Regulamin rekrutacji dzieci na rok szkolny 2016-2017

     

    REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI NA WOLNE MIEJSCA

     DO  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO  NR 1  W  GOŁDAPI

NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

Opracowany na podstawie:

·        Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. Nr 2156 poz. 2572 )

·        Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7)

·        Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego   (Dz.U. z 2015r. poz. 1942)

·        Zarządzenia Nr 479/I/2016 Burmistrza Gołdapi

 

I.  ZASADY  OGÓLNE

1.     Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.     W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

 • W wieku od trzech do siedmiu lat – zamieszkałe na terenie gminy Gołdap
 • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym - zamieszkałe na terenie gminy Gołdap

3.     Wnioski dotyczące dzieci 2,5 letnich będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej jeśli przedszkole będzie posiadało wolne miejsca.

 

II.  KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

1.     Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi w roku szkol. 2015/16 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

2.     Składanie w/w deklaracji odbywa się do 22 lutego 2016r. ( 7 dni poprzedzających rekrutację).

3.     W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu.

 

III.   TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1.     Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez dyrektora przedszkola

2.     W skład komisji wchodzi 3 nauczycieli wybranych z pośród Rady Pedagogicznej Przedszkola.

3.     Dyrektor określa  liczbę  wolnych miejsc na następny rok szkolny do 25 lutego 2016r.

 

IV.  DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

1.     Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka złożony w sekretariacie placówki.

2.     Rodzice otrzymują potwierdzenie przyjęcia wniosku przez przedszkole.

3.     Wniosek o przyjęcie dziecka (kandydata) do przedszkola powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
 • Imiona i nazwiska rodziców,
 • Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka
 • Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,

4.     Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.

5.     Mogą to być następujące dokumenty:

·        - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci,

·        - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy        z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), złożone     w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

·        - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu);

·        - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.     z 2013 r. poz. 135, ze zm.), złożony w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

·        - dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej lub gospodarstwo rolne przez rodziców kandydata

·        - dokumenty stwierdzające pochodzenie kandydata z placówki opiekuńczo-wychowawczej, z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

·        - inne dokumenty potwierdzające szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejsca zamieszkania.

 

V.   I  ETAP  REKRUTACJI

1.     W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według określonych kryteriów.

2.     W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci:

 • z wielodzietnej rodziny ( co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawne,
 • mające niepełnosprawnego rodzica,
 •  mające niepełnosprawnych oboje rodziców,
 • mające niepełnosprawne rodzeństwo,
 • objęte pieczą zastępczą,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( co oznacza wychowywanie przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

3.     Wszystkie w/w kryteria mają jednakową wartość i wynoszą one 50 pkt.

4.     W pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów spełniających największą liczbę kryteriów ustawowych, a w ostatniej kolejności – kandydatów, którzy spełniają ich mniejszą liczbę.

 

VI.              II  ETAP  REKRUTACJI

1.     W przypadku pozostawania nadal wolnych miejsc przyjmuje się dzieci według dodatkowych kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:

 • kandydaci odbywający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub kandydaci mający ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego – 20 pkt
 • kandydaci dwojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w trybie dziennym     -  10 pkt
 • kandydaci, których rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 4 pkt
 • kandydaci, którzy deklarują pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin  - 3 pkt

ü kandydaci z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny    -  2 pkt

kandydaci, których jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub studiuje lub uczy się w trybie dziennym  - 1pkt

2.     Przydział dzieci do konkretnych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

3.     Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

 

VII.   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.     Jeżeli po przyjęciu dzieci z terenu gminy Gołdap nadal przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, to można będzie przyjąć dzieci 2,5 letnie pod warunkiem, że potrafią wykonywać podstawowe czynności samoobsługowe lub dzieci spoza gminy Gołdap według powyższych kryteriów.

2.     Przyjęcia dzieci spoza Gminy Gołdap może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Gołdap i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

 

VIII.   TERMINARZ REKRUTACJI

1.     Do 22 lutego 2016r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wych. przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

2.     Do 25 lutego 2016r. – dyrektor Przedszkola przekazuje informację o liczbie wolnych miejsc w placówce, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja na rok szkolny 2016/17 – na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.

3.     01 marzec -31 marzec 2016 do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/17 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

4.     Do 31 marca 2016r. - powołanie przez dyrektora komisji rekrutacyjnej.

5.     Od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2016r. do godz.15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

6.     12 kwietnia 2016r. do godz.15.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7.     Od 13 do 20 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (podpisanie umowy cywilno-prawnej rodzica z dyrektorem przedszkola)

8.     22 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9.     Od 4 do 30 maja 2016r.  – rekrutacja uzupełniająca w przypadku pozostawania wolnych miejsc.

 

IX.       TRYB PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.     Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola Samorządowego  Nr 1 w Gołdapi zarządzeniem dyrektora.

2.     W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

           trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

3.     Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4.     W pierwszym etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria ustawowe.

5.     W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria samorządowe.

6.     W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji, w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.

7.     Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

8.     Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9.     Listy  podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane      w kolejności alfabetycznej oraz najmniejszą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

10.                       Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 

X.  ZADANIA DYREKTORA ORAZ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.     Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

            ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej

           wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  

           niezakwalifikowanych;

           ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów    

           przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

           sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2.     Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

           sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i   

           rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia   

           dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w  

           przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie

           do przedszkola i innych dokumentach;

           weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów

           ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych;

           określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci;

           ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy   

           dzieci przyjętych i nieprzyjętych opatrzonej podpisem przewodniczącego  

           komisji rekrutacyjnej.

3.     Do zadań dyrektora przedszkola należy:

           wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji;

           powołanie komisji rekrutacyjnej;

           udostępnienie regulaminu rekrutacji;

           wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie  

           rekrutacji;

           wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola     

           oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców;

           sporządzenie dla Komisji Rekrutacyjnej wykazu dzieci zgłoszonych do      

           kontynuacji edukacji przedszkolnej z podziałem na grupy wiekowe -    

           zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym;

           wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych

           wniosków wraz z przyjętymi wnioskami o przyjęcie dziecka do 

           przedszkola;

           rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

XI.  TRYB ODWOŁAWCZY

1.     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2.     Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.     Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.     Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

5.     Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

XII.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Regulamin rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi w roku szkolnym 2016/2017  wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 2/2016 dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1

w Gołdapi.

                    

                                               Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

                                                                      Marzanna Wardziejewska

 

                                                                             Gołdap 15.02.2016

 

Wykaz załączników do regulaminu:

1)    Deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego w roku szkol. 2016/17

2)    Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

3)    Oświadczenie o wielodzietności.

4)    Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.                                           

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 10-02-2015 11:17:06
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 29-02-2016 13:48:20