Debata nad Raportem o stanie Gminy Gołdap za 2020 rok

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Gołdap!

Uprzejmie informuję, że jednym z wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Gołdapi, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r., będzie Raport o stanie Gminy Gołdap za 2020 rok.

PORZĄDEK XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI:

http://bip.goldap.pl/files/files/porz%C4%85dek%20XXXVII%20sesja.pdf

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Gołdapi przedstawił Radzie Miejskiej w Gołdapi Raport o stanie Gminy Gołdap za 2020 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

RAPORT O STANIE GMINY GOŁDAP ZA 2020 ROK dostępny jest pod linkiem:

http://bip.goldap.pl/pl/1289/30167/zarzadzenia-nr-199-vi-221-burmistrza-goldapi-z-dnia-22-czerwca-221-roku-zmieniajace-zarzadzenie-burmistrza-goldapi-nr-172-v-221-z-dnia-31-maja-221-r-w-sprawie-przedstawienia-raportu-o-stanie-gminy-goldap-za-22-rok.html

Debata nad Raportem o stanie Gminy Gołdap za 2020 rok

Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gołdap odbędzie się w dniu
29 czerwca 2021 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.  

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r., do godziny 1500 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy placu Zwycięstwa 14 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.
Liczy się data wpływu.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz poniżej:

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu.doc

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Gołdapi

/-/ Wojciech Hołdyński

 

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 15-06-2021 10:15:42
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 24-06-2021 15:51:58