XIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 28.08.2019r.

 

PORZĄDEK SESJI

/files/files/PORZADEK_SESJI%2834%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032

/files/files/XIII_1_2019.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku

/files/files/XIII_2_2019.pdf

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap

/files/files/XIII_3_2019.pdf

/files/files/ZAL_XIII_3_2019.pdf

4) regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

/files/files/XIII_4_2019.pdf

5) przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap”

/files/files/XIII_5_2019.pdf

6) przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

/files/files/XIII_6_2019.pdf

7) przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na lata 2020-2022

/files/files/XIII_7_2019.pdf

8) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Brukseli w 2019 r.

/files/files/XIII_8_2019.pdf

9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1  września 2019 roku

/files/files/XIII_9_2019.pdf

10) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap

/files/files/XIII_10_2019.pdf

11) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

/files/files/XIII_11_2019.pdf

/files/files/ZAL_XIII_11_2019.jpg

12) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika

/files/files/XIII_12_2019.pdf

13) połączenia Osiedla 5 i Osiedla 6 w Osiedle 5

/files/files/XIII_13_2019.pdf

14) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla

/files/files/XIII_14_2019.pdf

/files/files/ZAL_XIII_14_2019.pdf

15) rozpatrzenia petycji z dnia 11 czerwca 2019 r.

/files/files/XIII_15_2019.pdf

16) rozpatrzenia skargi z dnia 8 lipca 2019 r.

/files/files/XIII_16_2019.pdf

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-08-2019 15:39:12