XI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 24.06.2019r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2832%29.pdf

 

6. Raport o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok

/files/files/RAPORT.pdf

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_7.pdf

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2018 rok

/files/files/SPRAWOZDANIE.pdf

9. Przedstawienie Uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2018 rok oraz o innych materiałach towrzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%201_2019%20Komisji%20Rewizyjnej.pdf

/files/files/Wniosek%20Komisji%20Rewizyjnej.pdf

10. Przedstawienie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawach:

1) wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2018 r.

/files/files/RIO_opinia_sprawozdanie.PDF

2) zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

/files/files/RIO_Komisja_Rewizyjna.PDF

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2018 rok

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_1.pdf

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za 2018 rok

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_2.pdf

3) przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_3.pdf

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-06-2019 11:55:31