Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Dokument znajduje się poniżej w załączniku.

Autor: Bartosz Cieśluk
Data utworzenia: 26-03-2018 11:05:43
Autor edycji: Bartosz Cieśluk
Data edycji: 23-04-2018 10:21:39