Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie w dniu 25.06.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%284%29.pdf

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.

/files/files/Sprawozdanie_roczne_-z-_budzetu_2019.pdf

/files/files/Sprawozdanie_finansowe%281%29.pdf

Raport o stanie Gminy Gołdap za rok 2019 – pytania i uwagi.

/files/files/Raport-o-stanie-Gminy-Goldap-za-rok-2019%281%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_wotum_zaufania.pdf

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_sprawozdanie.pdf

3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2019,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_absolutorium.pdf

4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_WPF%281%29.docx

/files/files/Uzasadnienie_WPF.docx

/files/files/ZAL_1%282%29.pdf

/files/files/ZAL_2%282%29.pdf

5) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_zmiany_bud%C5%BCet.docx

/files/files/ZAL_1.xls

/files/files/ZAL_2.xls

/files/files/ZAL_3.xlsx

/files/files/ZAL_4.ods

/files/files/ZAL_5.xlsx

6) emisji obligacji komunalnych w 2020 roku,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_emisja_obligacji.pdf

7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_stawki.pdf

8) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołdap,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_wz%C3%B3r_deklaracji.pdf

/files/files/ZAL_1_deklaracja.docx

/files/files/ZAL_2_deklaracja.pdf

9) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi,

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_KDR.pdf

10) ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gołdap oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

/files/files/Projekt_uchwa%C5%82y_plan_sieci_szk%C3%B3%C5%82.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 22-06-2020 19:08:11
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 22-06-2020 19:16:56