Zarządzenie Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie II, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 322 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2020 r., poz. 4482), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień 11 kwietnia 2021 r.”;

2) w załączniku do zarządzenia wymienione daty wykonania czynności wyborczej oraz treść czynności otrzymują brzmienie:

Data wykonania czynności

Liczba dni przed dniem głosowania

Treść czynności

do 27 marca 2021 r.

(do 29 marca 2021 r.)

15

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 2 kwietnia 2021 r.

9

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 6 kwietnia 2021 r.

5

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

9 kwietnia 2021 r.

o godz. 24:00

2

zakończenie kampanii wyborczej

10 kwietnia 2021 r.

1

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

11 kwietnia 2021 r.

w godz. 7:00-21:00

0

przeprowadzenie głosowania

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 20-01-2021 10:48:09
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-01-2021 11:21:54