XXVI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 25.08.2020 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20SESJI.pdf

1. Projekty uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2032

/files/files/wpf%283%29.pdf

/files/files/WPF%20PROJEKT%2013_08_2020%281%29.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

/files/files/PROJEKT%20%20zmiany%20w%20bud%C5%BCecie%281%29.pdf

/files/files/Porjekt%20Uchwa%C5%82y%20sp.%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%202020%20r%20-%2013.08.2020%283%29.pdf

3) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gołdap na rok szkolny 2020/2021

/files/files/Paliwo%202020-2021%281%29.pdf

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przez utworzenie w miejscowości Jabłońskie Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

/files/files/Akt%20za%C5%82o%C5%BCycielski-zmiana%281%29.pdf

/files/files/zmiana%20aktu-%20uzasadnienie%281%29.pdf

5) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi nr XXIII/188/2020 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze skweru i parkingu miejskiego na Placu Zwycięstwa w Gołdapi

/files/files/uchylenie%20uchwa%C5%82y%20XXIII_188_2020%20parking%281%29.pdf

6) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi nr XXIII/189/2020 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

/files/files/uchylenie%20XXIII_189_2020%281%29.pdf

7) konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap dotyczących budżetu obywatelskiego

/files/files/konsultacje%20spo%C5%82eczne%20do%20BO.pdf

8) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap

/files/files/uchwa%C5%82a%20tekst%20jednolity..pdf

/files/files/uzasadnienie_13.pdf

/files/files/NOWY%20REGULAMIN%20tekst%20jednolity%20word.pdf

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 17-08-2020 13:58:47
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 17-08-2020 13:59:42