Regulamin rekrutacji dzieci na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi w roku szkolnym 2020/2021

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1w Gołdapi z dnia 27.02.2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA WOLNE MIEJSCA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W GOŁDAPI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.),
 4.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 7. Statut Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi.
 8. Uchwała nr LII/348/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 lutego 2018 r.
  w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Gołdap
 9. Zarządzenie Nr 1181/I/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)      ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 1  w Gołdapi;

2)      określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021;

3)      przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego nr 1  w Gołdapi na rok szkolny 2020/2021.

4)      ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej;

5)      podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych dzieci  do  Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi na rok szkolny 2020/2021;

6)      rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając informację o rekrutacji:

1) na tablicy ogłoszeń w przedszkolu;

2) na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym przedszkola;

3) na stronie internetowej BIP przedszkola.

4) na słupach informacyjnych w Gołdapi.

 1. ,,Regulamin rekrutacji” jest dostępny w czasie rekrutacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1  w Gołdapi (www.przedszkolegoldap.edupage.org)

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2017, 2016, 2015 oraz 2018 po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca, które najpóźniej 1 września 2020 r. ukończą 2,5 roku.
 2. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, w pierwszej kolejności dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
 3. Rodzice zapisują dziecko na rok szkolny 2020/2021.
 4. Złożenie podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wniosku  o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki  i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1172);

c)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację, ograniczenie praw rodzicielskich, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111);

e)      oświadczenia dwojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w trybie dziennym;

f)       oświadczenie, że kandydat jest z placówki opiekuńczo-wychowawczej lub  z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

g)      oświadczenie, że rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Gołdap i mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 lit b – d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi, jest podpisanie potwierdzenia woli przyjęcia.

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

§ 3

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1181/I/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I prowadzonych przez Gminę Gołdap w roku szkolnym 2020/2021 będą odbywały się w następujących terminach:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołów wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca

danego roku

 

do 30 marca

danego roku

od 6 maja

danego roku

 

do 15 lipca

danego roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 kwietnia

danego roku

 

do 10 kwietnia

danego roku

od 16 lipca

danego roku

 

do 20 lipca

danego roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

do 13 kwietnia

danego roku

23 lipca

danego roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30 kwietnia

danego roku

do 1 sierpnia

danego roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych

do 5 maja

danego roku

do 5 sierpnia

danego roku

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4

 1. Do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gołdap.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

1)      wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

2)      niepełnosprawność dziecka;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6)      samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca   w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7)      objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość i wynoszą po 55 punktów każde.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale nr LII/348/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia  13 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych      i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Gołdap.

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Kandydat odbywający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub kandydat mający ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego

20

2.

Zatrudnienie rodziców (opiekunów prawnych), prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub rolniczej albo pobieranie przez nich nauki w trybie dziennym

- 10 punktów (w przypadku zatrudnienia obojga rodziców lub jednego rodzica w sytuacji samotnego wychowywania kandydata) –

- 5 punktów (w przypadku zatrudnienia tylko jednego

z rodziców)

3.

Kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola

10

4.

Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5

6.

Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Gołdap i mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

5

 
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej w roku 2020 wchodzi trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej:

1)   Anna Paszczyńska  – przewodnicząca Komisji

2)   Mariola Małachwiej  – członek Komisji

3)   Marta Zajkowska – członek Komisji

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. W pierwszym etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 4 ust. 2 pkt. od 1 do 7.
 3. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 4 ust. 4.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji, w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
 5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 6. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 7. Listy o których mowa w § 5 ust. 8 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedszkola. Listy zawierają  imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najmniejszą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w § 5 ust. 9 jest określony   w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia.

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

§ 6

1.      Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

-  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

-  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

-  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
 1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach;
 2. weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych;
 3. określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci;
 4. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1)      wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji;

2)      powołanie komisji rekrutacyjnej;

3)      udostępnienie regulaminu rekrutacji;

4)      wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji;

5)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców;

6)      sporządzenie dla Komisji Rekrutacyjnej wykazu dzieci zgłoszonych do kontynuacji edukacji przedszkolnej z podziałem na grupy wiekowe - zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym;

7)      wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków wraz z przyjętymi wnioskami o przyjęcie dziecka do przedszkola;

8)      rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

§ 7

1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem   

o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka

z wnioskiem o którym mowa w § 7 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała  do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.    Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.    Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

o którym mowa w  § 7  ust. 3 w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

5.    Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział VIII

Postanowienia ogólne

§ 8

 1. Regulamin rekrutacji jest załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi z dnia 27 lutego 2020 r.
 2. Regulamin rekrutacji na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym nr 1  w Gołdapi na rok szkolny 2020/2021 podany zostaje do wiadomości 27.002.2020 r. poprzez publikację:

- na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi;

- na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolegoldap.edupage.org;

- na stronie internetowej BIP przedszkola.

Wykaz załączników do regulaminu:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów – składane wraz z wnioskiem.
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi .

 

…………………………………………….

(data, pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 28-02-2020 12:16:00
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 28-02-2020 14:52:38