Nabór na wolne stanowisko nauczyciela

Nabór na wolne stanowisko nauczyciela

Ogłoszenie 

o naborze na wolne 2 stanowiska  nauczyciela

 

1.      Nazwa i adres jednostki: 

          Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi

          ul. Jaćwieska 17, 19 – 500 Gołdap  

2.      Stanowisko:  nauczyciel wychowania przedszkolnego.

3.      Wymiar etatu: 25/25 etat nauczyciela wychowania przedszkolnego.

4.      Okres zatrudnienia: od dnia 01.09.2017r. do 31.08.2018r. z możliwością przedłużenia umowy.

       5. Wymagania związane ze stanowiskiem.

            Niezbędne:

             - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

             - kwalifikacje pedagogiczne wymagane do wykonywania pracy na określonym

               stanowisku   -  KN art. 9.

            Dodatkowe:

Powinien posiadać następujące dyspozycje:

 -  odpowiedni zasób wiedzy dotyczącej rozwoju, nauczania i wychowania dzieci  w wieku przedszkolnym,

 -  odpowiedni zasób umiejętności pełnienia opieki, wychowania i nauczania, w tym

także umiejętności specjalnych -  pozytywne postawy emocjonalne wobec dzieci.

Konieczna jest umiejętność współpracy w zespole.

Powinien posiadać takie cechy osobowe, jak: cierpliwość, tolerancja, opiekuńczość,

opanowanie, empatia i komunikatywność.

 

6.Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny;

2)       CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)       oryginał kwestionariusza osobowego;

4)       kserokopię świadectw pracy;

5)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do                    zajmowanego stanowiska;

6)      kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje            zawodowe;

7)      oświadczenie o niekaralności;

8)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

       7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w dniach od 09.08.2017r. do 23.08.2017r. w sekretariacie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi w dni robocze  w godzinach od 8.00 do 14.00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko nauczyciela”.

 

                                                                                Dyrektor

                                                                                  Marzanna Wardziejewska 

       Gołdap, 08.08.2017r.                                                                                           

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 08-08-2017 9:17:31
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 28-02-2020 11:54:53