Program profilaktyki

 
PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W GOŁDAPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. nr 10, poz. 96);

·         Ustawa z dnia 26 października 198 2r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozdział 1, art. 2,1;

·         Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii;

·         Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

·         Ustawa z dnia 19 sierpnia1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 113, poz. 732)

·         Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. nr 24  z 2003 r., poz. 198)

·         Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 7 maja 2013 poz. 532) 

 

 

 

 

Gołdap 2014

WSTĘP

 

     Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi jest zgodny z:

·         Programem Wychowawczym Szkoły;

·         Szkolnym Zestawem Programów Nauczania;

·         Statutem Szkoły.

 

Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk określanych, jako przejawy patologii życia społecznego, jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy uczniów jest realizowana podczas działań edukacyjnych szkoły, tj. w ramach godzin wychowawczych i w postaci różnych zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

Tworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki zostało poprzedzone diagnozą potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców.

Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmocnieniu czynników chroniących:

-          rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;

-          wyrabianie umiejętności (zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi;

-          wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowania norm, wartości, autorytetów);

-          stworzenie uczniom możliwości przynależności do pozytywnych grup rówieśniczych, kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych, itp.;

-          wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną w środowisku lokalnym.

Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

·         placówki kulturalno-oświatowe (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gołdapi, Biblioteka Pedagogiczna, Biblioteka Miejska, OSiR);

·         placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom św. Faustyny-Nie lękajcie się, Banki Żywności, OSiR)

·         stowarzyszenia i organizacje (Związek Harcerstwa Polskiego);

·         wymiar sprawiedliwości ( sąd dla nieletnich, policja)

·         Parafia Rzymsko-Katolicka św. Leona i Bonifacego w Gołdapi, Caritas Diecezji Ełckiej

·         Jednostka wojskowa 4808 w Gołdapi, PSP w Gołdapi, Straż Graniczna

 

DIAGNOZA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH WYSTĘPUJĄCYCW NASZEJ SZKOLE

 

      Aby profilaktyka była skuteczna, należy objąć nią nie tylko uczniów, ale również nauczycieli i rodziców.

      Diagnozę zachowań problemowych przeprowadzono w trzech obszarach: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Badaniami ankietowymi objęto losowo wybraną grupę uczniów z  klas IV- VI  oraz ich rodziców.

 

Pytania diagnostyczne dotyczyły następujących problemów:

-          Czy uczeń czuje się w szkole bezpiecznie ?

-          Jakie trudne sytuacje napotyka uczeń w szkole i czy  wie do kogo zwrócić się po pomoc?

-          Czy w szkole przestrzega się praw uczniów, egzekwuje się obowiązki ucznia, promuje się zdrowy tryb życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków i tzw. „dopalaczy,  promuje się zasady kulturalnego zachowania i posługiwania się poprawną polszczyzną?

-          Czy uczniowie  korzystają  z zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę i jakie korzyści z nich czerpią?

Do uściślenia diagnozy wykorzystano informacje uzyskane z dzienniczków uwag, analizy sprawozdań wychowawców dotyczących frekwencji uczniów i problemów wychowawczych w klasach oraz ocen z poszczególnych przedmiotów, a także obserwacji zachowań uczniów.

Po przeprowadzeniu diagnozy okazało się że większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie i nie napotyka tu większych trudności. Wskazane  problemy zwykle dotyczą konfliktów pomiędzy rówieśnikami. Jako osoby służące na terenie szkoły  pomocą w trudnych sytuacjach wskazano wychowawców, pedagoga szkolnego, innych nauczycieli, pielęgniarkę szkolną. Badani zgodnie twierdzą, że w szkole  przestrzega się praw uczniów, egzekwuje się obowiązki ucznia, promuje się zdrowy tryb życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków i tzw. „dopalaczy,  promuje się zasady kulturalnego zachowania i posługiwania się poprawną polszczyzną. Duża grupa uczniów korzysta z oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijając na nich swoje pasje i zainteresowania, pogłębiając wiedzę, w ciekawy sposób spędzając czas w grupie rówieśników.

Aby utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole i wzmacniać ich pozytywną postawę społeczną, a także zapobiegać występowaniu niepożądanych procesów    w kręgu zainteresowań profilaktyki realizowanej na poziomie naszej szkoły powinny znajdować się następujące obszary:

 

·    Promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.

·    Psychoedukacja dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

w różnych sferach naszego życia.

·     Zapobieganie przemocy i agresywnym zachowaniom.

·     Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących z nadmiernego   korzystania z mediów (telewizja, komputer, Internet)

·    Psychoedukacja dotycząca szkodliwości nikotyny, alkoholu, tzw. „dopalaczy” i napojów energetycznych dla zdrowia fizycznego  i  wpływ środków uzależniających na relacje        z innymi.

·    Rozpoznawanie zagrożeń sprzyjających marginalizacji dziecka i podejmowanie działań  zapobiegających temu zjawisku.

·    Wdrażanie uczniów do działań proekologicznych, prospołecznych i charytatywnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA POZIOMIE KL. I-III

 

Cel

Działania

Kto realizuje

 

Kryterium sukcesu

Sposób

ewaluacji

Prowadzący                     ewaluację

Promocja zdrowego stylu życia

 

Higiena osobista

 

Blok zajęć psychoedukacyjnych

„Dbamy o zdrowie”

Działania higienistki szkolnej.

 

 

 

 

Wychowawca

Higienistka szkolna

 

 

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

Zna podstawy higieny intymnej.

Dba o zdrowe zęby.

 

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

 

 

Wychowawca

 

Zdrowe odżywianie

 

Akcje promujące zdrowe

odżywianie .

Wzbogacanie zdrowej oferty sklepiku szkolnego.

 

 

Wychowawca,

Pedagog

 

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu. Świadomie spożywa warzywa

i owoce. Rezygnuje

z niezdrowej żywności.

 

 

Rozmowa,

Obserwacja spożywanych posiłków na stołówce  i dokonywanych wyborów w sklepiku

 

Realizatorzy działań,

Pedagog

 

Ruch podstawą

zdrowia fizycznego  i psychicznego

 

Zajęcia wychowania fizycznego , pozalekcyjne  zajęcia sportowe i ruchowe.

Gimnastyka korekcyjna,

Propagowanie turystyki pieszej, rowerowej

Realizacja programów

związanych z korzystaniem z pływalni.

 

 

 

 

 

Nauczyciele w-f, wychowawcy klas

 

 

Zaangażowanie do udziału w zajęciach kolejnych uczniów

Utrzymanie na obecnym poziomie lub zwiększenie liczby dzieci korzystających z pływalni.

 

 

Analiza jakościowa i ilościowa

Nauczyciele w-f

 

 

Profilaktyka uzależnień

 

Bloki zajęć psychoedukacyjnych

dotyczących:

- radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczuciami

-  substancji trujących (papierosów, alkoholu, narkotyków,”dopalaczy”, napojów energetycznych)

- Modelowanie zachowań

związanych z dokonywaniem wyborów.

 

Spektakle profilaktyczne,

Bajki z morałem

 

 

Zajęcia na temat „Gospodarowanie czasem”

 

 

Spotkania

dla rodziców, np. na temat:

„Pomaganie dziecku

w jego codziennych troskach”

 

 

Nauczyciel prowadzący,

katechetka

 

Pedagog szkolny

 

 

Psycholog, pedagog

Zaproszeni trenerzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi nazywać uczucia, akceptuje uczucia trudne i uczy się nad nimi panować.

Uczeń wie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.

Uczeń wie, na czym polega szkodliwe działanie

różnych substancji

Uczeń potrafi oceniać postępowanie bohaterów.

 

 

 

Deklaruje podejmowanie

właściwych wyborów w różnych omawianych sytuacjach

 

Uczeń doświadcza aktywnej uwagi rodziców.

Rundy  informacji zwrotnych od dzieci.

Obserwacja zachowań dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

sytuacji problemowych.

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura osobista

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się i posługiwania się piękną, poprawną polszczyzną.

Pogadanki nauczycieli.

Stosowanie form grzecznościowych.

Apele przypominające o kulturalnym zachowaniu.

Przykład nienagannego zachowywania się nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Lekcje wychowawcze, np.:

„Kultura słowa”.

Pogadanki.

Pedagogizacja rodziców.

 

 

Stosowanie metod aktywizujących, wdrażających uczniów do taktownych zachowań w różnych sytuacjach.

Zawieranie kontraktów

  Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uczeń potrafi zachowywać się kulturalnie, posługuje się poprawną polszczyzną, umie słuchać drugiego człowieka

Obserwacja,

analiza kontraktów

 i dzienniczków uwag

Wychowawcy

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych .

 

Podnoszenie standardów

związanych z bezpieczeństwem w  

szkole

Organizacja

pracy szkoły –dyżury

nauczycieli, video –monitoring

Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole /w tym regulaminami pracowni i wycieczek./

 

 

 

Dyrektor,

 

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy i

Nauczyciele

Przedmiotowi

 

Uczniowie czują się w szkole

bezpieczni. Rodzice uczniów

maja przekonanie o bezpieczeństwie w szkole

 

Ankiety „Bezpieczna

szkoła” dla rodziców i dzieci

 

 

Dyrektor

 

Zapobieganie przemocy    i zachowaniom agresywnym

 

 

Zajęcia psychoedukacyjne  dotyczące agresji.

Zapoznanie ze szkolnymi

procedurami

dotyczącymi czynów agresywnych.

Prewencyjne spotkanie z

policjantem 

Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów przy pracy z indywidualnym przypadkiem –praca na kontrakcie, interwencje

w klasach.

Wychowawcy,

Pedagog

 

 

Uczeń ma wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami,

stara się wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Uczeń stara się rozwiązywać

konflikty w sposób asertywny.

 

 

 

 

 

Uczeń otrzymuje pomoc dorosłych przy rozwiązywaniu

konfliktów.

Uczeń wie, że ponosi konsekwencje za nieadekwatne zachowania , wie że ma prawo do uczenia się na błędach.

Doświadcza  konsekwencji

swoich wyborów.

Obserwacja zachowań uczniów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza efektów

pracy na procedurach dotyczących agresywnych zachowań i efektów

kontraktów.

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie dziecka

Wyrównywania szans edukacyjnych

 

Diagnozowanie dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradniach specjalistycznych. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły

Zajęcia wyrównawcze

i korekcyjno-kompensacyjne

 

 

Dyrektor

wychowawcy,

nauczyciele,

pedagog.

 

 

 

 

Uczeń pokonuje trudności w uczeniu się w oparciu o proponowany system pomocy

 

 

 

Analiza oferty

pomocowej pod względem dostosowania do potrzeb

 

 

 

Dyrektor

wychowawcy, pedagog.

 

Wyrównywania szans rozwoju społecznego

 

Pomoc psychologiczna

i pedagogiczna w szkole.

Pomoc materialna  w tym: dofinansowanie obiadów, paczki żywnościowe, , wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia,  realizacja rządowych

programów pomocowych

i innych.

Organizacja zajęć socjoterapeutycznych

 

 

 

 

Wychowawcy,

Pedagog,

Rada Rodziców

Socjoterapeuci

Dziecko otrzymuje wsparcie

od  szkoły.

Rodzice są motywowani

do pracy nad zmianą sytuacji

dziecka lub sytuacji rodzinnej.

Rodzice otrzymują wsparcie

przy rozwiązywaniu

problemów rodzinnych.

 

 

 

Monitorowanie

indywidualnych

przypadków.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy, pedagog

 

Wdrażanie uczniów do działań proekologicznych, prospołecznych i charytatywnych

Udział uczniów w akcjach społecznych, charytatywnych i ekologicznych na terenie szkoły, miasta i gminy.

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

Uczeń czerpie satysfakcję z działań na rzecz potrzebujących.

Analiza dokumentów

Dyrektor,

wychowawcy, pedagog,

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

 


Działania profilaktyczne na poziomie klas IV - VI

Cel

Działania

Kto realizuje

Kryterium sukcesu

Sposób

ewaluacji

Prowadzący                     ewaluację

Promocja zdrowego stylu życia

Higiena osobista

 

Pogadanki wychowawcy

Lekcje przyrody

Działania higienistki szkolnej,

Działania nauczycieli w-f,  w.d.ż.

 

Nauczyciele w-f,

w.d.ż.. przyrody,

wychowawca

 

 

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

Zna podstawy higieny intymnej.

Dba o zdrowe zęby.

 

Obserwacja

 

Wychowawca

 

Zdrowe odżywianie

 

Lekcje przyrody

Akcje promujące zdrowe

odżywianie .

Wzbogacanie zdrowej oferty sklepiku szkolnego.

 

 

Nauczyciele przyrody

Pedagog ,

 

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu .

 Świadomie spożywa

warzywa i owoce, rezygnuje

z niezdrowej żywności.

 

Rozmowa,

Obserwacja spożywanych posiłków na stołówce  i dokonywanych wyborów w sklepiku

Realizatorzy działań,

Pielęgniarka szkolna,

Pedagog

 

Ruch podstawą

zdrowia fizycznego i psychicznego

 

Zajęcia wychowania fizycznego , pozalekcyjne  zajęcia sportowe i ruchowe.

Gimnastyka korekcyjna,

Propagowanie turystyki pieszej.

Realizacja programów

związanych z korzystaniem z pływalni.

Nauczyciele w-f

Wychowawcy klas,

 

 

Zaangażowanie do udziału w zajęciach kolejnych uczniów

Utrzymanie na obecnym poziomie lub zwiększenie liczby dzieci korzystających z pływalni.

Analiza jakościowa

i ilościowa

 

Nauczyciele w-f

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień

 

Zajęcia psychoedukacyjne dotyczące

wpływu na organizm młodego

człowieka substancji chemicznych (papierosów, alkoholu, narkotyków, „dopalaczy”, napojów energetycznych)

Konsekwencje ryzykownych zachowań

-kl.VI

Media a uzależnienia –

Pogadanki w kl.IV –VI

Badanie ankietowe

Postępowanie zgodne z procedurami względem

dzieci podejmujących

próby palenia lub picia.

Pomoc dzieciom  z symptomami uzależnienia od mediów

Współpraca z i ich rodzicami

Spektakle profilaktyczne

Spotknie dla rodziców na temat

„Radzenie sobie z ryzykownymi zachowaniami dziecka”

Pedagog,

Nauczyciele informatyki

wychowawcy

zaproszeni trenerzy

 

 

 

Uczeń wie na czym polega szkodliwe działanie nikotyny, alkoholu, narkotyków, „dopalaczy”,

deklaruje podejmowanie

właściwych wyborów

Uczeń potrafi ocenić swoje podejście do komputera

Uczeń doświadcza działań dorosłych mających ochronić go przed zachowaniami ryzykownymi.

Uczeń poznaje jak radzą sobie

Bohaterowie z konfliktem

wewnętrznym

Podniesienie poziomu motywacji rodziców do

brania odpowiedzialności za losy dziecka

 Informacje zwrotne od dzieci

 

Określenie poziomu

zagrożenia wśród uczniów.

Ilość spraw prowadzonych zgodnie z procedurami i efekty tych działań.

Uczeń potrafi rozmawiać  o dylematach

akcentowanych  w spektaklu .

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu wyeliminowania

zachowań  ryzy- kownych u dzieci.

Nauczyciel informatyki,

Pedagog

Wychowawcy

 

Kultura osobista

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowywania się i posługiwania się piękną, poprawną polszczyzną.

Pogadanki nauczycieli.

Stosowanie form grzecznościowych.

Apele przypominające o kulturalnym zachowaniu.

Konkurs „Kultura na co dzień”.

Przykład nienagannego zachowywania się nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Lekcje wychowawcze nt.

„Kultura słowa”.

Pogadanki.

Pedagogizacja rodziców.

 

 

Stosowanie metod aktywizujących, wdrażających uczniów do taktownych zachowań w różnych sytuacjach.

Zawieranie kontraktów

 

 

 

 

 

  Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uczeń potrafi zachowywać się kulturalnie, posługuje się poprawną polszczyzną, umie słuchać drugiego człowieka

Obserwacja,

analiza kontraktów

 i dzienniczków uwag

Wychowawcy

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych.

 

 

Podnoszenie standardów

związanych z bezpieczeństwem w 

szkole

Organizacja

pracy szkoły –dyżury

nauczycieli, video -monitoring

Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole /w tym regulaminami pracowni i wycieczek./

 

 

 

Dyrektor,

 

Nauczyciele

 

 

Wychowawcy i

Nauczyciele

Przedmiotowi

 

Uczniowie czują się w szkole

bezpieczni. Rodzice uczniów

maja przekonanie o bezpieczeństwie w szkole

 

Ankiety „Bezpieczna

szkoła” dla rodziców i dzieci

 

 

Dyrektor

 

Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

 

 

Zajęcia psychoedukacyjne  dotyczące agresji.

Zapoznanie ze szkolnymi

procedurami

dotyczącymi czynów agresywnych.

Prewencyjne spotkanie z

Policjantem dotyczące odpowiedzialności za swoje czyny

Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów przy pracy z indywidualnym przypadkiem –praca na kontrakcie, interwencje

w klasach.

Wychowawcy,

Pedagog

 

 

Uczeń ma wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami,

Stara się wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Uczeń stara się rozwiązywać

konflikty w sposób asertywny.

Uczeń otrzymuje pomoc dorosłych przy rozwiązywaniu

konfliktów.

Uczeń wie, że ponosi konsekwencje za nieadekwatne zachowania , wie ma prawo do uczenia się na błędach.

Doświadcza  konsekwencji

swoich wyborów.

Obserwacja zachowań uczniów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza efektów

pracy na procedurach dot. agresywnych zachowań i efektów

kontraktów.

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, pedagog

 

 

Bezpieczeństwo poza szkołą

 

Zajęcia podnoszące kompetencje dzieci i zmniejszające ich zagrożenie w  różnych sytuacjach:

„Jestem świadomym uczestnikiem ruchu drogowego „

Zajęcia wychowania

Komunikacyjnego” BRD”

 

 

Zajęcia –Udzielanie pierwszej pomocy

 

 

Zajęcia psychoedukacyjne na temat zagrażających zachowań ze strony dorosłych i innych dzieci

„Mam prawo do poczucia bezpieczeństwa”

 „Strefa bezpiecznej intymności „

Spotkania z psychologiem

„Prawa dziecka do nietykalności fizycznej”

„Wiem gdzie zwracać

się po pomoc w sytuacji

zagrożenia”

 

 

Nauczyciele techniki

Dyrektor, pedagog

Wychowawcy, nauczyciele w.d.ż

Uczeń zasady ruchu drogowego.

Zna zagrożenia płynące

z uczestnictwa w ruchu drogowym. Potrafi bezpiecznie

zachować się na drodze.

 

 

Uczeń  wie jak zachować się,

gdy ktoś potrzebuje pomocy

 

 

 

Uczeń zna swoje prawa do

poczucia bezpieczeństwa.

W sytuacji zagrożenia zwraca

się o pomoc do dorosłych.

Uczeń uzyskuje pomoc w otwieraniu tematów trudnych.

i rozwiązywaniu spraw trudnych.

Ewaluacja ilościowa :

ilość dzieci otrzymujących kartę rowerową.

 

 

Obserwacja otwartości uczniów

na potrzeby innych.

 

 

Monitorowanie

sytuacji rodzinnej

dzieci.

Mediowanie z rodzicami w  trudnych sprawach

dziecka.

 

Nauczyciele techniki

 

 

 

Grono pedagogiczne

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy, pedagog

 

Zapobieganie wagarom

Pogadanki, spotkanie ze specjalistami. Programy profilaktyczne.

Stosowanie metod aktywizujących.

Dostosowanie wymagań do poziomu i możliwości dziecka.

Ocenianie za różne formy działalności.

Zajęcia ukazujące rolę edukacji w planach życiowych. Pogadanki nt. racjonalnego wykorzystania wolnego czasu.

 

Zebrania rodzicielskie.

Rozmowy indywidualne

Wychowawca,

Pedagog szkolny,

Rodzice.

Uczeń ma świadomość zagrożeń wynikających

z wagarów, jest

zaciekawiony 
treściami

przekazywanymi na
lekcjach, ma 

satysfakcję  z

uzyskiwanych efektów ich pracy

 

Rozbudzenie ambicji

własnych ucznia.

 

Współpraca szkoły z

 rodziną.

 

 

 

Analiza

frekwencji

Pedagog szkolny,

Wychowawcy.

Wspieranie dziecka

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Diagnozowanie dzieci w Poradni Psychologicznej

Praca dydaktyczna w oparciu o opracowane wymagania zgodnie ze wskazaniami poradni.

Zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

Pedagog.

 

 

Uczeń pokonuje trudności w uczeniu się w oparciu o proponowany system pomocy

 

Analiza oferty pod względem dostosowania do potrzeb

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Psycholog, pedagog

 

Wyrównywania szans rozwoju społecznego

 

Pomoc psychologiczna

i pedagogiczna w szkole.

Pomoc materialna  w tym: dofinansowanie obiadów,  paczki żywnościowe, wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia,  realizacja rządowych

programów pomocowych

i innych.

Organizacja zajęć socjoterapeutycznych

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

Pedagog,

Rada Rodziców

Socjoterapeuci

Dziecko otrzymuje wsparcie

od szkoły.

Rodzice są motywowani

do pracy nad zmianą sytuacji

dziecka lub sytuacji rodzinnej.

Rodzice otrzymują wsparcie

przy rozwiązywaniu

problemów rodzinnych.

 

 

 

Monitorowanie

indywidualnych przypadków.

 

 

Dyrektor

Wychowawcy, pedagog

 

               

Wdrażanie uczniów do działań proekologicznych, prospołecznych i charytatywnych

Udział uczniów w akcjach społecznych, charytatywnych i ekologicznych na terenie szkoły, miasta i gminy.

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

Uczeń czerpie satysfakcję z działań na rzecz potrzebujących.

Analiza dokumentów

Dyrektor,

wychowawcy, pedagog,

opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Program ten podlega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu …………….. Rada Rodziców działająca

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi uchwaliła

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w/w program


 

Autor: Karolina Rzędzian
Data utworzenia: 07-02-2015 22:51:26
Autor edycji: Karolina Rzędzian
Data edycji: 07-02-2015 22:51:26