Statut szkoły

 S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3

im. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI

w GOŁDAPI

 

GOŁDAP  2014

SPIS  TREŚCI

 

Podstawa prawna                                                ........................   str.   3

Rozdział    I         Nazwa szkoły                          ........................   str.   4

Rozdział    II        Inne informacje o szkole       ........................   str.   4

Rozdział    III      Cele i zadania szkoły              ........................   str.   6

Rozdział    IV      Organizacja szkoły                 ........................   str. 10

Rozdział    V        Organy szkoły                        ........................   str. 16

Rozdział    VI       Pracownicy szkoły                 ........................   str. 25     

Rozdział    VII     Uczniowie                               ........................   str. 29

Rozdział    VIII   Zasady Funkcjonowania

                              w szkole oddziałów

                              przedszkolnych                     .........................   str. 33

Rozdział    IX       Wewnątrzszkolny

                               system oceniania,

                               klasyfikowania                                                                         

                               i promowania uczniów       ...........................  str. 37

Rozdział    X         Kryteria i zasady

                               dokonywania oceny

                               zachowania ucznia              ...........................  str. 50

Rozdział    XI        Organizacja Pomocy

                                psychologiczno -

                                pedagogicznej w szkole     ...........................  str. 54

Rozdział    XII       Ceremoniał szkoły             ...........................  str. 58

Rozdział    XIII     Postanowienia końcowe     ..........................   str. 59

 

 Podstawa prawna:

 

1.      Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 1. Ustawa z dn. 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. nr 80, poz. 542 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 17.11.2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 228, poz. 1491).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61 poz. 624) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002r. nr 10, poz. 96, Dz. U. z 2003r. nr 146,  poz. 1416,  Dz. U. z 2004r. nr 66,  poz. 606, dz. U. z 2005r. nr 10, poz. 75).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007r. nr 35, poz. 222).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2007r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2007r. nr 235, poz. 1703).
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. Nr 26/04 poz. 232/.
 8. Ustawa z dnia 23 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.  z 2006r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 4  kwietnia 2005r.                         w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2005r. nr 68, poz. 587).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999r., nr 67, poz. 756).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992r., nr 36, poz. 1555, Dz. U. z 1993r., nr 83, poz. 390 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r.,  nr 156, poz. 1046).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r., nr 186, poz. 1245.)
 14. Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2013r. nr 0, poz. 532).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 16. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z  20 listopada 1989 r. (ratyfikowana w 1991 r. Dz. U. Z 1991 r. Dz. U. Nr 120 poz. 526 z 1991 r.).

 

Rozdział  I.   NAZWA SZKOŁY

 

§ 1

 

1.      Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa  nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

2.      Adres szkoły:  ul. Kościuszki 25,  19 -500  Gołdap.

 

§ 2

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.

2. W szczególnych przypadkach może być używany skrót nazwy szkoły - SP3  Gołdap.

 

Rozdział II.  INNE INFORMACJE O SZKOLE

 

§ 3

 

1. Szkoła jest szkołą publiczną.

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gołdap.

3. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty  w Olsztynie.

 

§ 4

 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i podzielony jest na dwa etapy:

I  etap edukacji dla uczniów klas  I - III trwa 3 lata.

II etap edukacji dla uczniów klas IV - VI trwa 3 lata.

2. Integracji wiedzy nauczanej w szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie:

1) kształcenia zintegrowanego w klasach  I - III,

2) bloków przedmiotowych w klasach  IV - VI,

3) ścieżek edukacyjnych.

3. Potwierdzeniem ukończenia edukacji w szkole jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, które uprawnia do przyjęcia do gimnazjum.

 

§ 5

 

1. W szkole możliwe jest prowadzenie:

1) klas sportowych,

2) klas integracyjnych,

2. Zgodę na prowadzenie klas, o których mowa w ust. 1 wyraża organ prowadzący.

 

§ 6

 

1. Obwód szkoły obejmuje

1) następujące ulice: Bema, Chopina, Cicha, Górna,  Kajki, Kombatantów, Konopnickiej,  Konstytucji 3 Maja,  Kościuszki,  Krótka,  Krzywa,  Spokojna, 11 Listopada,  Łokietka, Mała, Matejki, Mereckiego, Mickiewicza, Osiedle I,  Osiedle II,  Osiedle Młodych,  Podgórna,  Partyzantów / część numerów od 16 do 29/, Plac Zwycięstwa / część numerów od 1 do 16 i 22/,  Wojska Polskiego,  Wolności,  Wysoka,  Zielona,  Źródlana, Żeromskiego,

2) miejscowości: Rostek, Rożyńsk Mały, Osieki, Juchnajcie, Jany, Janki.

2. Do szkoły są przyjmowane dzieci zamieszkałe:

1) w obwodzie szkoły, o której mowa w ust. 1,

2) w obwodzie innej szkoły na umotywowany wniosek rodziców lub opiekunów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

      1) Świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o           

          uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpis arkusza ocen wydanego      

          przez szkołę, z której uczeń odszedł.

      2) Świadectwa w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek

          szkolny poza szkołą.

      3) Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa

           szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat

           nauki szkolnej ucznia.

      4) Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi,

          są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

      5) Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka (języków) obcego niż

          ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu

          uczęszczania na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:

§        uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego

§        albo kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

§        albo uczęszczać do klasy z innym językiem w innej szkole.

     6) Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako      

         przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej  lub       

         innej szkoły,  wyznaczony  przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może   

         zapewnić specjalisty danego przedmiotu – przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 7

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Szkoła posiada konto środków własnych.

3. Szkoła prowadzi własną obsługę  finansowo - księgową i  administracyjną.

4. Szkoła prowadzi obsługę finansowo - księgową dla:

1) Szkoły Podstawowej w Galwieciach,

 

§ 8

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci młodzieży lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Szkoła może współpracować z innymi instytucjami i placówkami oświatowymi oraz poza - oświatowymi w celu doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego.

3. Zgodę na podjęcie działalności lub współpracy przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje, o których mowa w ust. 1 i 2 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności lub współpracy.

 

Rozdział  III.  CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

 

§ 9

 

Celem szkoły jest:

1.Przekazanie dzieciom odpowiedniej wiedzy,

2.Kształtowanie umiejętności i postawy uczniów do naturalnej w tym wieku  aktywności,

3. Umożliwienie uczniom poznania świata w jego jedności i złożoności,

4. Inspirowanie uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć,

5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej,

6. Motywowanie do dalszej edukacji,

7. Wspomaganie samodzielności uczenia się,

8. Wspomaganie rozwoju dziecka jako osoby,

9. Wprowadzanie dziecka w życie społeczne.

 

§ 10

 

Zadaniem szkoły jest:

1. Prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia.

2. Rozwijać poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata.

3. Rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego  wysiłku intelektualnego i fizycznego.

4. Rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze.

5. Umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

6. Rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych.

7. Kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego,  psychicznego i duchowego.

8. Rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu.

9. Wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej.

10. Stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.

11. Zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

12. Zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

13. Uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans.

14. Stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania  odpowiedzialności za siebie i najbliższe  otoczenie.

15. Stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

16. Stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

 

§ 11

 

Szkoła w zakresie nauczania w szczególności zapewnia uczniom:

1.      Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

2.      Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

3.      Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści.

4.      Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.).

5.      Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6.      Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

7.      Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

8.      Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

9.      Przeprowadzenie sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności w ostatnim roku nauki.

 

§ 12

 

 Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1.      Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.

2.      Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.

3.      Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

4.      Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5.      Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz  efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6.      Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

7.      Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8.      Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 

§ 13

 

Szkoła w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców winna zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1.      Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2.      Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3.      Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4.      Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

5.      Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6.      Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych.

7.      Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8.      Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

§ 14

 

Szkoła mając na uwadze osobowy rozwój ucznia winna współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw:

1.      Kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej.

2.      Bloków przedmiotowych.

3.      Ścieżek edukacyjnych.

 

§ 15

 

1. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

2. Szkoła organizuje lekcje religii wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Szkoła zapewnia uczniom lekcje wychowania do życia w rodzinie, na których zdobywają wiadomości o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, o życiu w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji  (Dz.U. nr 67, poz. 756 § 1 p.1 z późniejszymi zmianami)

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

5. Szkoła może organizować nauczanie języka ojczystego dla dzieci mniejszości narodowych i etnicznych wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

6. Uczniom, których rodzice wyrażają takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki.

7.  Zgodę na prowadzenie zajęć, o których mowa  w § 5  wyraża organ prowadzący.

 

§ 16

 

1. Szkoła ma obowiązek:

1) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, w tym nauczania indywidualnego,

2) zapewnienia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci objętych rocznym, obowiązkowym przygotowaniem do szkoły, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną (specjalistyczną),

3) powołania zespołu specjalistów posiadających wymagane kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psycho – ruchowym. Określone zadania realizowane są we współpracy z rodziną, służbą zdrowia, opieką społeczną,

4) wszystkie działania reguluje  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,

5) realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

2. Indywidualny program, tok nauki może być realizowany na każdym poziomie kształcenia oraz powinien sprzyjać ukończeniu szkoły w skróconym czasie.

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauczania mogą wystąpić:

1) uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

2) rodzice (prawni opiekunowie ucznia),

3) wychowawca lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna.

5. Odmowa następuje w drodze decyzji.

6. Indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel.

 

§ 17

 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, określając warunki jego spełniania.

 

§ 18

 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem przepisów bhp.

2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, w szczególności podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, zajęć w świetlicy, zajęć wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej i zajęć pozalekcyjnych i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

3. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w czasie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych.

4. W ramach opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych szkoła organizuje dyżury nauczycieli w miejscach, w których

    przebywają uczniowie, a w szczególności:

1) na korytarzach,

2) w szatni,

3) na boisku szkolnym,

4) w stołówce szkolnej.

5. Do pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole zobowiązani są  nauczyciele, zgodnie z planem dyżurów opracowanym przez dyrektora lub upoważnionej przez niego osobę.

6. Regulamin dyżurów opiniuje rada pedagogiczna.

7. Regulamin dyżurów stanowi załącznik nr 1.

 

§ 19

 

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami:

1. Organizuje zajęcia wyrównawcze i świetlicowe.

2. Zapewnia miejsca w pierwszych ławkach dla uczniów z wadami wzroku i słuchu.

3. Otacza opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju i uszkodzeniami narządów ruchu.

4. Organizuje pomoc dla uczniów z rodzin najuboższych, w miarę pozyskania na ten cel środków finansowych.

5. Szkoła ma obowiązek udzielania uczennicy będącej w ciąży wszelkiej niezbędnej pomocy do   

    ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień a także obowiązku

    wyznaczenia dodatkowego terminu składania egzaminów, w okresie nie dłuższym niż sześć

    miesięcy.

 

§ 20

 

1.      Każdy oddział powierzony jest przez dyrektora opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.      Pożądane jest, aby wychowawstwo prowadził ten sam nauczyciel w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski mogą wyrażać opinie o pracy wychowawcy.

4.      Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy na wniosek Rady Rodziców po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego.

5.      W przypadku wpłynięcia wniosku Rady Rodziców o zmianę wychowawcy, dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

6.      W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora na wniosek Rady Rodziców może ona odwołać się w ciągu 14 dni od momentu wydania decyzji przez dyrektora, do Kuratora Oświaty w Olsztynie.

 

Rozdział  IV.  ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 21

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki na dany rok szkolny określa:

1) plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania,

2) arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku w oparciu o plan finansowy szkoły (budżet).

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

4. W arkuszu organizacji szkoły  zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,    w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący - gminę, liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, wykaz nauczycieli i ich tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych i wychowawczych,

 

§ 22

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 23

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 24

 

1.  Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniów w czasie ich pobytu w szkole.

1)         Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada Szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły.

2)         Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.

3)         Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły (godziny te należy uzgodnić z rodzicami).

4)         Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły.

5)         Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę w tym czasie przejmie inny pracownik szkoły.

6)         W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup, również całych klas i przekazania jednemu nauczycielowi opieki nad taka grupą.

7)         Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny lub ustny (osobisty) wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

8)         Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki.

9)         Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką.

10)     Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu uczniów.

11)     Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu, jest obowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

12)     Komputery będące w wyposażeniu szkoły i dostępne uczniom mają zabezpieczenia przed treściami niepożądanymi wychowawczo.

13)     W celu zapewnienia uczniom optymalnych warunków bezpieczeństwa w szkole funkcjonuje monitoring wizyjny. Nagrania z monitoringu w uzasadnionych wypadkach mogą być udostępniane rodzicom do wglądu na terenie szkoły. Na pisemny wniosek uprawnionej instytucji nagrania mogą być udostępniane na zewnątrz celem rzetelnego wyjaśnienia zdarzenia, którego dotyczą.

 

§ 25

 

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej

 

1.      Ogłoszenie o rekrutacji do klas pierwszych zamieszcza się na stronie internetowej szkoły, na plakatach informacyjnych zamieszanych w miejscach publicznych miasta, na szkolnych tablicach ogłoszeń, w lokalnych mediach a także jeżeli będzie to możliwe  ze względów technicznych w formie elektronicznej.

2.      Rodzic (prawny opiekun) obowiązany jest wypełnić kwestionariusz zapisu dziecka do klasy pierwszej, podając niezbędne dane potwierdzając podpisem ich prawdziwość.

3.      Nabór odbywa się w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia danego roku, jednak wyznaczone ramy czasowe  nie wykluczają zapisu dzieci w innym terminie.

4.      W szkole prowadzi się rejestr dzieci zapisanych do klas pierwszych.

5.      W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły oraz dzieci z innych obwodów realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego w naszej szkole bądź mające starsze rodzeństwo uczące się w naszej szkole.

6.      Przydział do poszczególnych klas odbywa się zgodnie z kolejnością zapisu zawartą w rejestrze zapisu dzieci.

 

§ 26

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów i bloków przedmiotowych określonych w planie nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna w zasadzie przekraczać 28 uczniów i być niższa niż 15 uczniów.

3. Zapisu uczniów do poszczególnych oddziałów dokonuje dyrektor szkoły.

4. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może przenieść ucznia z jednego oddziału do drugiego pod warunkiem, że liczba uczniów w obu oddziałach zawiera się w liczbie określonej w ust. 2.

 

§ 27

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz z informatyki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów .

3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach:

1) dziewcząt i chłopców, jeżeli w oddziale konieczny jest podział na grupy ze względu na liczbę uczniów,

2) liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów,

5. Corocznie dyrektor szkoły w arkuszu organizacji szkoły dokonuje podziału oddziałów na grupy.

 

§ 28

 

1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 29

 

1. W klasach IV - VI zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z planu nauczania szkoły prowadzone są  w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. a przerwy od 10 min. do 20 min.

3. Czas rozpoczynania i kończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych ustala dyrektor szkoły.

4. Dyrektor szkoły ma prawo zmieniać czas trwania godzin lekcyjnych i przerw w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 30

 

Organizacja roku szkolnego

 

1.      Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek, po dniu 1 września.

2.      Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze 6 dni. W tych dniach Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

3.      Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych  w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

5.      W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

6.      Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w tych dniach.

 

§ 31

 

Podręczniki i programy nauczania

 

1. Dyrektor szkoły do dnia 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości informację o szkolnym zestawie podręczników i do końca roku szkolnego informację o zestawie programów wychowania przedszkolnego oraz szkolnym zestawie programów nauczania, które mają obowiązywać w danej szkole od następnego roku szkolnego.

2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W tym czasie zmiany mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez radę pedagogiczną na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

3. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

4. Wybór podręczników i programów powinno odbywać się w następującym trybie:

1)        nauczyciel dokonuje wyboru programu oraz podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,

2)        następnie nauczyciele przedstawiają swoje propozycje radzie pedagogicznej,

3)        rada pedagogiczna zasięga opinii rady rodziców,

4)        rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały szkolny zestaw programów nauczania,                      

5)        przy ustalaniu szkolnego zestawu programów i podręczników rada pedagogiczna bierze pod uwagę możliwości uczniów, a przy wyborze podręcznika dodatkowo przystosowanie dydaktyczne i językowe oraz wysoką jakość podręcznika, umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

 

§ 32

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne takie jak: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, koła turystyczne, zajęcia sportowo - rekreacyjne, chór szkolny, zespoły taneczne, zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki.

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć, o których mowa w ust. 1. ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

§ 33

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i nadobowiązkowe mogą być prowadzone także                        w formie wycieczek, biwaków, rajdów.

2. Miejsce,  termin i program zajęć, o których mowa w ust. 1 zatwierdza dyrektor szkoły.

 

 

§ 34

 

1. Szkoła umożliwia uczniom odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej.

2. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa regulamin stołówki uchwalony przez radę pedagogiczną.

3. Regulamin stołówki szkolnej stanowi załącznik nr 2.

 

§ 35

 

1.          W celu realizacji zadań dydaktycznych w szkole istnieje biblioteka szkolna dla potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.          Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.          Biblioteka posiada pomieszczenie służące przechowywaniu i wypożyczaniu książek.

4.          Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły w sposób, który umożliwi dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.          Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy biblioteki oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

6.          Szczegółową  organizację pracy biblioteki określa plan pracy biblioteki szkolnej.

7.          Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:

1)          udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom indywidualnym i zbiorowym w wypożyczalni i czytelni,

2)          zaznajamianie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej,

3)          umożliwianie uczniom swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek,

4)          przygotowanie do samodzielnego doboru wartościowych książek i materiałów bibliotecznych do potrzeb i możliwości rozwojowo- wychowawczych czytelników,

5)          prowadzenie rozmów z poszczególnymi czytelnikami na temat ich lektury, udzielanie porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych w zależności od potrzeb odbiorców,

6)          wdrażanie do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismem oraz do korzystania z różnych typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych,

7)          przysposabianie uczniów starszych klas do posługiwania się bibliografią i innymi źródłami informacji o drukach i materiałach bibliotecznych,

8)          wyrabianie u uczniów nawyków czytania czasopism,

9)          propagowanie zbiorów biblioteki i czytelnictwa poprzez organizowanie różnych form pracy czytelniczej przy współudziale członków Rady Pedagogicznej,

10)      współdziałanie w wyrabianiu u czytelnika nawyku czytania książek, higieny czytania, dbałości o estetykę i utrzymanie porządku w bibliotece,

11)      współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowywania i udostępniania pomocy potrzebnych w przygotowaniu się do zajęć, propagowania i kontroli czytelnictwa,

12)      współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi, w szczególności z najbliższą biblioteką publiczną, polegającą na wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych, wymianie obserwacji dotyczących czytelnictwa i doświadczeń  w pracy z uczniami,

13)      przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej.

8.          Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie organizacji i techniki bibliotecznej:

1)          planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć w „dzienniku zajęć biblioteki szkolnej” i opracowywanie sprawozdawczości,

2)          gromadzenie zbiorów tj. stałe ich uzupełnianie i selekcjonowanie przy współpracy grona nauczycielskiego z uwzględnieniem materiałów dotyczących naszego regionu,

3)          troska o zabezpieczenie, prawidłowe rozmieszczenie i konserwację zbiorów,

4)          prowadzenie ewidencji zbiorów w księdze inwentarzowej, ich wycena w przypadku darów oraz odpisywanie ubytków w rejestrze ubytków,

5)          opracowywanie biblioteczne zbiorów tzn. znakowanie pieczęcią oraz klasyfikowanie do odpowiednich działów biblioteki, nanoszenie sygnatury i numeru inwentarzowego oraz zakładanie kart książek i kart katalogowych do prowadzonych przez bibliotekę katalogów,

6)          organizacja udostępniania zbiorów i prowadzenia kontroli wypożyczeń z wypożyczalni, kontroli odwiedzin w czytelni oraz statystyki,

7)          właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki,

8)          protokolarne przyjęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie następcy w sposób określony obowiązującymi przepisami i udział w inwentaryzacji zbiorów.

9. Funkcje i organizacje biblioteki oraz zadania biblioteki określa regulamin biblioteki zatwierdzony przez dyrektora szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik nr 3.

 

 

 

§ 36

 

1. Dla uczniów klas  I - III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców może być zorganizowana świetlica.

2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy powinna wynosić od 15 do 25 uczniów.

3. Rodzice lub opiekunowie winni zadeklarować uczestnictwo swego dziecka w zajęciach świetlicowych.

4. Zasady funkcjonowania świetlicy oraz korzystania z niej określa regulamin świetlicy uchwalony przez radę pedagogiczną.

5. Regulamin świetlicy szkolnej stanowi załącznik nr 4.

 

§ 37

 

Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do pracy ucznia i nauczyciela poprzez:   

1.  Prowadzenie różnych działań wychowawczych, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych, wdrażanie wychowanków do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia.

2.  Pedagogizację rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego i ekologicznego.

3.  Higienizację szkoły realizowana przez grono pedagogiczne, służbę zdrowia, radę rodziców, uczniów, wyposażenie w odpowiedni sprzęt szkoły.

4.  Czystość pomieszczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na zespół węzłów sanitarnych.

5.   Prawidłowe rozkłady zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

6.   Właściwe ogrzewanie i oświetlenie oraz walkę z hałasem.

7.   Zwracanie uwagi na nie przeciążanie uczniów pracą domową.

8.   Organizację i utrzymanie opieki higienicznej.

9.   Kontrolę sanitarno-higieniczną prowadzoną przez higienistkę szkolną.

10.  Wnioskowanie o pomoc ze środków opieki społecznej uczniom mającym trudne warunki materialne.

11.  Szkoła zapewnia wszystkim uczniom w sposób należyty warunki bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.              W tym celu szkoła współdziała z wyspecjalizowanymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zapobieganie patologii społecznej.

12.  Za bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły.

 

 

Rozdział  V.  ORGANY SZKOŁY

 

 

§ 38

 

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna

3) rada rodziców

4) samorząd uczniowski

5) rada szkoły - jeżeli zostanie powołana

 

§ 39

 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest powołany zgodnie z ustawą.

2. Kandydata na dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu.

3. Komisję Konkursową powołuje organ prowadzący.

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą

- organ prowadzący – 3

- organ nadzorujący – 2

- Rada Pedagogiczna – 1

- Rada Rodziców – 1

- Związki Zawodowe – po 1 członku z każdego związku

5. Funkcje dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.

6. Dyrektor może być odwołany:

- na własną prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem

- z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem:

 • z inicjatywy własnej organu, który funkcje powierzył – w razie otrzymania negatywnej oceny pracy,
 • na umotywowany wniosek rady pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór

7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący szkołę może przedłużyć

    powierzenie funkcji dyrektora na kolejne 5 lat lub na czas określony, po pozytywnym

    zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz po zasięgnięciu

    opinii rady pedagogicznej.

8. Dyrektor szkoły w szczególności jest:

1) kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego gminy,

2) odpowiedzialnym za przestrzeganie ustaw ustrojowych i spraw związanych z realizacją budżetu,

3) pracodawcą, który winien przestrzegać Kartę Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz ogólnokrajowe i lokalne układy dla pracowników,

4) organem nadzoru pedagogicznego wykonującym zadania ściśle  związane  z realizacją przepisów dotyczących spraw oświatowych,

5) przewodniczącym rady pedagogicznej mającym obowiązek sprawowania nadzoru nad radą pedagogiczną w zakresie przestrzegania przez nią prawa,

6) wykonawcą zadań administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji  administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty,

7) realizatorem zadań wynikających z przepisów szczególnych do Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty.

9. Dyrektor szkoły:

1) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych

    w szkole,

4) dokonuje oceny pracy nauczycieli,

5) zatrudnia i zwalnia nauczycieli,

6) zatrudnia i zwalnia pracowników niepedagogicznych,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zatwierdzonym przez organ prowadzący,

8) przyznaje nagrody nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym,

9) wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników  i uczniów szkoły,

10) wymierza kary porządkowe nauczycielom,

11) wymierza kary porządkowe i dyscyplinarne pracownikom niepedagogicznym,

12) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

13) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez inne organy szkoły jeżeli  są sprzeczne                z obowiązującym prawem,

14) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli                   i pracowników niepedagogicznych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

15) wydaje decyzje administracyjne,

16) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, o której mowa § 7.

 

Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie
i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

 

1.          Tworzenie warunków do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

2.          Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy                              i stosunków pracowniczych.

3.          Współpraca z gminą, organem prowadzącym szkołę, realizacja jego zaleceń i wniosków.

4.          Współpraca z Kuratorium Oświaty, organem prowadzącym nadzór pedagogiczny szkoły, realizacja jego zaleceń i wniosków.

5.          Przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów, planów pracy szkoły.

6.          Kierowanie realizacją planów pracy.

7.          Składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z realizacji planów pracy                         i działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły.

8.          Przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałych prac i zajęć,                 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawstw oraz dodatkowych, niepłatnych godzin w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

9.          Ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  w klasach IV-VI.

10.      Opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły określonego odrębnymi przepisami.

11.      Przedstawianie planu finansowego szkoły do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.

12.      Wstrzymanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych  z przepisami prawa,

13.      Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

14.      Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

15.      Realizowanie zadań związanych z opieką nad nauczycielami rozpoczynających pracę                            w zawodzie.

16.      Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

17.      Zapewniania pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym.

18.      Załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły określonych odrębnymi przepisami.

19.      Określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.

20.      Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole,                       w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami a w  szczególności:

1)          zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

2)          ustalenie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkół                                  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,

3)          ustalenie planów urlopów pracowników szkoły z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określają odrębne przepisy.

21.      Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

22.      Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

23.      Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów  i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły.

24.      Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły.

25.      Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny.

26.      Współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły.

27.      Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przez  nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych.

28.      Organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych.

29.      Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

30.      Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością realizacją zadań zleconych nauczycielom.

31.      Prowadzenie nadzoru nad pracą biblioteki szkolnej.

32.      Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej GUS ora SIO.

33.      Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji.

34.      Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

35.      Przyznawanie nagród oraz wymierzanie  kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

36.      Występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

37.      Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące                       w obwodzie szkoły.

38.      Przedstawia do końca roku szkolnego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

39.      Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

40.      Dyrektor szkoły do końca roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości informację                            o zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów                   i do 15 czerwca informację o szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w szkole w nadchodzącym roku szkolnym.

41.      Wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

42.      Dyrektor w wykonywaniu tych zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły wymienionymi w § 32 i § 34.

43.      Dyrektor szkoły pełni rolę arbitra w sprawach i sytuacjach konfliktowych między organami szkoły, rozwiązując te konflikty na drodze mediacji lub też  powołuje komisję rozjemczą złożoną z przedstawicieli organów szkoły.

 

§ 40

 

1. W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora.

2. Do obowiązków wicedyrektora należy:

1) współdziałanie z dyrektorem w zakresie:

a) planowania pracy dydaktycznej,

b) planowania nadzoru pedagogicznego w szkole,

2) pełnienie nadzoru pedagogicznego, a w szczególności:

a) hospitacja różnego typu zajęć,

b) zdawanie okresowych sprawozdań z pełnionego nadzoru dyrektorowi szkoły,

c) współuczestnictwo w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, pracy szkoły po i okresie        i na koniec roku szkolnego,

d) kontrola prawidłowości procesu dydaktycznego w szkole,

e) organizowanie zastępstw za nieobecności nauczycieli,

f) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,

g) prowadzenie stosownej dokumentacji,

h) kontrolowanie pracy nauczycieli młodych, którzy mają obowiązek pisemnego przygotowania się do zajęć,

i) prowadzenie ewidencji pracy nauczycieli,

j) prowadzenie ewidencji pracy nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych,

k) prowadzenie kontroli obowiązku szkolnego,

l) nadzorowanie prowadzenia ewaluacji przez zespoły nauczycieli,

3) wykonanie innych prac i poleceń zleconych przez dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Na jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać przynajmniej 12 oddziałów.

5. Powierzenie funkcji i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

6. Przydziału zdań i obowiązków dla osób zajmujących stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze dokonuje dyrektor szkoły.

 

§ 41

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły działającym                   w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który jest jednocześnie organem wykonawczym.

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele:

1) organu prowadzącego,

2) organu nadzoru pedagogicznego,

3) rady rodziców.

4) samorządu uczniowskiego,

5) rady szkoły,

6) stowarzyszeń, organizacji i instytucji, o której  mowa w § 9

5. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin uchwalony przez radę pedagogiczną.

6. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały lub wyraża opinie.

7. Do podjęcia uchwał niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej polowy członków rady oraz ich przyjęcie zwykłą większością głosów.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji ucznia,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole.

5) uchwala statut szkoły

9. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu  opinii Rady Rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                         i pozalekcyjnych,

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                 w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4) powierzenie stanowiska dyrektora bez konkursu.

5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora.          

6) zezwolenie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

11. Rada Pedagogiczna typuje ze swojego grona jednego członka do Komisji Konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły.

12. Regulamin rady pedagogicznej stanowi załącznik nr 5.

 

 

§ 42

 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Regulamin rady rodziców stanowi załącznik nr 6

 

§ 43

 

1.    Wybory do nowych rad rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 30 września  danego roku szkolnego. Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki wykonują zadania rady rodziców do czasu wyboru nowych rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września danego roku szkolnego.

2.    W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych               w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.    Kompetencje rady rodziców:

1)   występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

2)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkich treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli                     i rodziców). Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie powyższych programów, to obowiązek ich ustalenia przypada dyrektorowi szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

3)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

4)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 44

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania  i kształcenia dzieci,

2. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, co realizowane jest przez wychowawcę klasy na zebraniu rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego

 2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów                        i przyczyn trudności w nauce,

4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły za pośrednictwem rady rodziców,

5) stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, a także dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu,

6) zaznajomić się z wewnętrznym systemem oceniania i wyrażanie o nim opinii,

7) zaznajomić się z przedmiotowymi kryteriami na poszczególne oceny,

8) zaznajomić się z zasadami na poszczególne oceny z zachowania i wyrażanie o nim opinii.

 

 

Prawa rodziców uczniów

1. Wglądu przy zapisywaniu dziecka do szkoły do „Programu wychowawczego szkoły”, „Programu profilaktyki”, „Statutu szkoły”  i wyrażania o nich opinii.

2. Określania i współdziałania i celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii (ankiety, opinie itp.) , udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy.

3. Podejmowania uchwał (zgodnych z prawem) w sprawie wychowania na zebraniach rady rodziców.

4. Podejmowania decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania na zajęcia z religii oraz w kl. V i VI na zajęcia wychowania do  życia w rodzinie.

5. Uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych od wychowawcy, nauczyciela uczącego przedmiotu wychowania do życia  w rodzinie, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.

6. Uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowanie, postępów                       i przyczyn trudności w nauce.

7. Znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Zadania rodziców uczniów

1. Wychowują dziecko w duchu koleżeństwa, tolerancji, szacunku do nauczycieli                             i wszystkich pracowników szkoły oraz poszanowania mienia szkoły.

2. Współpracują z nauczycielem w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka.

3. Systematycznie spotykają się z nauczycielami.

4. Współpracują i opiekują się młodzieżą na imprezach klasowych i szkolnych.

5. Kształtują właściwy obraz szkoły i nauczyciela.

6. Służą radą i pomocą w rozwiązywaniu  problemów klasowych i szkolnych.

7. Naprawiają lub ponoszą koszty napraw umyślnie zniszczonego mienia szkoły przez swoje dziecko (ucznia).

 

§ 45

 

1.          W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest reprezentantem wszystkich uczniów                 w szkole.

2.          Samorząd Uczniowski uchwala własny regulamin pracy.

3.          Regulamin o którym mowa w ust. 2 zatwierdza dyrektor  szkoły.

4.          Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.

5.          Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)          prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, stawianymi wymaganiami;

2)          prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce  i zachowaniu;

3)          prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)          prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)          prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                        z dyrektorem szkoły;

6)          prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6.          Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

1)          przedstawianie propozycji do planu edukacyjnego, wychowawczego szkoły;

2)          wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży;

3)          udział w formułowaniu przepisów wewnątrz-szkolnych , regulujących życie społeczności uczniowskiej;

4)          wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, organizowanie apeli
w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności. 

7. Regulamin samorządu  uczniowskiego stanowi załącznik nr 7.

 

 

§ 46

 

1. W szkole może działać rada szkoły.

2. Rada szkoły może być utworzona  przez dyrektora szkoły na wniosek dwóch spośród wymienionych podmiotów:

1) rady pedagogicznej,

2) rady rodziców,

3) samorządu uczniowskiego

3. W skład rady szkoły wchodzi co najmniej 6 osób, w równej liczbie spośród:

1) nauczycieli wybranych przez radę pedagogiczną,

2) rodziców wybranych przez radę rodziców,

3) uczniów klas V i VI wybranych przez samorząd uczniowski.

4. Rada szkoły  uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych, a także:

1) uchwala statut szkoły,

2) opiniuje plan finansowy szkoły,

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami  o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w tej placówce, wnioski te mają dla

    organu charakter wiążący

4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada szkoły może gromadzić fundusze                     z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rada szkoły    określa regulaminem uchwalonym przez radę szkoły.

6.   Zasady funkcjonowania rady szkoły określa regulamin uchwalony przez radę szkoły.

7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6 powinien uzyskać pozytywna opinię organu  prowadzącego szkołę.

8. W przypadku gdy rada szkoły nie zostanie utworzona jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

 

§ 47

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi:

1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny w terminie nie późniejszym niż do końca września (kopie dokumentów przekazywane są każdemu organowi szkoły za pośrednictwem dyrektora);

2. Po analizie planów działania pozostałych organów, każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko                w danej sprawie, nie naruszając jednak kompetencji organu uprawnionego;

3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowanie lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów;

4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania każdego organu szkoły                                         o kompetencjach poszczególnych organów szkoły, opracowanych na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego Statutu;

5. Uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach  ich kompetencji stanowiących, podaje się w szkole do ogólnej wiadomości.

6. W przypadkach zaistniałych konfliktów między organami szkoły i innymi stronami powołuje się ich przedstawicieli do rozstrzygnięcia sporu. Wnoszone spory rozstrzyga się                                z zachowaniem prawa, dobra publicznego oraz z poszanowaniem godności osobistej jednostki.

7. W konflikcie:                                                                                                     

1)          między dyrektorem szkoły, a radą rodziców spór rozstrzyga organ prowadzący szkołę,

2)          między dyrektorem szkoły, a radą pedagogiczną spór rozstrzyga organ prowadzący  lub nadzorujący szkołę,

3)          między radą pedagogiczną, a radą rodziców spór rozstrzyga dyrektor i organ prowadzący szkołę,

4)          między samorządem uczniowskim, a radą pedagogiczną spór rozstrzyga rada rodziców                     i dyrektor.

8. W konflikcie:

1) między uczniami jednej klasy spór rozstrzyga wychowawca,

2) między uczniami różnych klas- spór rozstrzygają wychowawcy i dyrektor,

3) między uczniem, a nauczycielem spór rozstrzyga dyrektor,

4) między uczniem, a pracownikiem administracyjnym  szkoły- spór rozstrzyga dyrektor                               i wychowawca,

5) między rodzicem i nauczycielem spór rozstrzyga dyrektor,

6) między nauczycielami spór rozstrzyga dyrektor,

7) między nauczycielem i dyrektorem spór rozstrzyga organ nadzorujący .

 

 

 

Rozdział VI. PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 48

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

2. W szkole może być zatrudniony: pedagog, psycholog, logopeda i inny specjalista w zależności od potrzeb i możliwości finansowych szkoły.

3. Zgodę na zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 2 wyraża organ prowadzący.

4. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie  Karty Nauczyciela, natomiast pracownicy niepedagogiczni na podstawie Kodeksu Pracy.

 

§ 49

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Wszyscy pracownicy szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w szkole.

 

 

§ 50

 

Do szczególnych zadań nauczycieli należy:

1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, realizowane przez:

1) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły,

2) zapoznanie uczniów z zasadami zachowania w pracowniach, salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, podczas przerw na korytarzach i boisku szkolnym oraz na wycieczkach, biwakach, rajdach i obozach,

3) zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły,

4) zapoznanie uczniów z innymi regulaminami wewnętrznymi szkoły,

5) reagowanie na naruszanie porządku, zasad i norm obowiązujących w szkole oraz ustalenie przyczyn takiego zachowania,

6) stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów naruszających  obowiązujące normy na terenie szkoły jak i poza nim,

7) zapobieganie paleniu tytoniu, piciu alkoholu, używaniu narkotyków i innych środków odurzających,

8) przestrzeganie zasad bhp w pracy umysłowej ucznia.

2. Odnotowanie realizacji zadań wymienionych w ust. 1 w dzienniku lekcyjnym.

3. Uczestnictwo w okresowych szkoleniach bhp.

4. Wykonanie okresowych badań lekarskich.

5. Dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez:

1) obowiązkowe zapoznanie się z obowiązującymi programami nauczania danego przedmiotu, bloku przedmiotowego lub ścieżki edukacyjnej i kryterium na poszczególne oceny,

2) dokonanie wyboru jednego z programów i jego realizacji zgodnie z opracowanym planem nauczania,

3) tworzenie programu autorskiego, stosowanie innowacji i eksperymentów dydaktycznych,

4) obowiązkowe przygotowanie się do każdej lekcji, przemyślenia pod kątem doboru celów, metod, zasad  i pomocy dydaktycznych w celu podniesienia wyników nauczania                             i atrakcyjności zajęć dydaktycznych,

5) rytmiczne, bezstronne i obiektywne wystawianie uczniom ocen, zgodnie z obowiązującym szkolnym systemem oceniania i motywowanie tych ocen,

6) nieustanne samokształcenie i aktualizację wiedzy merytorycznej i metodycznej,

7) udział w szkoleniach organizowanych przez szkołę jak i inne placówki, szkoły i uczelnie organizujące kursy, warsztaty i studia dla nauczycieli.

6. Dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:

1) zobowiązanie nauczyciela do systematycznego wzbogacania stanu posiadania pracowni                w oparciu o własną inicjatywę jak i środki finansowe przyznane przez dyrektora szkoły,

2) zabezpieczenie przed dostępem do pomocy będącym zagrożeniem  życia i zdrowia ucznia,

3) kontrolowanie stanu sprzętu i pomocy przed rozpoczęciem jak i zakończeniem zajęć,

4) dopilnowanie usunięcia powstałych usterek i awarii,

7. Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez prowadzenie kół zainteresowań, imprez klasowych i szkolnych.

8. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów.

9. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.

10. Zachowanie tajemnicy zawodowej i służbowej.

 

 

§ 51

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.

2. W szkole można utworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły, przewodniczący zespołu.

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

2) wspólne organizowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników oceniania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych                                   i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 52

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy  wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały etap edukacji, tj.  w klasach  0,  I - III  oraz w klasach IV - VI.

3. W uzasadnionych przypadkach rodzice (przynajmniej 50% + 1) mogą wystąpić z  wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy poprzez Radę Rodziców.

4. Dyrektor szkoły:

1) w razie potrzeby może zasięgnąć opinii innych organów szkoły,

2) podejmuje decyzję w ciągu 30 dni.

 

§ 53

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej i profilaktycznej nad uczniami, a w szczególności:

1) propagowanie i organizowanie procesu wychowawczego i profilaktycznego w zespole

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

3) inspirowanie i wspieranie działań zespołowych uczniów,

4) podejmowanie działań zespołowych uczniów,

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,

3) ustala treść i formy pracy wychowawczej z uczniami,

4) współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi  i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także  wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

5) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb ucznia, uzyskania ich pomocy w działaniach wychowawczych, informowania  o postępach w nauce, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

6) organizuje w ciągu roku szkolnego minimum 3 spotkania z rodzicami w szkole, a w razie potrzeby odwiedza uczniów w ich domu rodzinnym,

7) współpracuje z pedagogiem szkolnym i szkolną służbą zdrowia.

3. Do szczególnych zadań wychowawcy należy:

1) zapoznanie uczniów swego oddziału ze statutem szkoły i regulaminami  obowiązującymi  w szkole,

2) omówienie z rodzicami obowiązujących zarządzeń w sprawie oceniania, klasyfikowania                 i promowania,

3) zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

4) poznanie sytuacji rodzinnej uczniów i ich potrzeb, poprzez wywiady środowiskowe                      i odwiedziny w domach  rodziców,

5) wnioskowanie do rady rodziców i dyrektora szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji,

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania ucznia  (dziennik lekcyjny, arkusze ocen),

7) wnioskowanie i opiniowanie w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla ucznia przewidzianych w statucie szkoły,

8) przygotowanie wniosku i dokumentacji na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej,

9) wystawienie opinii o uczniu swojego oddziału,

10) zbieranie składek: na ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków, radę rodziców                     i inne cele.

4. Wychowawca odpowiada jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

1)      służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów  wychowania w swojej klasie;

2)      za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu profilaktycznego                             i wychowawczego klasy i szkoły;

3)      za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w  trudnej sytuacji;

4)      za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

 

§ 54

 

1. Prawa nauczycieli określone zostały w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.

2.Nauczyciel między innymi ma prawo do:

1) swobodnego stosowania w procesie nauczania i wychowania takich metod, jakie uważa za właściwe i uznane przez współczesne nauki pedagogiczne,

2) swobodnego wyboru spośród zatwierdzonych lub zalecanych do użytku szkolnego podręczników i pomocy naukowych zgodnie z § 28,

3) poszanowania godności osobistej oraz światopoglądu i przekonań religijnych,

4) bezstronnej i obiektywnej oceny swej pracy zawodowej,

5) odwołania od decyzji dyrektora do organu prowadzącego lub sądu pracy  w ustawowo przewidzianym terminie,

6) korzystania z zakładowego funduszu socjalnego i funduszu zdrowotnego.

 

§ 55

 

Zadania i obowiązki pracowników obsługi określa i przydziela dyrektor szkoły w formie zakresów czynności oraz stwarza im warunki pracy i zapewnia warunki BHP.

1.          Pracownicy obsługi mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez:

  1)        zabezpieczenie własnego stanowiska (miejsca pracy) oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez uczniów;

  2)        reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania uczniów;

  3)        zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas,               a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych – dyrekcji szkoły, wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu uczniów;

  4)        usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy.

 

 

 

Rozdział  VII.   UCZNIOWIE

 

§ 56

 

1. Do szkoły przyjmowane są dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Od 1 września 2014r. obniża się wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego do lat 6.

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na prośbę rodzica. Warunkiem przyjęcia jest odbycie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok.

5. Przyjmowanie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Do szkoły uczęszczają uczniowie w zasadzie do 13 roku życia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 

 

§ 57

 

1. Uczeń ma prawo do:

1) poszanowania godności własnej,

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

3) pomocy wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, pedagoga i innych nauczycieli przy rozwiązywaniu własnych problemów,

4) swobody wyrażania myśli, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności poprzez uczestniczenie  w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

6) jawnej, obiektywnej i prowadzonej na bieżąco oceny stanu swej wiedzy,

7) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i tematyce pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może być przeprowadzony jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa),

8) pomocy ze strony kolegów i nauczycieli w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się                              w organizacjach działających w szkole

9) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,

10) pomocy medycznej i socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

11) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

12) uczestniczenie w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,

13) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,  księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

14) posiadania telefonu komórkowego, lecz nie może go używać podczas zajęć edukacyjnych, apeli i uroczystości szkolnych; w przypadku niedostosowania się, komórka zostaje odebrana uczniowi i przekazana w depozyt szkoły do momentu zgłoszenia się rodziców (prawnych opiekunów) w celu jej odebrania.

2.      Procedury postępowania w przypadku łamania praw ucznia:

1)          dyrektor prowadzi spis wniosków zgłaszanych do dyrektora, które dotyczą łamania praw ucznia;

2)   wszystkie sprawy związane z nieprzestrzeganiem praw uczniów wynikający z Konwencji                       o Prawach Dziecka oraz ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły rozpatruje dyrektor szkoły. Łamanie praw ucznia może nastąpić na gruncie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, uczeń-pracownik.  Należą do nich:

a)      uchybienia przy ocenianiu i promowaniu,

b)      stosowanie kar wobec uczniów niezgodnych ze statutem szkoły,

c)      stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej ,

d) wymuszanie nienależnych świadczeń,

e) bezprawne przetrzymywanie dokumentów ucznia,

f) ograniczenia uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom dostępu do  dokumentacji szkolnej,

g) uniemożliwianie uczniom działalności samorządowej zagwarantowanej w ustawie                              o systemie oświaty,

3)  łamanie praw dotyczących uczeń-uczeń, sprawę wyjaśnia wychowawca oddziału.  Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta uczeń/rodzic/prawny opiekun zgłasza do  dyrektora szkoły;

4)   w przypadku łamania praw uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, rodziców sprawę wyjaśnia dyrektor szkoły. W tym wypadku uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun zgłasza sprawę na piśmie, która zawiera krótkie przedstawienie przedmiotu sprawy. Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu   7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. W między czasie może zwrócić się o dodatkowe informacje.
W przypadku gdy rodzic/prawny opiekun nie zgadza się z wynikiem rozstrzygnięcia rodzic może odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego poinformowania  o wyniku sprawy do Kuratora Oświaty w Olsztynie.

                                                                                      

 

2. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz  życiu szkoły,

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli, pracowników szkoły oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego,

4) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności.

5) przestrzegać w olimpiadach, turniejach i zawodowych sportowych postanowień zawartych w statucie szkoły i wewnętrznych regulaminach,

6) dbać o honor i tradycję szkoły,

7) przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,

8) szanować poglądy innych ludzi,

9) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,

10) dbać o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, o utrzymanie czystości  i porządku na terenie szkoły,

11) nosić na terenie szkoły  obuwie zmienne,

12) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

13) nie używać środków odurzających, tytoniu i alkoholu,

14) dbać o czysty, schludny wygląd oraz o higienę osobistą,

15) usprawiedliwiać u wychowawcy każdą nieobecność w dniu powrotu  do szkoły,

16) godnie reprezentować szkołę na uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych.

17) dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Szkoły, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor  szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, dyrektor rozpatruje wniosek w terminie nie dłuższym niż trzy  miesiące,

18) wzór jednolitego stroju, o którym mowa w pkt. 17 ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu               z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,

19) dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

20) w szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, statut szkoły określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

 

 

§ 58

 

1. Uczeń może być nagradzany za:

1)      bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre  zachowanie;

2)      wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych;

3)      pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły;

 

2. Za postępy w nauce i aktywność na rzecz szkoły uczeń otrzymuje następujące nagrody:

 1) pochwała wychowawcy na forum klasy;

 2) pochwała publiczna wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem  rodziców;

 3) pochwała publiczna dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców;

 4) dyplom uznania lub nagroda rzeczowa,

 5) świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem.

 

§ 59

 

1. Za nieprzestrzeganie zasad współżycia szkolnego uczeń ponosi następujące  kary:

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem rodziców,

3) upomnienie  dyrektora szkoły,

4) nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie z pisemnym powiadomieniem rodziców,

5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, dyskoteki, konkursy, wyjście do kina, teatru),

6) przeniesienie do równoległej klasy w szkole (uchwała RP, poinformowanie rodziców),

7) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

2. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje Kurator Oświaty w Olsztynie na wniosek dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) popełnienia przez ucznia ciężkiego wykroczenia przeciwko zdrowiu i mieniu innych osób lub szkoły,

2) przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uczeń uzyskał poręczenie wychowawcy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, rady szkoły.

 

§ 60

 

Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu  nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 61

 

1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się na piśmie  skierowanym do  dyrektora szkoły od wymierzonej kary w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości                      o wymierzonej karze.

2. Odwołanie powinno być odpowiednio umotywowane.

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć stosowną decyzję.

4. Wykonanie kary może być:

1) utrzymane w mocy,

2) zawieszone,

3) uchylone.

 

§ 62

 

Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do pracy ucznia i nauczyciela poprzez:   

1.      Prowadzenie różnych działań wychowawczych, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych, wdrażanie wychowanków do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia.

2.      Pedagogizację rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego i ekologicznego.

3.      Higienizację szkoły realizowana przez grono pedagogiczne, służbę zdrowia, radę rodziców, uczniów, wyposażenie w odpowiedni sprzęt szkoły.

4.      Czystość pomieszczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na zespół węzłów sanitarnych.

5.      Prawidłowe rozkłady zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

6.      Właściwe ogrzewanie i oświetlenie oraz walkę z hałasem.

7.      Zwracanie uwagi na nie przeciążanie uczniów pracą domową.

8.      Organizację i utrzymanie opieki higienicznej.

9.      Kontrolę sanitarno-higieniczną prowadzoną przez higienistkę szkolną.

10.  Wnioskowanie o pomoc ze środków opieki społecznej uczniom mającym trudne warunki materialne.

11.   Szkoła zapewnia wszystkim uczniom w sposób należyty warunki bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. W tym celu szkoła współdziała z wyspecjalizowanymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zapobieganie patologii społecznej.

12.  Za bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły.

 

 

Rozdział VIII. ZASADY FUNKCJONOWANIA W SZKOLE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 63

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy regulamin ustala organizację i zasady działalności Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

2.      Siedziba oddziałów znajduje się w Gołdapi przy ulicy T. Kościuszki 25.

3.      Oddziały Przedszkolne organizacyjnie podlegają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

4.      Nadzór pedagogiczny nad oddziałami sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 

 

§ 64

 

Cele i zadania oddziałów przedszkolnych

 

Podstawowym celem oddziałów przedszkolnych jest przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

 

1.      Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.      Celem działania oddziałów przedszkolnych jest:

1)       pomoc w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem,

2)       zapewnienie dziecku wszechstronnego rozwoju,

3)       wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

4)       ukierunkowanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

5)       realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

6)       umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

3.  Zadaniem oddziałów przedszkolnych jest:

 

1)        wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 

§        prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,

§        informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych lub szczególnych  uzdolnieniach dziecka,

§        wystawianie dzieciom na życzenie rodziców opinii (charakterystyk) wychowanka dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

§        współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

§        zapraszanie do oddziałów przedszkolnych, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,

§        indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,

§        wspieranie dzieci z uzdolnieniami,

§        prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.

    2)  zapewnienie dzieciom opieki odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

    3)  umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

§        organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,

§        zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,

§        planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na obchodzone święta narodowe.

    4)  zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,

    5)  wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

 

4.      Powyższe cele i zadania realizuje się w oddziałach przedszkolnych poprzez:

1)  wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

      2)  uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,

      3)  zapewnienie równych szans,

      4)  umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,

      5)  motywowanie do osiągania celów,

      6)  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności

           za siebie i za najbliższe otoczenie,

      7) rozwijanie wrażliwości moralnej:

§ dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,

§ traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,

§ wyrażanie własnych myśli i przeżyć.

       8)  kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku

            przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

       9)  rozbudzanie ciekawości poznawczej,

      10) zachęcanie do aktywności badawczej,

      11) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej),

12) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.

 

 § 65

 

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych

 

1.  Ogłoszenie o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zamieszcza się na stronie internetowej szkoły, na plakatach informacyjnych zawieszanych w miejscach publicznych miasta, na szkolnych tablicach ogłoszeń, w lokalnych mediach a także jeżeli będzie to możliwe  ze względów technicznych w formie elektronicznej.

2.  Rodzic (prawny opiekun) obowiązany jest wypełnić kwestionariusz zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, podając niezbędne dane potwierdzając podpisem ich prawdziwość.

3.  Nabór odbywa się w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia danego roku, jednak wyznaczone ramy czasowe  nie wykluczają zapisu dzieci w innym terminie.

4.  W szkole prowadzi się rejestr dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych.

5.  W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły oraz dzieci z innych obwodów mające starsze rodzeństwo uczące się w naszej szkole.

6.  Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się zgodnie z kolejnością zapisu zawartą               w rejestrze zapisu dzieci.

 

 

 

§ 66

 

Organizacja pracy Oddziałów Przedszkolnych

 

2.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.

3.      Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny.

4.      Nauczyciele zatrudnieni w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład Rady Pedago­gicz­nej szkoły, stosuje się do nich postanowienia Statutu Szkoły w zakresie dotyczącym charakteru wychowania przedszkolnego.

5.      Przy oddziałach przedszkolnych funkcjonuje Rada Rodziców.

6.      Rada Rodziców jest organem społecznym i reprezentuje ogół rodziców (prawnych opie­kunów) dzieci, będących wychowankami oddziałów.

7.      Tryb wyborów oraz działalność i funkcjonowanie Rady reguluje Regulamin Rady Rodzi­ców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

8.      Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku pięciu i sześciu lat. Podlegają one obowiązkowi przedszkolnemu.

9.      Rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych regulują przepisy zawarte w Statucie Szkoły.

10.  Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25.

11.  W szczególnych przypadkach liczba dzieci w oddziale przedszkolnym może być zwiększona.

12.  Każdy oddział przedszkolny dysponuje salą dydaktyczną.

13.  W miarę możliwości i potrzeb dzieci mogą korzystać z innych pomieszczeń szkoły np. sali gimnastycznej, szkolnej salki zabaw,, sali komputerowej, biblioteki, świetlicy, itp.

14.  Tygodniowy wymiar godzin w oddziale przedszkolnym wynosi 25 godzin zegarowych.

15.  Oddziały przedszkolne pracują w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8º° - 13°°. Czas ten jest przeznaczony na organizowanie zajęć realizujących podstawę programową i nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

16.  W ramach tego czasu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i religii. Nie powinny one trwać dłużej niż 30 minut.

17.  W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w rozliczeniu tygodniowym organizuje się w następujących proporcjach:

1)      co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się w swobodny sposób, przy niewielkim udziale nauczyciela.;

2)      co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają na dworze. Organizowane mogą być tam zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

3)      najwyżej jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu zajmują różnego typu zajęcia   dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

4)      nauczyciel może dowolnie zagospodarować pozostały czas – dwie piąte pobytu dziecka w   przedszkolu. W tej części mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

5)      Na życzenie rodziców mogą odbywać się płatne dodatkowe zajęcia, np. rytmika, taniec, itp.

 

18.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez nauczyciela i rodziców po wcześniejszej akceptacji przez dyrektora szkoły.

19.  Dzieci przyprowadza się do oddziału do godziny 8³°, odbiera o godzinie 13°°. Szczegółowe    zasady przebywania dzieci w oddziale ustala pracujący z nimi nauczyciel.

20.  Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony z    uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

21.  Ramowy rozkład dnia określa godziny:

1)      schodzenia i rozchodzenia się dzieci,

2)      posiłków

3)      zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych.

22.  Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku, potrzeb rodziców i dzieci.

23.  W salach oddziałów przedszkolnych obowiązuje noszenie obuwia zmiennego.

24.  Do oddziałów przedszkolnych przyprowadza się dzieci zdrowe. Nauczyciele nie mogą    podawać dzieciom żadnych leków.

25.  Dzieci dowożone są do szkoły przez rodziców lub korzystają z autokarów szkolnych i innych zapewnionych przez organ prowadzący zgodnie z rozkładem podanym na początku roku szkolnego. Zasady dowozu reguluje regulamin dowożenia uczniów (opracowany przez organ prowadzący).

26.  Przez cały czas pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym znajdują się one pod opieką nau­czyciela odpowiedzialnego za nie lub pod opieką innej wyznaczonej osoby dorosłej (np. woźnej).

27.  Po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej.

28.  Po zakończeniu zajęć dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej.

29.  Dzieci z oddziałów przedszkolnych powinny być przyprowadzane i odbierane tylko przez osobę, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

30.  Rodzice mogą pisemnie upoważnić inną osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka.

31.  Rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

32.  Rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dziecko bezpośrednio w   obecności nauczyciela odpowiedzialnego za nie.

33.  Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie pod wyraźnym wpływem alkoholu. Powinien wtedy skontaktować się z drugim z rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

§ 67

 

        Prawa i obowiązki rodziców

 

Rodzice mają prawo do:

1.  zapoznania się z programem oraz zadaniami pracy oddziałów przedszkolnych,

2.  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3.  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i edukacyjnych oraz w doborze metod i form udzielania dziecku pomocy,

4.  kontaktu z nauczycielem, pedagogiem i dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazania swoich spostrzeżeń, uwag, opinii lub rozwiązywania problemów.

5.  Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, wycieczkach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę.

 

Rodzice mają obowiązek:

1.  współdziałać z nauczycielem w procesie wychowania nauczania i opieki,

2.  punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka, przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora,

3.  informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka mających wpływ na jego funkcjonowanie w szkole oraz natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku choroby dziecka,

4.  przestrzegania ustalonych terminów i rozmów indywidualnych z nauczycielem,

5.  zaopatrzyć dziecko w niezbędne do zajęć pomoce i materiały, według aktualnych potrzeb i ustaleń wynikających z realizacji podstawy programowej oraz zapewnienie bezpiecznego obuwia na zmianę,

6.  zapoznawanie się z informacjami umieszczanymi na tablicach ogłoszeń lub innych miejscach do tego wyznaczonych (np. na drzwiach),

7.  informowania nauczyciela o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego,

8.  zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego oraz usprawiedliwiania nieobecności.

 

§ 68

 

Obowiązki nauczycieli

 

 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
 3. Nauczyciel odpowiada za stan oraz wykorzystanie sprzętu i pomocy stanowiących wyposażenie oddziału przedszkolnego.
 4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela oddziału przedszkolnego należy:

1)      realizacja celów i zadań oddziału,

2)      prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

3)      tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

4)      nadzór nad prawidłowym korzystaniem przez dzieci z wyposażenia sali,

5)      zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniem dzieci,

6)      współpraca z rodzicami podopiecznych,

7)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

8)      sporządzanie planu pracy, okresowych i rocznych sprawozdań,

9)      prowadzenie obserwacji i na jej podstawie sporządzanie wstępnej i końcowej diagnozy,

10)  systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy.

 

 

 

Rozdział  IX. WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA,  KLASYFIKOWANIA    

I  PROMOWANIA UCZNIÓW

 

 

§ 69

 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania.

2. Jest zatwierdzony przez radę pedagogiczną po zaopiniowaniu przez radę  rodziców i samorząd uczniowski.

3. Rodzice i uczniowie mają wgląd do tego regulaminu i mają prawo do jego  opiniowania.

 

 

§ 70

 

1.    Ocenianie jest procesem ustalania i przekazywania informacji o wynikach kształcenia ucznia. Służy określeniu poziomu posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz  ukierunkowaniu jego dalszego rozwoju przez obserwację i rozmowę z uczniem.

2.    Wewnętrzne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu wiadomości i umiejętności, określenie postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających                 z programu nauczania oraz formułowania oceny.

3.    Wewnętrzne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia specyficzne trudności w uczeniu się, przez co należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

 

 

§ 71

 

1. Wewnętrzne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

2) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju umysłowego,

5) zainteresowań i specjalnych uzdolnień,

6) dostarczenie rodzicom i nauczycielom bieżącej informacji o postępach i trudnościach, jakie posiada uczeń,

7) umożliwienie doskonalenia i korygowania organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela,

8) semestralne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania materiału przewidzianego w programie nauczania  danej klasy i całym cyklu nauczania na poziomie szkoły podstawowej.

2. Ocenianie wiadomości i umiejętności powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.

3. Uczeń jest oceniany za pracę na lekcji, odpowiedzi ustne i pisemne, prace przygotowane samodzielnie i w zespole, prace domowe, prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prowadzenie zeszytu, czytanie i recytację (z uwzględnieniem  specyfiki przedmiotów).

4. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2)      ocenianie bieżące i ustalenie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych                                   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania według skali ;

3)      przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

4)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

5)      Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.           

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                      i rocznych  ocen klasyfikacyjnych     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających    z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje  uczniów oraz ich  

     rodziców (prawnych opiekunów) o :

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

§ 72

 

1. Rok szkolny dzieli się na semestry:

1) semestr I trwa od 1 września do ostatniego dnia, w którym trwają lekcje przed rozpoczęciem ferii zimowych,

2) semestr II trwa od 1 dnia po zakończeniu ferii zimowych do ostatniego dnia,  w którym trwają lekcje przed rozpoczęciem  ferii letnich.

2. Czas trwania semestrów w danym roku  szkolnym podaje Dyrektor Szkoły w kalendarzu roku szkolnego.

 

§ 73

 

Oceny i wymagania edukacyjne

 

Ocenianie w klasach I - III jest opisowe:

1) ustala się następujące formy oceniania pracy dziecka na zajęciach kształcenia zintegrowanego:

§         werbalna (przez pochwałę słowną),

§         poprzez gest i mimikę,

§         zgodnie z ustaleniami nauczycieli,

2) pomiar postępów w nauce będzie oceniany w następujący sposób:

§         ocenianie diagnozujące przeprowadza się na początku i na końcu roku szkolnego w klasie I,

§         ocenianie bieżące - podczas każdego zajęcia, w formie uwag ustnych i pisemnych: świetnie, bardzo dobrze, dobrze, poćwicz jeszcze, jeszcze nie umiesz, itp.,

§         ocenianie okresowe - na półrocze i na koniec roku szkolnego, będzie ujmowało postępy i rozwój konkretnego ucznia w formie oceny opisowej,

§         ocenianie końcowe - po zakończeniu I etapu edukacji podstawowej, odzwierciedlająca poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej,

3) nauczyciel gromadzi informacje o postępach każdego dziecka „w zeszycie obserwacji”, który zawiera wszystkie pochwały, uwagi, informacje i spostrzeżenia,

4) oceniając kompetencje plastyczno - techniczne i muzyczno - ruchowe bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek, wkładany przez ucznia w wykonanie zadania,

5) uzupełnieniem obrazu rozwoju dziecka w klasach I - III są wytwory jego pracy gromadzone przez nauczyciela i udostępniania okresowo rodzicom,

6) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją,

7)  na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne dokumentacje dotyczące oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom),

8) nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne                        w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym  wynikającym z programu nauczania.

 

 

§ 74

 

1. Ocenianie bieżące, semestralne i końcoworoczne ustala się w klasach IV - VI  w stopniach według skali:

 

1)

6

- stopień celujący

- skrót zapisu słownego

- cel.

2)

5

- stopień bardzo dobry

- skrót zapisu słownego

- bdb.

3)

4

- stopień dobry

- skrót zapisu słownego

- db.

4)

3

- stopień dostateczny

- skrót zapisu słownego

- dst.

5)

2

- stopień dopuszczający

- skrót zapisu słownego

- dop.

6)

1

- stopień niedostateczny

- skrót  zapisu słownego

- ndst. (ocena negatywna)

 

2.      Skróty dotyczą tylko oceniania bieżącego i semestralnego w dokumentacji wewnątrzszkolnej.

3.      W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie znaków “+” ,  “ - ”  przy ocenach cząstkowych.

4.      Dopuszcza się wystawianie plusów za aktywny udział w lekcjach, minusy za brak przygotowania się do lekcji, suma plusów i minusów daje podstawę do wystawienia oceny cząstkowej.

5.      Uczeń ma możliwość podwyższenia przewidywanej oceny rocznej lub śródrocznej na zasadach zawartych w przedmiotowych systemach oceniania z wyjątkiem oceny opisowej w kształceniu zintegrowanym, która nie podlega podwyższeniu.

6.      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

§ 75

 

1. Wymagania edukacyjne:

     1) wymagania konieczne na stopień dopuszczający, obejmują elementy treści
     i nauczania:

a) niezbędne w uczeniu się każdego przedmiotu,

b) potrzebne w życiu;

     2)   wymagania kluczowe – na stopień  dostateczny:

a) najważniejsze w uczeniu się każdego przedmiotu,

b) łatwe do nauczenia dla nawet mało zdolnego ucznia,

c) często powtarzające się w programie nauczania – dając się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

d) określane programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawowych programach,

e)  głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości (30% całego programu);

    3) wymagania rozszerzające – na stopień dobry, obejmują elementy treści:

a)      istotne w strukturze przedmiotu,

b)      bardziej złożone, mniej przystępne niż podstawowe,

c)      przydatne, ale niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu   innych przedmiotów szkolnych,

d)     użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

e)      o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawowych programach, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika;

   4) wymagania dopełniające – na stopień bardzo dobry, obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to treści:

a)      złożone, trudne, ważne do opanowania,

b)      wymagające korzystania z różnych źródeł,

c)      umożliwiające rozwiązywanie problemów,

d)     pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

e)      pełne opanowanie programu nauczania;

   5) wymagania wykraczające na stopień celujący, obejmują treści:

a)      podejmuje dodatkowe działania w ramach programu,

b)      wynikające z indywidualnych zainteresowań,

c)      zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

 

 

§ 76

 

1.      Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie z przedmiotów ustalają nauczyciele.

2.      przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć                           z wychowania fizycznego.

4.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony” bądź „zwolniona”.

6.      Każdy nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców  o:

1) kryteriach wymagań na poszczególne stopnie szkolne,

2) zasadach i sposobie sprawdzania osiągnięć szkolnych,

3) zasadach i sposobie klasyfikowania.

 

 

§ 77

 

1. Wiedzę i umiejętności ucznia ocenia:

1)  nauczyciel przedmiotu,

2) nauczyciel pracujący za nieobecnego nauczyciela przebywającego na długotrwałym    

    zwolnieniu.

2. Nauczyciel na zastępstwie doraźnym może dokonać oceny pracy ucznia w formie ustnej przekazanej uczniowi (nie wstawia stopnia do dziennika lekcyjnego).

 

 

§ 78

 

1. Aby ocenić poziom wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia:

1) odpowiedzi ustne w zakresie aktualnie zdobytej wiedzy i realizowanego materiału nauczania ,

2) prace pisemne, testy i sprawdziany przeprowadzone po zakończeniu każdego działu zgodnie z planem realizacji programu nauczania,

3) kartkówki z zakresu aktualnie zdobytej wiedzy,

4) aktywność na lekcji,

5) prace domowe,

6) prace i ćwiczenia wykonane samodzielnie lub w grupie, które zostaną zaprezentowane na zajęciach lekcyjnych,

7) zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń.

2. Uczeń nie powinien być negatywnie oceniany z materiału wprowadzonego na danej lekcji.

3. Stan wiedzy i umiejętności uczniów będzie również sprawdzany przez Dyrektora Szkoły poprzez systemowe badanie wyników nauczania i jakości pracy szkoły prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego.

 

§ 79

 

1. Przed każdym sprawdzianem, klasówką i testem nauczyciel:

1) przeprowadza lekcję powtórzeniową obejmującą zakres materiału przewidzianego na sprawdzianie,

2) podaje i wyjaśnia kryteria oceniania,

3) podaje i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

    termin sprawdzianu.

2. Ilość całogodzinnych prac klasowych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć;

1) jednej w jednym dniu,

2) dwóch w jednym tygodniu.

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w ciągu 2 tygodni od dnia jej przeprowadzenia.

4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek zaliczenia materiału w sposób                            i  w terminie uzgodnionym  z nauczycielem.

5. Nie przystąpienie ucznia do zaliczenia w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, powoduje wystawienie stopnia niedostatecznego.

6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, sprawdziany i testy nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

7. Rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami lub zebrań klasowych.

 

§ 80

 

1. Kartkówki obejmujące zakres materiału ostatnich 1 - 3 lekcji, pisane w czasie nie przekraczającym 15 minut, traktowane są jako odpowiedź ustna (nie obniża się ocen za błędy ortograficzne, oprócz języka polskiego i języka obcego), ich ilość w danym dniu i tygodniu nie jest ograniczona.

2. Zwrot ocenionych kartkówek musi nastąpić w ciągu tygodnia od dnia  przeprowadzenia.

 

 

§ 81

 

1. Ocenione zeszyty przedmiotowe lub ćwiczenie uczeń otrzymuje na następnej lekcji.

2. Ze wszystkich zajęć oprócz języka polskiego zeszyty będą kontrolowane i oceniane raz                      w semestrze, a wszystkie wypracowania i prace pisemne ucznia opatrzone zostaną oceną                  z komentarzem.

4. Uczeń ma prawo poprawić prace klasowe i sprawdziany napisane na oceny niedostateczne jeden raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

§ 82

 

Informacje dotyczące sprawdzianów kompetencji prowadzone przez Dyrektora Szkoły podawane są do wiadomości na początku roku szkolnego (przedmiot, klasa, miesiąc) i ujęte są     w planie nadzoru pedagogicznego.

 

§ 83

 

1. Uczeń jest zobowiązany:

1) do systematycznego przygotowywania się do lekcji,

2) na bieżąco odrabiać prace domowe,

3) posiadać na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, odpowiednie przybory,

4) posiadać odpowiedni strój na zajęcia z wychowania fizycznego,

5) wykonywać wszystkie zadawane przez nauczyciela prace, zadania i  ćwiczenia,

6) zgłaszać na początku lekcji nie przygotowanie się do lekcji, brak pracy domowej, zeszytu, stroju (dopuszcza się brak pracy 2 razy w ciągu roku),

7) przedstawić nauczycielowi na następnych zajęciach nadrobione zaległości wynikające z nie odrobienia pracy domowej, braku zeszytu, zeszytu ćwiczeń.

2. Konsekwencje nie przygotowania się ucznia do lekcji (brak pracy, zeszytu, niezbędnych materiałów, przyrządów, odpowiedniego stroju) ponosi uczeń zgodnie z umową zawartą między nauczycielem a uczniami na początku roku szkolnego i zapisaną w zeszycie przedmiotowym.

 

§ 84

 

 Klasyfikowanie  i  promowanie

 

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen według skali określonej w § 73 ust. 1.

2. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen bieżących wystawionych przez nauczyciela w semestrze.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                      z wyróżnieniem.

4. Do średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wlicza się ocenę z religii.

5. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie maja wpływu na

    promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

6. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

    lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,

    uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi

     opiekunami);

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do

    klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 

    z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 85

 

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna:

1) nie musi być średnią  arytmetyczną ocen bieżących, ale nie może od niej odbiegać                       w sposób rażący,

2) w klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

§ Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena pozytywna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu  sprawdzającego.

 

§ 86

 

Nauczyciel jest zobowiązany do tego, aby w trakcie roku szkolnego na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów) podać zakres materiału, z którego uczeń może poprawić oceny na wyższe przed wystawieniem oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub oceny rocznej.

 

 

§ 87

 

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się przed zakończeniem I semestru.

2. Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się przed zakończeniem II semestru.

3. Miesiąc przed zakończeniem semestru i roku szkolnego nauczyciele zajęć edukacyjnych informują ucznia a wychowawca  klasy jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach.

4. Tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele informują ucznia o uzyskanych przez niego ocenach.

 

 

 

 

§ 88

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli został klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów i uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję;

1)      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego;

2)      W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, chyba, że rada pedagogiczna podejmie uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo – wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, który dwa razy z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia klasy IV lub V, rada  pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego                     z jednego przedmiotu.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralna) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 89

 

Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu (50%) przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.

 

 

§ 90

 

Egzaminy sprawdzające,  poprawkowe i klasyfikacyjne

 

1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) złożoną na piśmie do Dyrektora Szkoły, uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdać egzamin klasyfikacyjny.

2.    Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów).

3.    Podanie o egzamin klasyfikacyjny z określeniem nazwy przedmiotu i wysokości stopnia, który uczeń chce uzyskać, składa się w ciągu trzech dni od poinformowania ucznia o jego nieklasyfikowaniu (informuje się tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej).

4.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok programu nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony przez ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

§ 91

 

1.       Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów niesklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole oraz uczniom realizującym na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

2.       Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą w składzie:

1)  dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

3.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

4.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                        w szczególności:

1)       imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w komisji, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji,

2)       termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)       zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)       wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6.    Egzamin klasyfikacyjny (sprawdzający) dla ucznia, któremu wystawiono ocenę, na którą zostało zgłoszone zastrzeżenie do dyrektora szkoły (wyłącznie wtedy, gdy semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny) przeprowadza komisja w składzie:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)    dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,

4)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

7.  Z prac komisji w przypadku rocznej (śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

 edukacyjnych sporządza się protokół zawierający w szczególności:

§         skład komisji,

§         termin sprawdzianu,

§         zadania (pytania) sprawdzające,

§         wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

          Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.    Egzamin ten przeprowadza się nie później, niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

 

 

§ 92

 

1. Pytania i zadania na egzamin klasyfikacyjny z określeniem kryterium oceniania przygotowuje nauczyciel - egzaminator najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

2. Pytania i zadania na egzamin klasyfikacyjny zatwierdza przewodniczący komisji po uzgodnieniu z członkami komisji.

3. Poziom wymagań pytań, zadań i ćwiczeń na egzamin klasyfikacyjny powinien być dostosowany do poziomu stopnia określonego w podaniu o dopuszczenie do egzaminu.

 

   § 93

 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Podanie o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (opiekunowie), w nieprzekraczalnym terminie podanym w terminarzu zakończenia roku szkolnego.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły  do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu po[oprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 94

 

1.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:

1)       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

4)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału pracy                w komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.                     W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5)       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                   w szczególności:

§         skład komisji,

§         termin egzaminu poprawkowego,

§         pytania egzaminacyjne,

§         wynik egzaminu oraz uzyskana ocenę.

         Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 95

 

 

1. Pytania i zadania na egzamin poprawkowy z określeniem kryterium oceniania na poszczególne oceny przygotowuje nauczyciel - egzaminator najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

2. Pytania i zadania na egzamin sprawdzający z określeniem kryterium oceniania przygotowuje nauczyciel - egzaminator  najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Pytania i zadania na egzamin poprawkowy i sprawdzający zatwierdza przewodniczący komisji po uzgodnieniu z członkiem komisji.

 

§ 96

 

1.    Egzamin sprawdzający, poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza się w pomieszczeniu zapewniającym samodzielność pracy ucznia.

2.    W przypadku stwierdzenia, że zdający uczeń korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg, egzamin przerywa się i wystawia ocenę niedostateczną                z tego egzaminu. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole egzaminu.

 

 

§ 97

 

1. Czas trwania poszczególnych części egzaminów wynosi:

1) 45 minut - część pisemna,

2) 30 minut - część ustna.

2. Jednego dnia uczeń może zdawać nie więcej niż dwa egzaminy.

§ 98

 

1. Nie stawienie się ucznia na egzamin w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły bez udokumentowanego usprawiedliwienia traktowane będzie jako odstąpienie od egzaminu.

2. W przypadku gdy uczeń odstąpi od egzaminu ocena roczna wystawiona przez nauczyciela jest oceną ostateczną.

3. W przypadku uzasadnionym chorobą lub nagłym zdarzeniem losowym Dyrektor Szkoły na  wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów) może wyznaczyć inny termin egzaminu.

 

 

§ 99

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (szóstej) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu.

2.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. W klasie szóstej, w kwietniu każdego roku przeprowadza się sprawdzian w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności: przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera: imię (imiona)  i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak, niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian; sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej.

5. W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub zakłócania przez z ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.

6.  Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, oraz laureaci konkursów przedmiotowych                o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

8. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły, nie ma on wpływu na  ukończenie szkoły.

9. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację sprawdzianu, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

 

 

 

Rozdział X. KRYTERIA I ZASADY DOKONYWANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 

§ 100

 

1. W szkole funkcjonuje regulamin oceny z zachowania.

2. Jest zatwierdzony przez radę pedagogiczną po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski.

3. Rodzice i uczniowie mają wgląd do tego regulaminu i mają prawo do jego  opiniowania.

 

§ 101

 

1.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2.      Ustalona semestralna i końcoworoczna ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:

1)      spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,

2)      jego kulturze osobistej,

3)      udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska,

4)      postawie wobec kolegów i innych osób,

5)      respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

3.      Ocena za zachowanie ucznia ma charakter całościowy i uwzględnia wszystkie pozytywne i negatywne przejawy postępowania i zachowania ucznia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycję szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

4.      Ocena ta jest tylko opinią o zachowaniu się ucznia i nie ma wpływu na jego oceny z zajęć edukacyjnych, promowania do klasy programowo wyższej czy ukończenia szkoły podstawowej z zastrzeżeniem § 86 pkt. 3.

 

 

§ 102

 

W klasach  I – III ocena zachowania jest oceną opisową.

Kryteria oceniania są zgodne ze szkolnym systemem oceniania zachowania i stanowią odrębny dokument.

 

 

§ 103

 

1.      W klasach IV – VI ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

1)      Wzorowe

2)      Bardzo dobre

3)      Dobre

4)      Poprawne

5)      Nieodpowiednie

6)      Naganne

2.      Ocena za zachowanie powinna być obiektywną oceną postępowania ucznia wynikającą ze spostrzeżeń:

1)      wychowawcy

2)      nauczycieli

3)      uczniów

4)      innych osób

5)      samooceny ucznia

 

§ 104

 

1.      Ocenę zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w końcu semestru w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

2.      Ocena zachowania za drugi semestr roku szkolnego jest oceną roczną.

3.      Samoocena ucznia oraz opiniowanie ocen przez samorząd klasowy odbywa się na godzinach do dyspozycji wychowawcy przed posiedzeniem zespołu klasowego.

4.      Opiniowanie ocen przez Radę Pedagogiczną odbywa się na posiedzeniu zespołu klasowego.

5.      Przy ustaleniu oceny kwalifikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowania na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,              w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.7 .

7.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

 

§ 105

 

Kryteria zasadnicze – oparte na prawach i obowiązkach ucznia zawartych w Statucie Szkoły.

 

1.      Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.      Systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych – usprawiedliwienie opuszczonych godzin następuje na najbliższej godzinie wychowawczej.

3.      Uczeń, który opuścił i nie usprawiedliwił więcej niż 15 godzin w semestrze może mieć obniżoną o jeden stopień ocenę z zachowania, jednak każdy przypadek wychowawca musi rozpoznać i rozpatrzyć indywidualnie.

4.      Punktualność w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne – 8 spóźnień nie uzasadnionych wpływa na obniżenie oceny o 1 stopień (spóźnienie do 5 minut).

5.      Postawa wobec przedmiotu nauczania – uczeń wypełnia polecenia nauczyciela, pracuje na miarę swoich możliwości itp.

6.      Terminowe i rzetelne rozliczanie się ze zobowiązań wobec szkoły i klasy – np. składki klasowe, oddawanie książek do biblioteki, praca na rzecz grupy podczas realizacji projektów itp.

7.      Koleżeńskość w stosunku do uczniów oraz szacunek i uprzejmość wobec pracowników szkoły.

8.      Kultura osobista, kultura słowa w szkole i poza szkołą – np.: wycieczki, wyjścia do teatru, do kina itp.

9.      Dbałość o zdrowie własne i innych – uczeń nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd (naturalne – niefarbowane,  schludne i czyste włosy).

 

Kryteria dodatkowe

 

1.      Praca w samorządzie klasowym, szkolnym lub innej organizacji działającej w szkole i środowisku.

2.      Inicjowanie i przygotowanie imprezy czy uroczystości klasowych lub szkolnych.

3.      Pomoc w nauce innym uczniom.

4.      Rozwijanie własnych zainteresowań – udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz innych działaniach ponadprogramowych i pozalekcyjnych.

 

 

Uwagi dodatkowe

 

1.      Przyjmuje się, że dobry jest oceną wyjściową zachowania.

2.      Kryteria i zasady ustalania oceny zachowania są jednakowo stosowane we wszystkich kryteriach.

 

Zestawienie ocen z zachowania w stosunku do ilości dni nieusprawiedliwionych:

 

Wzorowe  -  0

Bardzo dobre  -  0

Dobre  -  1

Poprawne  -  2

Nieodpowiednie  -  3

Naganne  - 3 i więcej

 

Uzasadnienie oceny

 

Wzorowe                    -  uczeń spełnia wszystkie kryteria zasadnicze i co najmniej 3 dodatkowe.

Bardzo dobre  - uczeń spełnia wszystkie kryteria zasadnicze i co najmniej 2 dodatkowe.

Dobre              -  uczeń spełnia co najmniej 6 kryteriów zasadniczych i 1 dodatkowe.

Poprawne                   -  uczeń spełnia 4 kryteria zasadnicze.

Nieodpowiednie         -  uczeń narusza niektóre kryteria zasadnicze.

Naganne                     -  Uczeń narusza w rażący sposób kryteria zasadnicze.

 

 

§ 106

 

1.      Każdy wychowawca klasy opracowuje wspólnie z wychowankami wewnętrzny regulamin oceniania zachowania (kontrakt).

2.      W kontrakcie należy uwzględnić następujące obszary wychowawcze:

1)       stosunek do nauki (w zależności od możliwości): wkład, wysiłek, zaangażowanie,

2)       frekwencję,

3)       rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań,

4)       takt i kultura w stosunkach z ludźmi – zachowanie na lekcjach,

5)       dbałość o wygląd zewnętrzny,

6)       sumienność i poczucie odpowiedzialności,

7)       postawa moralna i społeczna ucznia,

8)       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

9)       postawa wobec nałogów i uzależnień,

10)   kolizje z prawem, niszczenie mienia, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej

 

§ 107

 

Aby ocena z zachowania była obiektywna wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zakłada zeszyt, w którym na bieżąco zapisuje uwagi o zachowaniu ucznia (pozytywne i negatywne). Do wpisywania uwag uprawnieni są również inni nauczyciele mający zajęcia w danej klasie.

 

§ 108

 

1.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      Wychowawca przedstawia:

1)      kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania,

2)      co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,

3)      Jaka jest możliwość zmiany ustalonej oceny.

 

 

§ 109

.

1.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna (wyjątek stanowi ocena ustalona niezgodnie z postanowieniami regulaminu dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny).

2.      Od wystawionej przez wychowawcę oceny zachowania ucznia może być złożone pisemne odwołanie do dyrektora szkoły przez:

1)      ucznia,

2)      jego rodziców (opiekunów).

3.      Pisemne odwołanie powinno zawierać wniosek o podniesienie lub obniżenie wystawionej oceny oraz uzasadnienie.

4.      Termin składania odwołań określa dyrektor szkoły (na roczną ocenę zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych).

 

 

§ 110

 

1.      Odwołanie rozpatrywane jest przez Komisję, którą powołuje dyrektor szkoły.

2.      Komisja może podjąć decyzję o zmianie oceny zachowania ucznia, jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny lub też:

1)      wychowawca nie przestrzegał przepisów niniejszego regulaminu,

2)      wychowawca nie znał wszystkich faktów i okoliczności mających wpływ na ocenę,

3)      po wystawieniu oceny miały miejsce zdarzenia, które mają istotny wpływ na ocenę zachowania,

4)      roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

5)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej przez wychowawcę

 

§ 111

 

1.      W skład komisji do rozpatrywania zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)      wychowawca klasy,

3)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)      pedagog,

5)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

6)      przedstawiciel rady rodziców.

2.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1)      skład komisji,

2)      termin posiedzenia komisji,

3)      wynik głosowania,

4)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

3.      Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

 

 

§ 112

 

Zmiany w kryteriach i zasadach dokonywania oceny zachowania ucznia mogą być wprowadzone na początku roku szkolnego w uzgodnieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radę Pedagogiczną.

 

 

§ 113

 

 Inne programy dotyczące funkcjonowania szkoły, dostępne są w szkole w teczce programów.

 

 

 

Rozdział XI. ORGANIZACJA  POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

 

§ 114

 

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu       i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.

6.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci       i młodzieży.

7.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

8.      W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                   z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) warsztatów;

5) porad i konsultacji.

9.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

10.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,     w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

11.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

12.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

13.  Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

14.  Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

15.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

16.  Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17.  Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

18.  Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,  w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

19.  Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole i prowadzą w szczególności:

1) w oddziałach przedszkolnych – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowo-

     ści dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2)  w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu

     rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzy

    ka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

b) szczególnych uzdolnień;

20.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca  lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:

1) w przypadku szkoły- wychowawcę klasy;

2) w przypadku oddziałów przedszkolnych - dyrektora

Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów     o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy         z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną , odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor planują  i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

Wychowawca klasy lub dyrektor, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami,       o których mowa w punkcie 7.

21.  Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w punkcie 23. osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom    w szkole.

22.  W/w przepisy  stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

23.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. Formy i okres udzielania uczniowi,  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami

24.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

25.  O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się jego rodziców. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty szkole, rodziców ucznia.

26.  Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole  w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

27.  Do zadań logopedy w szkole i należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                    w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

28.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozdział XII.  CEREMONIAŁ SZKOŁY

 

 

§ 115

 

1. Stałe uroczystości szkolne:

1) rozpoczęcie roku szkolnego,

2) ślubowanie klas pierwszych,

3) Dzień Edukacji Narodowej,

4) rocznica Odzyskania Niepodległości,

5) rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 - Maja,

6) wręczenie świadectw absolwentom szkoły podstawowej,

7) zakończenie roku szkolnego.

2. Uroczystościom szkolnym przewodniczy dyrektor szkoły lub osoby przez niego wyznaczone.

3. W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój odświętny.

4. W uroczystościach szkolnych mają obowiązek uczestniczyć  wszyscy  pracownicy szkoły.

5. Szkoła posiada imię, godło i sztandar.

6. W uroczystościach szkolnych uczestniczy poczet sztandarowy szkoły.

 

 

 

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 116

 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 117

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy prawa budżetowego.

§ 118

 

1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna lub rada szkoły jeżeli będzie powołana na podstawie swoich uprawnień i odpowiednich przepisów.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadza się w formie uchwały.

3. Zmiany w statucie podlegają zaopiniowaniu przez organ prowadzący i organ nadzorujący szkołę.

 

§ 119

 

Uchwalono  Statut Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi z poprawkami, które zostały zatwierdzone na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu  15.12.2014r .

 

Autor: Karolina Rzędzian
Data utworzenia: 05-02-2015 19:06:14
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 31-08-2020 15:42:49