Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dnia 17 marca 2016r.

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy

 

1. Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi, ul. Jaćwieska 17, 19-500 Gołdap

2. Stanowisko pracy: główny księgowy – 3/5 etatu.

3. Wymagania stawiane kandydatom związane ze stanowiskiem:

- wymagania konieczne:

a)     ukończone jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,

b)     lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,

c)     lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

d)     lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

e)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

f)      znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty,

g)     znajomość przepisów podatkowych,

h)     znajomość przepisów płacowych,

i)      znajomość przepisów ZUS,

j)      znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

k)     znajomość obsługi programów komputerowych, Word, Excel i finansowo-księgowych, płacowego PUMA, księgowego PUMA i programu BESTIA,

l)      obywatelstwo polskie,

m)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

n)     stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,

o)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,

p)     nieposzlakowana opinia.

- wymagania dodatkowe:

a)     umiejętność sprawnej organizacji pracy,

b)     umiejętność pracy w zespole,

c)     umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

d)     rzetelność,

e)     samodzielność,

f)      kreatywność,

g)     odpowiedzialność,

h)     komunikatywność,

i)      wysoka kultura osobista,

j)      uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

k)     odporność na stres,

l)      dyspozycyjność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m. in.:

a)     prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b)     prowadzenie analizy wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki,

c)     sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami,

d)     przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

e)     dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

5. Informacja o warunkach pracy:

a)     wymiar czasu pracy – 3/5 etatu, przewidywany termin zatrudnienia - 10 kwietnia 2016 r.;

b)     miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się na II piętrze budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 bez windy. Budynek nie jest wyposażony jest w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Toalety niedostosowane do wózków inwalidzkich;

c)     stanowisko pracy - praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym; praca przy monitorze ekranowym dłużej niż 4 godziny dziennie; 24-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy;

d)     wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1.     list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202);

2.     życiorys – (curriculum vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, potwierdzonej  właściwymi dokumentami, opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202, z późn. zm.);

3.     dokumenty poświadczające wykształcenie lub uwierzytelniona kopia tych dokumentów (dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);

4.     oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5.     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem;

6.     oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku do spraw promocji;

7.     w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

8.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

UWAGA: przedłożone dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 1 lub przesłać na adres: Przedszkole Samorządowe Nr 1; ul. Jaćwieska 17, 19-500 Gołdap w terminie do 29 marca 2016 r. do godz. 15.30 w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: "NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY" (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Przedszkola Samorządowego). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn.   zm. ) - sekretariat@goldap.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

 

8. Inne informacje:

a)     Nabór na wolne stanowisko pracy przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

b)     Osoby, które spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji.

c)     Wyniki konkursu na stanowisko główny księgowy w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

d)     Zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

e)       Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć informację o niekaralności.

 

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Marzanna Wardziejewska

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 17-03-2016 9:55:24