Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 624/III/2013

Burmistrza Gołdapi

z dnia 27 marca 2013 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ust 3 , art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok według załączników do niniejszego Zarządzenia

 

 1. zestawienie tabelaryczne:

 

 • Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2012 r. – załącznik nr 1;

 • Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2012 r. – załącznik nr 2;

 • Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. - wykonanie na 31.12.2012 r. - załącznik nr 3;

 • Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wykonanie na 31.12.2012 r. – załącznik nr 4;

 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie na 31.12.2012 r. – załącznik nr 5;

 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie na 31.12.2012 r. - załącznik nr 6;

 • Przychody i rozchody budżetu – wykonanie na 31.12.2012 r. – załącznik nr 7;

 • Wydatki jednostek pomocniczych - wykonanie na 31.12.2012 r. - załącznik nr 8;

 • Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie na 31.12.2012 r. – załącznik nr 9;

 • Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżet. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków z nimi związanych – wykonanie na 31.12.2012 r. - załącznik nr 10;

 • Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z WPF - wykonanie na 31.12.2012 r. – załącznik nr 11;

 • Prognoza kwoty długu gminy na rok 2012 i lata następne – załącznik nr 12;

 • Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu – załącznik nr 13;

 

 1. opis realizacji:

 

  • Opis realizacji zadań inwestycyjnych – załącznik nr 14;

  • Opis realizacji planu dochodów – załącznik nr 15;

  • Opis realizacji planu wydatków – załącznik nr 16.

 

3) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

- Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Gołdap na lata 2012-2032– załącznik nr 17

Prognoza spłaty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2032– załącznik nr 18

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gołdap w latach 2012-2015– załącznik nr 19,

Opis stopnia zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich – załącznik nr 20,

 

4) Bilans wykonania budżetu za 2012 rok - załącznik nr 21,

 

 

 

§ 2. Sprawozdanie, o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

files/fck/21/Dochody-2012.pdf - Załącznik Nr 1

files/fck/21/Wydatki-2012.pdf - Załącznik Nr 2

files/fck/21/Zalaczniki-3-4.pdf - Załączniki Nr 3 i 4

files/fck/21/Zalaczniki-5-do-11.pdf - Załączniki od Nr 5 do Nr 11

files/fck/21/Zalaczniki-12-13-17-18-19.pdf - Załączniki Nr 12, 13, 17, 18 oraz 19

files/fck/21/Opisowka-Dochody.pdf - Załącznik Nr 15

files/fck/21/Opisowka-Wydatki.pdf - Załącznik Nr 16

files/fck/21/Opisowka-Inwestycje.pdf - Załącznik Nr 14

files/fck/21/Zalacznik-20.pdf - Załącznik Nr 20

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-05-2013 15:52:47
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 27-05-2013 15:52:47