie przyrody.

Sposób doręczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty można:złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, piętro I, pokój nr 5.

Sprawę załatwia i udziela szczególówych wyjaśnień:

Józef Zaśkiewicz

tel. 876156023

e-mail: ochrona 2@goldap.pl

Termin załatwienia sprawy:

Miesięczny, licząc od dnia złożenia wniosku.

Odwołanie:

W terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych w zadrzewieniach na gruntach stanowiących własność Gminy wydaje Starosta. Adres: ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 16-12-2011 15:04:54
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 03-09-2015 15:03:12