Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r. wraz z załącznikami

 

Zarządzenie nr 549/XI/2012

Burmistrza Gołdapi

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

 

w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r.

 

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządza co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, określony w załącznikach od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

 

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu.

 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,

 

2) Radzie Miejskiej w Gołdapi celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

files/fck/21/Projekt_Planu_Dochodow_na_2013.xls - Załącznik Nr 1

files/fck/21/Plan_wydatkow.pdf - Załącznik Nr 2

files/fck/21/Zalaczniki_3-11(1).xls - Załączniki Nr 3 - 11

files/fck/21/WPF_zal_12,13_na_2013_PROJEKT.xls - Załączniki Nr 12 i 13

files/fck/21/Projekt_uchwaly_budzetowej_zal_Nr14.doc - Załącznik Nr 14

 

files/fck/21/Opinia_RIO_dotyczaca_projektu.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 26-11-2012 14:31:55
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 04-01-2013 12:13:01