INFORMACJA Burmistrza Gołdapi o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

 

Burmistrz Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19-500 Gołdap

(pieczęć nagłówkowa organu wykonawczego gminy)

Gołdap, 31 sierpnia 2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

 

 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi w obwodzie głosowania nr 8, w okręgu wyborczym nr 14 zostaną przeprowadzone w dniu 24 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap. Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głosowania 24 września 2017 r. (niedziela) w godzinach od 700 do 2100.

 

W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

 

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w gminie, w której jest wpisany do rejestru wyborców, czyli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi najpóźniej do 4 września 2017 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w gminie, w której jest wpisany do rejestru wyborców, czyli w Urzędzie Miejskim w Gołdapi najpóźniej do 15 września 2017 r.

 

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Pełnomocnikiem wyborczym na terenie Gminy Gołdap jest Anna Rawinis – Sekretarz Gminy Gołdap, pokój nr 4, I piętro Urzędu Miejskiego w Gołdapi, e-mail: anna.rawinis@goldap.pl tel.: 87/615-60-35.

 

 

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Luto

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 01-09-2017 14:11:32
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 01-09-2017 14:25:00