Koncepcja Pracy SP1

Koncepcja Pracy

Szkoły Podstawowej nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

Im. Mikołaja Kopernika

w Gołdapi

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. ) 

2. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz 674 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

4. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. nr 4, poz. 17)

5. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

6. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi w Gołdapi.

7. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi w Gołdapi.

8. Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi w Gołdapi.

 

Wstęp 

Niniejszy dokument stanowi koncepcję pracy i  rozwoju szkoły na najbliższe lata. Jest kontynuacją koncepcji opracowanej w 2001r.

W założeniu  nie jest to forma kompletna i zamknięta. Uświadamia jednak szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich  możliwe jest tworzenie naszej wspólnej przyszłości.  Planowane zmiany nie mogą wynikać z przypadku, lecz winny stanowić efekt skutecznego planowania i świadomych zamierzeń. W związku z tym powinny być oparte          
na  szerokiej pracy diagnostycznej i współdziałaniu wszystkich:  uczniów, rodziców i nauczycieli. Przedstawiona koncepcja  będzie poddawana  monitorowaniu i weryfikacji. Opracowanie koncepcji pracy szkoły to wiele wspólnych działań, takich jak: spotkanie panelowe przedstawicieli społeczności szkoły i przyjęcie misji szkoły, prace w zespołach nauczycieli, spotkania dyrektora z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz opracowanie projektu przez grupę nauczycieli i przyjęcie przez Radę Pedagogiczną. 

 

Misja szkoły:

 

Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza

sprzyja osiąganiu przez uczniów pełnych możliwości

rozwojowych, przygotowuje do samodzielności

i integruje ze środowiskiem lokalnym.

Chcemy, aby nasi uczniowie dzisiaj wiedzieli, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze.

 

Wiodące  kierunki pracy szkoły :

Bezpieczeństwo, Czytanie, Edukacja ekologiczna, Edukacja językowa, Edukacja matematyczna,  Edukacja zdrowotna, Integracja  w edukacji, Sport.

 

Wizja szkoły

 W szkole:

·        Panuje życzliwa, bezpieczna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku, pomocy  i współdziałaniu Uczniowie prezentują właściwe zachowania

·        Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów 
w procesie uczenia się  Uczniowie umieją się uczyć, znają swoje mocne     i słabe strony

·        Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów Nauczyciele realizują nowatorskie rozwiązania programowe i wspomagają się nawzajem w realizacji procesów edukacyjnych i doskonaleniu własnej pracy

·        Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły

·        Są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów

·        Uczniowie mają dostęp do współczesnych środków multimedialnych, bogato wyposażonej biblioteki i nowoczesnego zaplecza sportowego

·        Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą  w podejmowanych działaniach

·        Współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój uczniów.

 

 Model  absolwenta

      Naszym celem jest stworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej
na skomplikowane wyzwania współczesnego świata.      
Chcemy wykształcić i wychować ucznia, który:

·        Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia

·        Posiada umiejętność czytania prowadzącą do rozwoju osobowego  
oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa

·        Posiada umiejętność uczenia się opartego na współpracy, uczenia się, aby żyć wspólnie

·        Posiada podstawy do porozumiewania się w języku obcym

·        Cechuje się wysoką kulturą osobistą

·        Dba o swoje zdrowie i otoczenie

·        Zna zagrożenia, jakie niesie współczesna cywilizacja

·        Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce

·        Jest społecznie aktywny, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka

·        Szanuje prawa człowieka

·        Respektuje tradycję i kulturę własnego regionu, narodu, a także innych nacji

·        Potrafi działać w zespole

·        Wyposażony jest w zespół cech warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie (twórcze rozwiązywanie problemów, sprawne komunikowanie się, zdobywanie informacji z różnych źródeł, zastosowanie wiedzy w praktyce, efektywna współpraca w grupie)

·        Zna zasady korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, ma świadomość olbrzymich korzyści z nich płynących

·        Zaangażowany jest w naukę, zabawę i pracę.

 

Kierunki rozwoju szkoły

1. Wzrost efektów kształcenia

2. Doskonalenie systemu opiekuńczo-wychowawczego placówki

3. Rozwój zawodowy nauczycieli

4. Tworzenie klimatu szkoły, który sprzyja pozytywnemu rozwojowi dzieci.

 5. Poszerzenie współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym
     oraz instytucjami wspierającymi działalność i promocję szkoły

6. Wzbogacenie bazy szkoły wspierające osiąganie wysokiej jakości pracy

7. Wzmacnianie  bezpieczeństwa.

 

Ad.1.  Wzrost efektów kształcenia

Nowoczesna szkoła to szkoła monitorująca jakość swojej pracy. Zadania, które sobie stawiamy to: 

·        prowadzić sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny, sprzyjający podwyższeniu jakości pracy szkoły   

·        prowadzić ewaluację WSO w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki

·        analizować potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli

·        motywować nauczycieli do stosowania różnorodnych metod analizy wyników sprawdzianu w celu poprawy jakości pracy szkoły

·        utrzymać wyniki sprawdzianów zewnętrznych na poziomie wyższym od średniej kraju, powiatu

·        podnosić poziom wiedzy i umiejętności uczniów przez indywidualizację procesu nauczania (planowanie pracy z uczniem zdolnym i mającym specjalne potrzeby edukacyjne)

·        propagować nowoczesne metody nauczania, w tym metody aktywizujące oraz wykorzystujące technikę komputerową

·        doskonalić się zawodowo (szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN, uaktywnić system lekcji otwartych), również doskonalić metody i formy współpracy  

·        stosować nowoczesne środki medialne wykorzystując je podczas zajęć, jak i po zajęciach w ramach samokształcenia

·        poszerzać ofertę edukacyjną szkoły zgodnie z oczekiwaniami uczniów
i rodziców; konstruować programy autorskie, organizować stałe, pozalekcyjne konsultacje dla uczniów

·        motywować uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych (opracować plan ciekawych konkursów oraz zajęć pozalekcyjnych, które służyć będą rozwijaniu wiedzy i umiejętności uczniów)

·        pozyskać środki finansowe na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły (rozwój zainteresowań uczniów oraz organizację zajęć wspierających rozwój) – pisanie projektów

Ad. 2 Doskonalenie systemu opiekuńczo-wychowawczego placówki

Uczynimy wszystko, aby uczniowie w naszej szkole wzrastali w atmosferze poczucia własnej wartości, tolerancji, akceptacji i szacunku. Wyrośli na ludzi szanujących tradycje, obyczaje i poglądy innych, dlatego zamierzamy:

·        diagnozować zachowania uczniów i podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań 

·         opracować i realizować projekty wychowawcze uwzględniające inicjatywę dzieci

·        wdrożyć program wychowawczy szkoły i program profilaktyki w oparciu o ewaluację obecnych oraz propozycje rodziców, uczniów i nauczycieli

·        stale poszerzać ofertę kulturalną szkoły oraz promować uczestniczenie uczniów  w szeroko rozumianej kulturze (wyjazdy do teatru, kina, muzeum, filharmonii itp.)

·        we współpracy z rodzicami organizować imprezy integracyjne dla uczniów (ogniska, zabawy, wycieczki)

·        pobudzić do większej aktywności samorząd szkolny

·        realizować programy profilaktyczne i prozdrowotne (współpraca z OPS, PCPR, Sanepid, Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)  i inne placówki - profilaktyka

·        promować aktywność  sportową i zdrowe odżywianie (utrzymanie certyfikatów już uzyskanych, wykorzystanie  zaplecza sportowego – zawody i konkursy międzyklasowe i międzyszkolne integrujące uczniów)

·        zmotywować uczniów do włączenia się w działalność proekologiczną, udział w akcjach szkolnych i pozaszkolnych

·        przestrzegać i upowszechniać prawa dziecka

·        wypracować skuteczne formy przeciwdziałania agresji wśród uczniów, np. poprzez prowadzenie zajęć integracyjnych, bloków warsztatowych, spotkań z psychologiem  i pedagogiem dotyczących radzenia sobie
ze stresem i emocjami, podnoszenia poczucia własnej wartości

·        promować pozytywne wzorce zachowań

·        nawiązać współpracę i zorganizować wymianę doświadczeń z innymi szkołami

·        podejmować działania z zakresu doradztwa zawodowego we współpracy z rodzicami, którzy promowaliby na spotkaniach  różne zawody, a także organizować w tym celu spotkania z ciekawymi ludźmi , poradnią psychologiczno-pedagogiczną

·        udzielać wszystkim potrzebującym uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz socjalnej

·        dostosowywać  czas pracy świetlicy szkolnej, w której trzeba otoczyć szczególną opieką dzieci 5- i 6-letnie

·        kształtować postawy prospołeczne i obywatelskie (udział uczniów i pracowników szkoły w obchodach świąt, rocznic, wydarzeń historycznych, odwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, obchodach „Dnia Ziemi”, zbierania surowców wtórnych, itp.)

·        kształtować empatię poprzez udział uczniów w akcjach „Góra grosza”, zbierania nakrętek czy organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z domów dziecka i dla dzieci Afryki ( w ramach Szkolnego Koła Przyjaciół Dzieci Afryki)

·        kształtować umiejętność mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania (SKO)

·        kontynuować współpracę z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd, Kuratorzy Sądowi, Sanepid, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

·        prowadzić działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (bezpłatne obiady dla uczniów, pomoc przy nabywaniu podręczników, paczki dla najuboższych).

Ad. 3. Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadania jakie stawiamy przed sobą to:

·        zdobywanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego

·        kreatywność, wprowadzania innowacji pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania

·        stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności (dofinansowania)

·        organizowanie szkoleń WDN zgodnie z potrzebami szkoły

·        wykorzystywania ICT w codziennej praktyce szkolnej (wprowadzenie e-dziennika,  e-learning dla rodziców)

·        zwiększenie efektywności działania grup nauczycieli w pracy zespołowej (zespoły przedmiotowe, zespół wychowawczy)

·        zapewnienie nowo zatrudnionym nauczycielom pomocy i wsparcia merytorycznego

·        doskonalenie procesu lekcyjnego poprzez stosowanie przez nauczycieli aktywnych metod nauczania.

Ad. 4. Tworzenie klimatu szkoły, który sprzyja pozytywnemu rozwojowi dzieci.

Budowanie właściwego klimatu czyli atmosfery panującej w szkole to kolejne wyzwanie, które stoi przed personelem szkoły. Naszym zadaniem będzie dbanie o właściwe relacje między wszystkimi pracownikami, a także o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły  w środowisku. Podejmiemy działania, aby jak najlepiej szkoła służyła lokalnej społeczności oraz pozyskamy sojuszników wspierających jej działalność.  

Będziemy dążyć do:

·        budowania prawidłowych relacji między uczniami, nauczycielami, dyrekcją  i pozostałym personelem

·        podejmowania działań służących poprawie komunikacji interpersonalnej (dbałość  o płynny przepływ informacji)

·        promowania osiągnięć uczniów i nauczycieli (umieszczanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej szkoły, w lokalnych mediach)

·        kreowania pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym (uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej)

·        integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły (organizowanie  i udział w imprezach szkolnych, wycieczkach).

Ad. 5. Poszerzenie współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz  instytucjami wspierającymi działalność i promocję szkoły

 Personel szkoły chce, aby placówka była miejscem, w którym uczniowie
i rodzice będą mieli okazję do umacniania swoich więzi. Uczynimy wszystko, aby w szkole rodzice czuli się jej rzeczywistymi współgospodarzami, dostrzegali efekty poczynań dzieci i nauczycieli, wspólnie z nimi znajdowali mocne i słabe strony placówki oraz wykazywali się aktywnością  i byli współorganizatorami życia szkoły i działań środowiskowych. Dlatego zawsze będziemy:

·        brali pod uwagę wszelkie propozycje, uwagi i wnioski rodziców

·        badali oczekiwania rodziców wobec funkcjonowania placówki a ich propozycje rozwiązań i pomysły dotyczące kierunku pracy szkoły będą brane pod uwagę  w planowaniu działań zmierzających do rozwoju placówki

·        wspierali rodziców , których dzieci mają trudności dydaktyczno-wychowawcze, umożliwiając im diagnozę problemów ich dziecka, uzyskanie wsparcia oraz  pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·        włączali rodziców do działań na rzecz szkoły, w organizację uroczystości, wypoczynku  i turystyki ich dzieci

Wśród wielu metod i form współpracy z rodzicami preferować będziemy:

·        dni otwarte dla rodziców i dzieci przychodzących do szkoły

·        uroczystości szkolne, imprezy dla społeczeństwa, festyny rodzinne

·        pogadanki, prelekcje, pedagogizacja rodziców (e-learning)

·        rozmowy indywidualne

·        pozyskiwanie informacji od rodziców poprzez ankiety.

 Współczesna szkoła musi być placówką ściśle związaną ze środowiskiem,
w którym funkcjonuje. W ramach tej współpracy chcemy pozyskać przyjaciół szkoły, którzy widząc celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i wspierać szkołę na różnych płaszczyznach.  Otoczenie stawia przed szkołą wymagania, wydaje również opinie, które mają dużą siłę oddziaływania. W związku z tym będziemy kontynuować współpracę
z instytucjami, które działają w naszym środowisku lokalnym, m.in.:

·        Urzędem Miasta – jako organem prowadzącym

·        Domem Kultury

·        Miejską Biblioteką Publiczną

·        Miejskimi przedszkolami

·        Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi

·        Gołdapskim Stowarzyszeniem Pszczelarzy

·        Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

·         Ośrodkiem Pomocy Społecznej

·        Policją

·        Sanepidem

·        Gołdapskim Funduszem Lokalnym

·        Strażą Pożarną

·        Parafią Rzymsko-Katolicką i działającym przy niej Caritas

·        PKO Bank Polski Oddział w Gołdapi

·        innymi instytucjami i firmami działającymi na terenie miasta i powiatu.

Działania w celu promocji szkoły będziemy podejmować w różnych kierunkach. Zdajemy sobie sprawę, że otwartość szkoły na środowisko lokalne oraz harmonijna współpraca wpływają na opinię o niej. Aby zadbać o dobry wizerunek szkoły będziemy:

·        promować działalność szkoły w mediach

·        uaktualniać stronę internetową szkoły

·        organizować i zachęcać do uczestniczenia uczniów w konkursach i akcjach międzyszkolnych, powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich

·        organizować uroczystości szkolne i środowiskowe

·        dążyć do utrzymania certyfikatów  i zdobycia nowych certyfikatów

Ad. 6. Wzbogacenie bazy szkoły wspierające osiąganie wysokiej jakości  pracy

Odpowiednia baza dydaktyczna tworzy warunki nauki i pracy, które pozwalają realizować nałożone na szkołę zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Rozwój bazy to niezbędne prace remontowe, troska o otoczenie szkoły, dobra baza sportowa, różnorodność pomocy dydaktycznych itp.  Dlatego w swoich działaniach będziemy dążyć do:

·        utrzymania budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym, zapewniając przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (bieżące remonty)

·        doposażenia pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedialne

·        uruchomienia na terenie szkoły bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej

·        wzbogacania księgozbioru biblioteki oraz unowocześnienia w czytelni szkolnego centrum multimedialnego

·        systematycznego doposażenia sal lekcyjnych w nowe meble (indywidualne szafki dla każdego ucznia)

·        nabycia dodatkowych szafek do szatni

·        zakupu brakujących pomocy potrzebnych do realizacji nowej podstawy programowej

·        doposażenia w sprzęt do zajęć rekreacyjno-sportowych

·        poprawy estetyki korytarzy

·        pozyskiwania środków finansowych z wynajmu pomieszczeń szkoły.

Ad. 7. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów

Dobra i nowoczesna szkoła to także bezpieczna szkoła. Dołożymy wszelkich starań, aby szkoła była placówką bezpieczną pod każdym względem dla uczniów i pracowników.   W związku z tym będziemy:

·        pracować zgodnie z zasadami BHP oraz uczestniczyć w szkoleniach okresowych BHP i szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy

·        systematycznie monitorować i usuwać zagrożenia wynikające z eksploatacji budynku szkoły

·        rzetelnie i punktualnie pełnić dyżury nauczycieli (zgodnie z regulaminem  i harmonogramem dyżurów)

·        zwracać szczególną uwagę na zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym autobusem szkolnym oraz oczekującym na rodziców w szkole (opieka świetlicy szkolnej)

 

ZAKOŃCZENIE

Mamy pełną świadomość tego, że ujęte w  „Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
w Gołdapi” zamierzenia, uwagi i pomysły nie wyczerpują tematyki żadnego
z wymienionych rozdziałów. Pragniemy jedynie zasygnalizować w skrócie nasze przemyślenia, wierząc, że zostaną one ocenione jako realistyczne, a co najważniejsze przydatne w codziennej pracy. Prezentowana przez nas koncepcja wyznacza zarys zamierzonych kierunków i przestrzeni działań.  Pragniemy, aby szkoła, była szkołą nowoczesną, w której uczeń ma zapewnione jak najlepsze warunki do nauki, do rozwijania swoich uzdolnień i umiejętności, aby nauczyciel miał jak najlepsze warunki pracy i rozwoju zawodowego, a każdy pracownik obsługi był traktowany podmiotowo jako ważny partner w procesie wychowawczym szkoły.  Uważamy, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przez to możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana przez wszystkich współpracowników. Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji zadań szkoły są rodzice, których należy zachęcać do współpracy na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia. Istotne i stabilizujące pracę szkoły jest zaufanie środowiska i władz miasta, dlatego funkcjonowanie szkoły musi ulegać ciągłemu doskonaleniu i realizować główne kierunki lokalnej polityki oświatowej. Realizacja przedstawionych założeń koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły możliwa jest jedynie przy ścisłej współpracy z wszystkimi organami szkoły i władzami samorządowymi.

Autor: Sylwia Ostrowska
Data utworzenia: 31-05-2016 13:19:09
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 26-08-2020 11:27:21