Zapytanie ofertowe "Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi"

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia: Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości 30.000 EURO . Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2014r.

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) przepisów ustawy nie stosuje się.

 

Nr sprawy: B.01/16

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu prowadzonym z pominięciem zapisów ustawy PZP na wykonanie zadania pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi”.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych elewacji 4 kondygnacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi, przy ul. Szkolnej 4.

2. Projekt powinien zawierać dokumentację renowacji, przywrócenie możliwie maksymalnie wiernego stanu elewacji budynku, pierwotnie licowanej cegłą klinkierową.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą:

- projekty budowlane;

- projekty wykonawcze sporządzone według § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- przedmiar robót, sporządzony według § 6-10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych według § 6-10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

-  wykonanie kosztorysów inwestorskich według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii; złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do właściwego organu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia; uzyskanie uzgodnień w sprawie wpływu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz decyzji pozwolenia na budowę w przypadkach gdy taka decyzja będzie niezbędna.

4. Przed przystąpieniem do prac projektowych wybrany wykonawca będzie zobowiązany do szczegółowych uzgodnień projektu ze zleceniodawcą.

5. Dokumentację projektową należy wykonać:

1) projekt budowlany i projekty wykonawcze - w 5 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie powszechnie dostępnym każdy;

2) kosztorys inwestorski, w 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym; + pdf

3) przedmiar robót- w 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym; + pdf

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD.

6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:

1) wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji,

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy),

4) imienny wykaz projektantów, którzy będą wykonywać dokumentację wraz z numerami uprawnień projektowych. Ww. załączniki stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.

5) Dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego projektowania,

6) Oświadczenie wykonawcy prac projektowych, że dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA: zabrania się stosowania w projektach, kosztorysach, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazw katalogowych lub nazw producenta urządzeń i materiałów. wszelkie urządzenia i materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno - użytkowych. wprowadzenie do opracowania urządzeń, materiałów z nazwą spowoduje odrzucenie dokumentacji i zamawiający nie zapłaci za wykonane prace.

10. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będących przedmiotem niniejszej umowy.

11. Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie realizacji zadań o podobnym charakterze tj. projektowania elewacji budynków licowanych cegłą.

12.Warunki finansowania zamówienia.

1) z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą rzeczowy zakres zamówienia określony w

2) zapłata wynagrodzenia będzie zrealizowana po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.09.2016r.

Prosimy o przedstawienie oferty na załączonym formularzu w terminie do dnia 29.08.2016r. do godziny 14:00, osobiście, pocztą bądź na adres mailowy sp1goldap@poczta.fm.

telefon - sekretariat 87 615 13 37

 

 

                                                                                     Beata Karpińska

                                                                                     dyrektor szkoły                                                         

                                                                                                                                                                     pieczęć oferenta

 

Nazwa zamówienia: Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Renowacja elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi”.

 

Nr sprawy: B.01/16

 

 

 

OFERTA

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i w ustalonym terminie za:

-kwotę netto ______________________________________________________________________________________________

-podatek VAT ______________________________________________________________________________________________

-kwota brutto ____________________________________________________________________________________________

Słownie złotych: _________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

____________________ dnia _______________________                                            Podpis i pieczęć oferenta

 

 

Autor: Sylwia Ostrowska
Data utworzenia: 24-08-2016 10:29:49
Autor edycji: Sylwia Ostrowska
Data edycji: 25-08-2016 12:21:22