Postanowienie Nr 26/2021 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi


POSTANOWIENIE NR 26/2021
Komisarza Wyborczego w Olsztynie II
z dnia 5 maja 2021 r.

zmieniające postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
w Gołdapi

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z zarządzeniem nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 1660), zmieniającym zarządzenie nr 322 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r., poz. 4482) w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, § 1 postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie II nr 176/2020 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi otrzymuje brzmienie:

„§1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, których data wyborów została wyznaczona na dzień 13 czerwca 2021 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Gołdapi, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, sala nr 10 (I piętro), w składzie:

1. Małgorzata Dziobkowska, zgłoszona przez KWW MARZENIA (uzupełnienie składu), zam. Niedrzwica
2. Katarzyna Sławomira Krusznis, zgłoszona przez KWW NASZA GOŁDAP, zam. Białystok
3. Monika Kuligowska, zgłoszona przez KWW DLA MIESZKAŃCÓW (uzupełnienie składu), zam. Gołdap
4. Magdalena Kulikowska, zgłoszona przez KWW MARZENIA, zam. Niedrzwica
5. Katarzyna Milewska, zgłoszona przez KWW DLA MIESZKAŃCÓW, zam. Gołdap
6. Jan Piątkowski, zgłoszony przez KWW ANDRZEJ JUCHNIEWICZ (uzupełnienie składu), zam. Gołdap
7. Natalia Popławska, zgłoszona przez KWW NASZA GOŁDAP (uzupełnienie składu), zam. Gołdap
8. Róża Popławska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Gołdap
9. Renata Wójcik, zgłoszona przez KWW ANDRZEJ JUCHNIEWICZ, zam. Gołdap”.

§ 2.

Postanowienie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Olsztynie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie II
(-) Tomasz Konopko

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 06-05-2021 14:37:41