Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE  OFERTOWE
dotyczące opracowania dokumentacji technicznej przyszkolnej infrastruktury sportowej celem budowy boiska 
 
Nazwa i adres Zamawiającego
 
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, reprezentowana przez 
Dyrektora – Monikę Wojtalę Taudul
z siedzibą w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19 – 500 Gołdap
NIP 8471552275, REGON 001154567
tel.  87 615 19 49 
e-mail: sppogorzel@poczta.onet.pl
 
 
Nazwa i opis przedmiotu zapytania ofertowego:
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Pogorzeli oraz lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także umożliwiającej współzawodnictwo sportowe, celem ubiegania się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Opracowanie projektowe powinno uwzględniać m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni sztucznej, budowę stojaków i wiaty rowerowej, oświetlenie, piłkochwyty, utwardzony wjazd do boiska, utwardzone dojście, parking samochodowy, droga pożarowa wraz z oświetleniem, ogrodzenie, itp.
 
Wymagane są rzuty i przekroje pozwalające na weryfikację poszczególnych wymiarów, podstawowych technologii.
 
 
W skład opracowania dokumentacji technicznej, wchodzi opracowanie: 
a) projektu budowlano - wykonawczego 4 egz. , 
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 1 egz., 
c) kosztorysu ofertowego dla celów przetargowych w 1 egz., 
d) przedmiaru robót w 1 egz., 
e) kosztorysu inwestorskiego w 1 egz.;
 
Pozycje od a do e należy również złożyć w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formie zapisu pdf do publikacji i rozpowszechniania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz realizacji zadań własnych.
W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie              „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.
 
Dokumentację budowlaną, wykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2018r.,  poz. 1202). 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.).
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod    i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).
5. Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane    (t.j.: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1202). Przewidywany termin realizacji robót budowlanych 2019 r..    W przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru w nowym terminie realizacji.
W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania     następujących czynności:
a) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
b) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych  i technologicznych,
c) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;
 
oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
 
Warunki udziału w postępowaniu
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie, w szczególności posiadają doświadczenie związane                     z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, 
3. dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. będący w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
 
Termin realizacji:
15.03.2019 r.
 
Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12.00, wyłącznie w  formie pisemnej. 
 
Miejsce złożenia oferty:
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Pogorzel 27, 19-500 Gołdap – sekretariat szkoły
 
Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe
 
Kryteria oceny ofert:
 
Cena – 100 %
 
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom  przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10]
 
- Cena ofertowa musi być podana w formie ryczałtu.
- Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy: nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie prac objętych zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z jego wykonaniem.  
- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
 
Ogłoszenie wyników 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz zamieszczając niniejsze zawiadomienie w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.  
 
Osoby wyznaczone do kontaktów: 
Monika Wojtala Taudul – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, tel. 509 534 669,                                                e-mail: sppogorzel@poczta.onet.pl 
 
 
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Autor: Monika Taudul
Data utworzenia: 12-02-2019 13:01:07