Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie w dniu 28.04.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZADEK_KOMISJI_WSP%C3%93LNEJ%285%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Gołdap

/files/files/PROJEKT_UCHWA%C5%81Y_UTRZYMANIA_CZYSTO%C5%9ACI.pdf

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów

/files/files/PROJEKT_UCHWA%C5%81Y_SPOS%C3%93B_ODBIERANIA.pdf

3) wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Gołdap

/files/files/PROJEKT_UCHWA%C5%81Y_WYB%C3%93R_METODY.pdf

4) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołdap

/files/files/PROJEKT_UCHWA%C5%81Y_DEKLARACJA.pdf

/files/files/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_NR1_DEKLARACJA.pdf

5) zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi

/files/files/PROJEKT_UCHWA%C5%81Y_SKWER_PARKING.pdf

/files/files/ZA%C5%81ACZNIK_PARKING.jpg

6) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

/files/files/PROJEKT_UCHWA%C5%81Y_STREFA_P

%C5%81ATNEGO_PARKOWANIA.pdf

/files/files/ZA%C5%81ACZNIK_STREFA_P%C5%81ATNEGO_PARKOWANIA.jpg

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 24-04-2020 13:53:13
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 24-04-2020 15:33:37