Statut Biblioteki Publicznej w Gołdapi

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Biblioteka Publiczna w Gołdapi zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012
r., poz. 406);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, posiadającą osobowość
prawną, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
2 . Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Gołdap.
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3. 1. Biblioteka ma swoją siedzibę w Gołdapi.

2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Gołdap.
3. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Gołdap a Powiatem Gołdapskim Biblioteka
wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu gołdapskiego.
4. Biblioteka używa pieczątki nagłówkowej zawierającej w swojej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres
siedziby, numer NIP, numer REGON,numer telefonu.

§ 4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

II. Cele i zadania.

§ 5. 1. Biblioteka jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych
i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2. Biblioteka prowadzi Izbę Regionalną pod nazwą „ Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M Ratasiewicza”,
w ramach której realizuje następujące zadania: gromadzenie, ewidencja, opracowanie, przechowywanie
i udostępnianie pamiątek oraz materiałów związanych z historią terenu powiatu gołdapskiego, a w
szczególności dotyczących Gminy Gołdap.

§ 6. 1. Podstawowymi zadaniami Biblioteki są :
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem
dokumentów dotyczących Warmii i Mazur oraz Powiatu Gołdapskiego,
2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych,
3) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi,
stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania i prowadzenia działalności służącej rozwijaniu inicjatyw
i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców,
6) udzielanie bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
7) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.
2. Biblioteka może prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, wydawniczą, informacyjną,
naukowo-badawczą, edukacyjną, popularyzatorską, oraz udostępniać informacje własne i zewnętrzne,
a ponadto może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych, wynikające z potrzeb
kulturalno-oświatowych środowiska.

III. Zarządzanie i organizacja Biblioteki.

§ 7. 1. Biblioteką zarządza dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt prac Biblioteki, a w szczególności
odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjną i finansową. Reprezentuje Bibliotekę na
zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje Burmistrz Gołdapi w drodze konkursu.

§ 8. 1. Oświadczenia woli w imieniu Biblioteki, składa jednoosobowo dyrektor.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa pracownikom Biblioteki. Pełnomocnicy są uprawnieni do
czynności prawnych w ramach udzielonych im umocowań.

§ 9. 1. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor.

2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych
z działalnością Biblioteki.

§ 10. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, pracownie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne,
punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów, tworzące sieć terytorialną Biblioteki.

Biblioteka prowadzi Filię w Grabowie.
– W siedzibie Biblioteki w Gołdapi mieści się również Izba Regionalna.
– Biblioteka wraz z Filią w Grabowie oraz Izbą Regionalną wykonuje zadania , o których mowa w § 5
i § 6 Statutu.

§ 11. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych.

§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora biblioteki
w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.

IV. Gospodarka finansowa.

§ 13. 1. Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada dyrektor.

2. Biblioteka jest samorządową jednostką finansów publicznych.
3. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora.

§ 14. 1. Biblioteka pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów.

2. Przychody Biblioteki stanowią: dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, środki uzyskiwane
od osób fizycznych i prawnych, środki z innych źródeł.
3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi, a wpływy przeznaczać
na działalność statutową.
4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
przeznaczając dochód na działalność statutową.

§ 15. Wysokość rocznej dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki oraz utrzymanie obiektów,
w których ta działalność jest prowadzona, ustala organizator.

§ 16. Biblioteka sporządza ze swojej działalności sprawozdania finansowe.

V. Postanowienia końcowe.

§ 17. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 18. Biblioteka może prowadzić inną działalność niż kulturalna, na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

Autor: Paweł Biblioteka Publiczna
Data utworzenia: 04-10-2016 14:06:30