Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 18.09.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2811%29.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020 – 2036

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20WPF.pdf

/files/files/WPF%20POJEKT%2014.09.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku

/files/files/PROJEKT%20UCHWA%C5%81A%20ZMIANY%20W%20BUD%C5%BBECIE%20GMINY%20GO%C5%81DAP%281%29.pdf

/files/files/Projekt%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%2014.09.pdf

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów

/files/files/przystanki%20komunikacyjne.pdf

4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Botkuny na lata 2020 – 2027”

/files/files/plan%20odnowy%20so%C5%82ectwa%20Botkuny.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20zebrania%20wiejskiego.pdf

/files/files/za%C5%82acznik.pdf

5) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi na lata 2021-2023

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20WPI.pdf

/files/files/WIELOLETNI%20PLAN%2004.09.2020.pdf

6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap”

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20regulaminu%20dostarczania%20wody.pdf

/files/files/Regulamin%20dostarczania%20wody%20i%20odprowadzania%20%C5%9Bciek%C3%B3w%2008%202020%281%29.pdf

 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2020 r.

/files/files/ZARZADZENIE_NR_742_VIII_2020.pdf

/files/files/ZAL_1_1.pdf

/files/files/ZAL_1_2.pdf

/files/files/ZAL_1_3.pdf

/files/files/ZAL_1_4.pdf

/files/files/ZAL_1_5.pdf

/files/files/ZAL_1_6.pdf

/files/files/ZAL_1_7.pdf

/files/files/ZAL_1_8.pdf

/files/files/ZAL_1_9.pdf

/files/files/ZAL_1_10.pdf

/files/files/ZAL_1_11.pdf

/files/files/ZAL_1_12.pdf

/files/files/ZAL_1_13.pdf

/files/files/ZAL_2_1.pdf

/files/files/ZAL_2_2.pdf

/files/files/ZAL_3%282%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 14-09-2020 19:44:00
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 15-09-2020 9:19:06