Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 19.04.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2019.04.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2019.04.2021.doc

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20WPF%201304.2021.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20w%20bud%C5%BCecie%2013.04.2021.pdf

3) przystąpienia Gminy Gołdap do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego

/files/files/UCHWA%C5%81A%20ASYSTENT%20OSOBISTY%20OSOBY%20NIEPE%C5%81NOPSRAWNEJ%20-2021.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20ASYSTENT%20OSOBISTY%20OSOBY%20NIEPE%C5%81NOPSRAWNEJ%20-2021.doc

4) przystąpienia Gminy Gołdap do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego

/files/files/UCHWA%C5%81A%20Opieka%20Wytchnieniowa%20%20-2021.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20Opieka%20Wytchnieniowa%20%20-2021.doc

5) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

/files/files/UCHWA%C5%81A%20dodatek%20mieszkaniowy.pdf

/files/files/UCHWA%C5%81A%20dodatek%20mieszkaniowy.doc

/files/files/wz%C3%B3r%20deklaracji.doc

/files/files/wz%C3%B3r%20wniosku.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-04-2021 16:17:16