Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 14.12.2020 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%20-%2014.12.2020.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%20-%2014.12.2020.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036;

/files/files/Projekt%20zmiany%20w%20wpf%202020.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku;

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20zmiany%20w%202020.pdf

3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gołdap na lata 2021 – 2025;

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y.pdf

/files/files/Program%20Przemoc%202021-2025.pdf

/files/files/projekt%20uchwa%C5%82y%20OPS.doc

/files/files/Program%20Przemoc%202021-2025.doc

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021;

/files/files/Uchwa%C5%82a_Program%202021_03.12.2020na%20rade%20r..pdf

/files/files/Gminny%20Program%20Profilaktyki_2021.pdf

/files/files/Uchwa%C5%82a_Program%202021_03.12.2020na%20rade%20r..docx

/files/files/Gminny%20Program%20Profilaktyki_2021.docx

5) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap;

/files/files/Projekt%20aglomeracja.pdf

/files/files/Uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20aglomeracja%20Goldap%202020.pdf

/files/files/A0.pdf

/files/files/A1.pdf

/files/files/A2.pdf

/files/files/A3.pdf

/files/files/A4.pdf

/files/files/A5.pdf

/files/files/A6.pdf

/files/files/Projekt%20aglomeracja.doc

/files/files/Uzasadnienie%20do%20uchwa%C5%82y%20aglomeracja%20Goldap%202020.docx

6) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019;

/files/files/UCHWA%C5%81A%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20raportu%20z%20wykonania%20PO%C5%9A-1.pdf

/files/files/GPO-Raport%20POS%CC%81%20gmina%20Go%C5%82dap%202018-2019_30112020_poprawione2.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20raportu%20z%20wykonania%20PO%C5%9A-1.docx

/files/files/GPO-Raport%20POS%CC%81%20gmina%20Go%C5%82dap%202018-2019_30112020_poprawione2.docx

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wschód od ulicy Stadionowej w Gołdapi;

/files/files/projekt%20Stadionowa.pdf

/files/files/za%C5%82%C4%85cznik_stadionowa_rysunek_uchwala.pdf

/files/files/projekt%20Stadionowa.docx

8) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021 – 2036;

/files/files/Projekt%20WPF%20na%202021-2036.pdf

9) uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok;

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20na%202021.pdf

10) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

/files/files/UCHWA%C5%81A%20niewygasaj%C4%85ce.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20niewygasaj%C4%85ce.doc

 

Wyrażenia stanowiska w sprawie budowy międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica.

/files/files/STANOWISKO%20rady%20Miejskiej%20w%20Go%C5%82dapi-1.pdf

/files/files/Uzasadnienie%20do%20stanowiska%20Rady%20Miejskiej%20w%20Go%C5%82dapi-1.pdf

/files/files/STANOWISKO%20rady%20Miejskiej%20w%20Go%C5%82dapi-1.docx

/files/files/Uzasadnienie%20do%20stanowiska%20Rady%20Miejskiej%20w%20Go%C5%82dapi-1.docx

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 10-12-2020 21:56:59