ZMIANA GODZINY KOMISJI Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 13.12.2021 r.

Wspólne posiedzenie w dniu 13.12.2021 r. odbędzie się o godz. 13:00

PORZĄDEK KOMISJI

PORZĄDEK KOMISJI.doc

OMÓWIENIE I ZAOPINIOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku

3) zatwierdzenia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gołdap na lata
2021-2024”

zatwierdzenia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gołdap na lata
2021-2024”.doc

załącznik do projektu uchwały

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.doc

załącznik do projektu uchwały

załącznik do projektu uchwały.doc

5) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi na 2022 rok

plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

plan pracy Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochriny Środowiska i Porządku Publicznego

plan pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich

plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki

6) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Gołdapi na 2022 rok

załącznik do projektu uchwały

7) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022 – 2037

8) uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2022 rok

9) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.doc

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-12-2021 15:12:06
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 10-12-2021 13:31:12