Uchwała Nr XXVI/220/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XXVI_220_2020.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 04-09-2020 9:03:21