XXVII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 29.09.2020 r.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

/files/files/Porz%C4%85dek%20sesji%20XXVII%281%29.pdf

1. Projekty uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2032,

/files/files/Projekt%20WPF-Autopoprawka.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku,

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82a%20zm%20w%20bud%C5%BCecie%20autopoprawka%281%29.pdf

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

/files/files/przystanki%20komunikacyjne%281%29.pdf

4) zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Botkuny na lata 2020 – 2027”,

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20plan%20odnowy%20so%C5%82ectwa%20Botkuny%281%29.pdf

/files/files/PLAN%20ODNOWY%20MIEJSCOWO%C5%9ACI%2015.06a%20ktkualny.pdf

/files/files/uchwa%C5%82a%20zebrania%20wiejskiego%281%29.pdf

5) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi na lata 2021-2023”,

/files/files/uchwa%C5%82a%20WPI%281%29.pdf

/files/files/WIELOLETNI%20PLAN%2004.09.2020%281%29.pdf

/files/files/opinia.pdf

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi,

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Rewizyjnej%20odwo%C5%82anie%281%29.pdf

/files/files/uzasadnienie%20do%20projektu%20odwo%C5%82anie.pdf

/files/files/autopoprawka%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Rewizyjnej%20odwo%C5%82anie.pdf

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Gołdapi,

/files/files/Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Rewizyjnej%20powo%C5%82anie.pdf

/files/files/uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20powo%C5%82anie.pdf

/files/files/autopoprawka%20Projekt%20uchwa%C5%82y%20-%20sk%C5%82ad%20osobwy%20Komisji%20Rewizyjnej%20powo%C5%82anie.pdf

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2020 r.

/files/files/ZARZADZENIE_NR_742_VIII_2020%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_1%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_2%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_3%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_4%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_5%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_6%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_7%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_8%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_9%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_10%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_11%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_12%282%29.pdf

/files/files/ZAL_1_13%282%29.pdf

/files/files/ZAL_2_1%282%29.pdf

/files/files/ZAL_2_2%282%29.pdf

/files/files/ZAL_3%284%29.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-09-2020 17:59:03
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 28-09-2020 15:42:55