Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 13.07.2021 r.

 

PORZĄDEK KOMISJI:

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2013.07.2021.pdf

/files/files/PORZ%C4%84DEK%20KOMISJI%2013.07.2021.doc

ZAOPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021-2036,

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82y%20w%20sprawie%20zmian%20WPF%2007.07.2021%20r.pdf

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku,

/files/files/Projekt%20Uchwa%C5%82%20ws%20zmianw%20bud%C5%BCecie%20Gminy%20na%202021%20r%2007.07.2021.pdf

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

/files/files/inkasenci%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y.pdf

/files/files/inkasenci%20-%20projekt%20uchwa%C5%82y.docx

4) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,

/files/files/Statut%20OPS.doc

/files/files/Statut%20OPS.pdf

5) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

/files/files/upowa%C5%BCnienie%20OPS.docx

/files/files/upowa%C5%BCnienie%20OPS.pdf

6) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gołdap,

/files/files/uchwa%C5%82a%20stypendia-%20zmiana%20regulaminu.doc

/files/files/uchwa%C5%82a%20stypendia-%20zmiana%20regulaminu%282%29.pdf

7) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gołdap na rok szkolny 2021/2022.

/files/files/Paliwo%202021-2022.pdf

/files/files/Paliwo%202021-2022.docx

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-07-2021 14:26:35