XLIV Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r.

 

PORZĄDEK SESJI

PORZĄDEK SESJI.doc

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

3) uchylenia uchwały w sprawie realizacji działań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"

4) przekazania Gminie Olecko zadania publicznego w zakresie nauczania religii

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gołdapi między ulicami: Stadionową i Ustronie

załącznik do projektu uchwały

6) przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr  geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno - zachodnią granicą działki nr 1970/1, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap

załącznik do uchwały

7) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody

uzasadnienie

Inwentaryzacja dendrologiczna

8) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi

9) zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Gołdap

uzasadnienie

AUTOPOPRAWKA PROJEKTU UCHWAŁY

zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zasad zwrotu podróży służbowych radnych Gminy Gołdap.autopoprawka

Podjęcie stanowiska w sprawie podziękowania za obronę wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej 

STANOWISKO

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gołdap za rok szkolny 2020/2021

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gołdap za rok szkolny 2020/2021

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 22-11-2021 16:15:52
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 25-11-2021 12:29:09