Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 18.06.2019r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI%28134%29.pdf

3. Raport o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok - pytania, uwagi

/files/files/RAPORT%281%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_7%281%29.pdf

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2018 rok

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_1%281%29.pdf

3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2018

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_2%281%29.pdf

4) przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_3%281%29.pdf

5) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

/files/files/Projekt%20WPF%2017.06.2019.pdf

6) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%2017.06.2019.pdf

7) zgłoszenia Sołectwa Botkuny oraz Gminy Gołdap do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
od 2019 roku

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_11.pdf

8) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi)

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_12.pdf

9) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 5 w Gołdapi)

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_13.pdf

10) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 9 w Gołdapi)

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_14.pdf

11) rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2019 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_15.pdf

12) rozpatrzenia skargi z dnia 1 kwietnia 2019 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_16.pdf

13) rozpatrzenia skargi z dnia 8 maja 2019 r.

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20XI_17.pdf

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 14-06-2019 15:41:32
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 17-06-2019 14:02:07