Program wychowawczy

Program Wychowawczy

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

w Gołdapi

Podstawa prawna:

Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty

z późniejszymi zmianami

 

 

W dniu …………….. Rada Rodziców działająca

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi uchwaliła

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w/w program.

 

Gołdap 2014

 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być

nie tylko z drugim człowiekiem, ale i dla drugich”
 

                                                                  JAN PAWEŁ II

 

 

 

Misją

 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości

i zdolności, a szczególnie w zakresie informatyki, języków obcych i sprawności fizycznej, aby rozbudzić w nich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki.

 

Celem szkoły jest:

 

1. Przekazywanie dzieciom odpowiedniej wiedzy.

2. Kształcenie umiejętności i postawy uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności.

3. Umożliwienie uczniom poznania złożoności Świata.

4. Inspirowanie uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć.

5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

6. Motywowanie do dalszej nauki.

7.Wspomaganie samodzielności uczenia się.

8. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

9. Wprowadzanie dziecka w życie społeczne.

 

Metody pracy.

 

1. Gry, zabawy, konkursy

2. Dyskusja

3. Zajęcia integracyjne

4. Wystawy twórczości uczniowskiej

5. Scenki rodzajowe

6. Gry dramatyczne

7. Apele

8. Wycieczki tematyczne, turystyczno-kajoznawcze, rajdy, biwaki, obozy integracyjne

9.Metoda projektu

 

Formy pracy.

 

1. W zespołach zadaniowych

2. W grupach

3. Zbiorowa

4. Indywidualna

 

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

 

1.      Opieka wychowawców nad wszechstronnym rozwojem osobowym wychowanków,

2.      Wdrażanie do działalności w życiu różnych społeczności,

3.      Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,

4.      Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych: szkoły, domu  i środowiska rówieśniczego.

 

Zadania wychowawców klasowych

 

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4) wnioskowanie i opiniowanie w sprawie nagród i kar dla ucznia przewidzianych w statucie szkoły;

5) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania;

 

Wychowawca, aby zrealizować wymienione zadania:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,

b) na podstawie Programu wychowawczego ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy klasy i szkoły;

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów, oraz w rozwoju zainteresowań  i szczególnych uzdolnień uczniów;

7) jest rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi osobami.

  

Nasz absolwent

Uczeń kończący klasę trzecią jest;

 

1. Otwarty, radosny, rozśpiewany.

2. Ciekawy świata.

3.Odporny na niepowodzenia.

4. Odważny w wygłaszaniu sądów i opinii.

5. Chętny do podejmowania działań.

6. Posiada w miarę swoich możliwości wiedzę o sobie.

7. Przejawia troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

8. Godzi własne dobro z dobrem innych.

9. Współuczestniczy w życiu klasy, grupy, rodziny, społeczności.

10. Szanuje swoją rodzinę, miejscowość, ojczyznę.

11. Umie wypowiadać się, czytać, pisać, słuchać, liczyć.

12. Posiada wiedzę o świecie proporcjonalną do swoich możliwości intelektualnych.

13. Korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

Nasz absolwent

Uczeń kończący klasę szóstą

 

1. Ma poczucie własnej godności i wartości

2. Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce

3. Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości

4. Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować

5. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki

6. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe

7. Radzi sobie ze stresem

8. Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy

9. Jest kulturalny i odpowiedzialny

10. Ma poczucie humoru

11. Dba o swoje zdrowie i otoczenie

 

Formy pomocy wychowawczej dla uczniów, którzy znaleźli się w sytuacjach zagrożenia

 

1. Pomoc wychowawcy klasy.

2. Pomoc nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowania do życia w rodzinie

3. Współpraca z pedagogiem szkoły

4. Współpraca z dyrektorem szkoły

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

6. Współpraca z policją, kuratorami sądowymi, sądem dla nieletnich, pracownikami służby zdrowia, osobami duchownymi, OPS, PCPR, Pajacyk – Polska Akcja Humanitarna, Banki Żywności, Caritas.

 

Formy organizacyjne kontaktów

szkoły z rodzicami

 

1. Wywiadówka śródsemestralna i półroczna – co najmniej 3 spotkania w ciągu roku.

2. Comiesięczne spotkania rodziców z nauczycielami.

3. Kontakty indywidualne z wychowawcą.

4. Wezwanie rodziców do szkoły (poprzez ucznia, telefonicznie, bądź pisemnie) w związku z naruszeniem przez ucznia zasad współżycia szkolnego bądź zniszczeniem wyposażenia.

5. Rozmowy telefoniczne.

6. Indywidualne listy lub notatka w zeszycie ucznia.

7. Wizyty w domu ucznia.

8. W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać: szczerość, życzliwość i rzeczowość.

9. Na zebraniach o sukcesach należy mówić imiennie, natomiast o negatywach – problemowo, statystycznie.

10.Sprawy najtrudniejsze, dotyczące ucznia, jego problemów, należy omówić szczerze, ale w indywidualnej rozmowie.

 

Plan działań wychowawczych

 

Cele ogólne:

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania.

3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.

4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie.

5. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sferze fizycznej i psychicznej.

6. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

7. Wdrażanie uczniów do działań proekologicznych, prospołecznych i charytatywnych

 

 

Cele, zadania i efekty wychowawcze

 

Klasa

Cele

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Efekty działań wychowawczych

I- III

Uczeń potrafi

funkcjonować

w nowej grupie

i efektywnie

w niej działać.

1. Organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy.

·   Gry i zabawy integracyjne.

·   Imprezy klasowe, wycieczki.

·   Uroczystości klasowe i szkolne
 (np. ślubowanie klas pierwszych, andrzejki, choinka noworoczna itp.).

·   Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

   prowadzone metodami

   aktywizującymi.

Wychowawca

Wicedyrektor

Uczeń:

·   ma poczucie przynależności
do klasy,

·   współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się

   odpowiedzialny za efekty swojej
    pracy,

·   dostosowuje się do norm
i przestrzega je.

Uczeń posiada nawyki dobrego zachowania

i efektywnej

współpracy,

komunikowania się

z rówieśnikami oraz dorosłymi.

1. Opracowanie

obowiązujących

w klasie, w szkole
i poza szkołą norm
i reguł zachowania.

·   Kontrakt klasowy.

·   Czynny udział w imprezach

   kulturalnych organizowanych w szkole

   i poza szkołą.

·   Wewnątrzszkolne zasady oceniania

   zachowania uczniów.

Wychowawca

Nauczyciele

Uczeń:

·   zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

·   postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania,

·   szanuje siebie, młodszych, rówieśników i dorosłych,

·   zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się

   wobec nich zachować.

2. Uczenie nawyków

dobrego zachowania

i porozumiewania się z ludźmi.

·   Pogadanki, dyskusje z dziećmi.

·   Zabawy integracyjne.

·   Inscenizacje przygotowane przez

   uczniów obrazujące właściwe

   zachowanie w różnych sytuacjach.

·   Przykłady pozytywnych wzorców

   literackich.

·   Gazetki tematyczne.

 

 

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog szkolny

3. Tworzenie

i kultywowanie tradycji szkoły, miasta, regionu

i państwa.

·   Udział w ważnych uroczystościach,

   apelach.

·   Spotkania z ciekawymi ludźmi.

·   Zapoznanie z legendami związanymi

   z naszym miastem Gołdap, regionem

   i państwem.

·   Uczestnictwo w akcjach ekologicznych  

Wychowawca

Nauczyciele

Dyrektor

Uczeń wykazuje wiarę we własne możliwości

i potrafi zachować się w trudnych sytuacjach.

1. Organizowanie sytuacji sprzyjających

podnoszeniu wiary we własne możliwości.

·   Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

·   Udział w konkursach klasowych,

   szkolnych i pozaszkolnych.

·   Angażowanie do pracy w samorządzie

   klasowym.

  

Wychowawca

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Uczeń:

·   zna swoje prawa i obowiązki,

·   odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych,

·   dostrzega swoje mocne i słabe strony,

·   potrafi zaprezentować siebie

   w grupie rówieśniczej i szkolnej,

·   wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami i problemami.

2. Organizowanie zajęć wskazujących drogi rozwiązywania

problemów.

·   Pogadanki z wychowawcą.

·   Spotkania z policjantem.

·   Spotkania z psychologiem.

·   Zajęcia socjoterapeutyczne

Wychowawca

Pedagog szkolny

Socjoterapeuci

IV-VI

Uczeń rozumie siebie i dostrzega

prawidłowości rządzące światem zewnętrznym.

1. Rozpoznawanie

i wyrażanie własnych

uczuć i emocji.

·   Godziny wychowawcze, zajęcia

   lekcyjne i pozalekcyjne.

·   Spotkania z lekarzem i pielęgniarką.

·   Pogadanki.

·   Projekcje filmów.

·   Analiza utworów literackich i spektakli

   teatralnych.

Wychowawca

Pedagog szkolny

Nauczyciele

Uczeń:

·   ma poczucie swoich korzeni - rodzina, środowisko, szkoła...,

·   ustala, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje,

·   jest świadomy swoich mocnych

   i słabych stron,

·   akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa,

·   doświadcza różnych uczuć

    i potrafi je nazwać,

·   potrafi nazwać własne zachowania,

·   chce i wyraża potrzeby rozszerzenia swoich zainteresowań.

2. Przygotowanie

do pełnienia ról

w rodzinie

i społeczeństwie.

·   Uroczystości klasowe i szkolne

   z udziałem rodziców.

·   Festyny szkolne.

·   Godziny wychowawcze.

·   Lekcje przedmiotowe,

·   Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

Wychowawca

Nauczyciele

3. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości.

·   Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

·   Udział w konkursach klasowych,

   szkolnych i pozaszkolnych.

·   Angażowanie do pracy w samorządzie

   klasowym i szkolnym.

Wychowawca

Nauczyciele

Opiekun SU

Uczeń zna normy

i zasady życia

społecznego

 i według

nich postępuje.

1. Opracowanie

obowiązujących

w klasie, w szkole

i poza szkołą norm

i reguł zachowania.

·   Kontrakt klasowy.

·   Zapoznanie z prawami i obowiązkami

   uczniów, regulaminem Samorządu

   Uczniowskiego, Statutem Szkoły.

 

Wychowawca

Nauczyciele

Uczeń:

·   jest świadomy swojej niepowtarzalności,

·   dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych,

·   potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie,

·   posiada konkretną wiedzę o tym jak radzić sobie z trudnościami
w kontaktach międzyludzkich,

·   podejmuje próby konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów bez agresji i przemocy,

·   posiada umiejętność dobrego komunikowania się:

·   potrafi wyrażać swoje opinie
i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby,

·   przyjmuje postawy asertywne.

·   umie unikać niebezpieczeństwa płynącego z korzystania z massmediów

2. Integrowanie rodziców

i angażowanie ich do

pracy na rzecz klasy,

szkoły.

 

·   Udział rodziców w uroczystościach

   klasowych, szkolnych, wycieczkach,

   biwakach.

·   Lekcje otwarte z udziałem rodziców.

·   Spotkania z wychowawcą w  formie

   pozbawionej bariery nauczyciel- 

   rodzic.

Wychowawca

 

3.  Zapoznanie uczniów i rodziców ze zjawiskiem cyberprzemocy

·   Pogadanki z uczniami na lekcjach wychowawczych i z rodzicami na wywiadówkach, o przejawach przemocy stosowanej w internecie i za pomocą innych massmediów.

·   Zabezpieczenie pracowni komputerowej specjalnymi programami ograniczającymi dzieciom dostęp do niepożądanych treści

·   Gazetki ścienne

Nauczyciel informatyki,

pedagog szkolny

Uczeń ma poczucie

własnej wartości.

1. Zagospodarowanie

czasu wolnego.

·   Koła zainteresowań

·   Promocja aktywnych form spędzania

   czasu

 

Wychowawca

Nauczyciele

Dyrektor

 

 

 

Uczeń:

·   wie na czym polega zdrowy tryb życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków, „dopalaczy” , napojów energetycznych

 

·   dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament wszystkich innych wartości,

·   stara się poznać i zrozumieć hierarchię wartości innych ludzi,

·   potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających,

·   próbuje odkrywać sens i cel własnego życia,

·   wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji,

·   ma poczucie własnej godności
i szanuje godność drugiego człowieka,

·   potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń
i miłość,

·   jest świadomy odpowiedzialności za słowo; stara się, aby jego słowa nie rozmijały się
z czynami,

·   stara się efektywnie i mądrze wykorzystywać czas,

·   wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów oraz sytuacji społeczno-politycznej w innych krajach europejskich.

2. Przekazanie wiedzy na temat troski o własne

zdrowie fizyczne i psychiczne

 

 

 

 

 

 

 

·   Pogadanki, prelekcje na lekcjach

   wychowawczych dotyczące zdrowego trybu życia, bez papierosów, alkoholu, narkotyków, „dopalaczy”

·   Spotkania z pielęgniarką, lekarzem.

·   Omawianie stosownej literatury.

·   Spotkania z psychologiem, pedagogiem.

·   Udział w programach prozdrowotnych.

·   Współpraca z Polską Akcją Humanitarną

 

Wychowawca

Pedagog szkolny

Dyrektor

3. Przygotowanie do

pełnienia ról

społecznych oraz

odpowiedzialności za

środowisko.

·   Aktywna praca w Samorządzie

   Uczniowskim.

·   Reprezentowanie szkoły podczas

   uroczystości patriotyczno-religijnych na

   terenie miasta.

·   Udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”.

·   Udział konkursach.

Wychowawca

Nauczyciele

Opiekun SU

4. Pomoc uczniom

w uzyskaniu orientacji

etycznej

i hierarchizacji

systemu wartości.

·   Prelekcje i pogadanki na temat

   tolerancji.

·   Inscenizacja, drama.

·   Rekolekcje.

·   Lekcje języka polskiego, religii

   ukazujące - wzorce osobowe

   w literaturze i w świecie współczesnym.

·   Akcje charytatywne i prospołeczne.

·   Zajęcia socjoterapeutyczne

·   Odwiedzanie chorych koleżanek

   i kolegów.

 

 

·   Wolontariat (pomoc osobom starszym,

   chorym, pomoc uczniom mającym

   kłopoty w nauce).

  Ochrona środowiska (zajęcia, akcje

    społeczne)

·   Wyjścia na wartościowe filmy, sztuki

   teatralne, wystawy.

Wychowawca

Nauczyciele

religii i innych

przedmiotów

Pedagog szkolny

Dyrektor

Socjoterapeuci

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Program ten podlega okresowej ewaluacji oraz monitorowaniu.

 

 

 

 

Autor: Karolina Rzędzian
Data utworzenia: 07-02-2015 22:52:28
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 31-08-2020 14:08:46