30.07.2015

Protokoły

PRAWO LOKALNE

 
data publikacji:  30-11-2011 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2011 | 11:40
Protokół z sesji 27.09.2011r. 30.11.2011

P r o t o k ó ł Nr XIII/2011

 

z posiedzenia XIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytego w dniu 27 września 2011 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy – 16 radnych

Nieobecni usprawiedliwieni: Piotr Kuśtowski, Andrzej Pianka, Piotr Rant, Marian Skiba, Zofia Syperek.

Obradom przewodniczył Wojciech Hołdyński

Protokołowała Alicja Pietranis – inspektor.

Godzina rozpoczęcia – 13 ,00 zakończenia – 16,30

 

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku posiedzenia

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (22.06.11, 4.08.11, 11.08.11)

 3. Informacja Burmistrza na temat pracy Urzędu

 4. Informacja Przewodniczącego na temat pracy Rady

 5. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012

 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołdapi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  2. przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

  3. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi

  4. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap

  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2011 – 2032

  6. zmian budżetu na 2011 rok

  7. uchylenia uchwały Nr VIII/52/11 z dnia 10.05.2011r. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizacje zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4805 N – ulicy Górnej w Gołdapi”

  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania: dokumentacja techniczna dróg powiatowych

  9. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Gołdap

  10. zmiany uchwały w/s ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gołdap

  11. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Gołdap do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi

  12. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olecku

  13. wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Ełku

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Zapytania i wnioski sołtysów i przewodniczących organów osiedli

10. Odpowiedzi na interpelacje

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie obrad Sesji

 

 

 

 

 

 

 

Do pkt. 1

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Hołdyński.

Poinformował, iż w dniu dzisiejszym mija 1 rocznica śmierci chor. Kazimierza Kasprzaka, który zginął w Afganistanie. Zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć poległych żołnierzy z 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego: chor. K. Kasprzaka i st. szer. D. Tylendy.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, iż w sesji uczestniczy 16 radnych zatem podejmowane uchwały będą prawomocne. Przewodniczący Rady powitał radnych, zaproszonych gości, pracowników Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek posiedzenia sesji.

Zaproponował przyjęcie do porządku dwóch projektów uchwał:

 1. zmiany uchwały w/s ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gołdap,

 2. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Gołdap do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi

Innych propozycji nie zgłoszono i porządek posiedzenia sesji został jednogłośnie przyjęty.

 

Do pkt. 2

 

Do protokołów z sesji z 22.06.11 r., 4.08.11 r. i 11.08.11 r. uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie protokoły zostały przyjęte.

 

Do pkt. 3

Burmistrz Gołdapi Pan Marek Miros przedstawił informację dotyczącą pracy Urzędu. Burmistrz odbył spotkania: z ministrem Grabarczykiem w/s dróg, po interwencji Marszałka Jarosława Słomy i Premiera remontowana będzie droga Gołdap – Kowale Oleckie. Spotkanie z ministrem Siemoniakiem w/s naszej jednostki wojskowej. Spotkanie z ministrem Błońskim, w sprawie budowy przez Gromadę Hotelu nad naszym jeziorem w 2013 roku. Udział w dożynkach w Spale, gdzie starostą dożynek był gołdapianin Pan S. Gołubowicz. Prowadzone są wyjaśnienia dotyczące wygranego przetargu na tężnie przez suwalską firmę, która nie jest w stanie wykonać tej inwestycji, gdyż zaniżyła swoją ofertę o 1 mln. zł. Wysłane zostało pismo do Urzędu Marszałkowskiego, iż chcemy rozwiązać umowę z tą firmą, ogłosić drugi przetarg i chcemy przesunięcia terminu zakończenia prac w związku z wynikłą sytuacją. W ciągu najbliższych miesięcy ruszy mały ruch graniczny. Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi 650, prace ruszą jeszcze w tym roku. Odbyło się robocze spotkanie w sprawie budowy lotniska w Botkunach dla małych samolotów.

 

Do pkt. 4

 

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Hołdyński przedstawił informację na temat pracy Rady Miejskiej w Gołdapi. Przedstawił harmonogram posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.

Dnia 29.09.2011r. Przewodniczący uczestniczył w promocji książki Józefa Mucharskiego, w dniach 16-17.07.11 r. Dni Gołdapi i spotkania z delegacją rosyjską i litewską. Obchody 67 rocznicy Powstania Warszawskiego, święto Wojska Polskiego, spotkanie z młodzieżą biorącą udział w spotkaniach trójstronnych, otwarcie kawiarni obrotowej na Pięknej Górze, uczestnictwo w Dożynkach Powiatowych w Baniach Mazurskich. Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012, wojewódzkie dożynki w Olsztynku, gdzie zaprezentowano wieniec dożynkowy z Grabowa. Udział w Dniu Weterana, w otwarciu „Wiejskiego Ganku” w Dunajku, w spotkaniu warsztatowym dotyczącym Systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie Gołdap, udział we wręczaniu nagród w konkursie „Najpiękniejszy balkon i ogród”. Odbył się XIX Cross Gołdapski.

 

Do pkt. 5

 

Informację z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2011/2012 przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Ryszard Wrzosek.

 

Do pkt. 6

 

Pani Krystyna Trzasko Skarbnik Gminy poinformowała, iż wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco. Dochody zrealizowano w wysokości 38.977.612,56 zł, co stanowi 11,51% ustalonego planu dochodów. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 33.152.593,21 zł, co stanowi 34,19% planu wydatków, z tego wydatki bieżące wyniosły 27.681.697,91 zł, tj. 47,33% planu, wydatki majątkowe 5.467.895,30 zł, tj. 14.21% planu.

Łączna kwota długu wynosi 34.266.462,68 zł, tj. 39,13% planowanych w danym roku budżetowym dochodów gminy i nie przekracza wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych (60% planowanych w danym roku dochodów).

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Hołdyński zapoznał z treścią Uchwały Nr RIO.VIII-0120-612/11 Składu Orzekającego RIO z dnia 21.09.2011 r. - „pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Burmistrza Gołdapi informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r.”

Uchwała RIO w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Hołdyński zaproponował dyskusję w tym punkcie.

Radny Antoni Banel w swoim wystąpieniu odniósł się do przedstawionej radnym informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r. Zadał pytanie, jak gmina zamierza spłacić w przyszłości swój dług.

 

Do pkt. 7

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołdapi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pani Agnieszka Iwanowska – Dyrektor OPS omówiła projekt uchwały. Poinformowała, iż uchwała podjęta była 22 czerwca br. ale decyzją wojewody została uchylona, z powodu braku zapisu o ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Hołdyński przedstawił wyniki głosowania projektu uchwały. Wszystkie komisje rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 16 za uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/73/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Pani Beata Kołakowska kierownik wydziału GPO omówiła projekt uchwały. Poinformowała, iż uchwała podjęta była 22 czerwca br. ale decyzją wojewody została uchylona, z powodu zapisu o ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa, który jest niepotrzebny.

Przewodniczący Rady Pan Wojciech Hołdyński przedstawił wyniki głosowania projektu uchwały. Wszystkie komisje rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 16 za uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/74/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi.

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady poinformował, iż członkowie komisji oświatowej zgłosili kandydaturę Pana Andrzeja Pianki i przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, członkowie komisji rolnej, zdrowia i budżetu zgłosili kandydatury Tadeusza Falińskiego i Piotra Ranta i przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, członkowie komisji obywatelskiej zgłosili kandydaturę Pana Zbigniewa Makarewicza i przy 1 głosie wstrzymującym projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady zapytał jaki tryb głosowania (jawne czy tajne) tajne radni wybiorą? Mając czterech kandydatów dobrym rozwiązaniem byłoby głosowanie tajne, choć prawo tego nie wymaga, ale tryb taki jest dozwolony o ile radni podejmą taką decyzję.

Radny Antoni Banel zgłosił wniosek o glosowanie tajne, a radny Marian Waraksa zgłosił wniosek o głosowanie jawne.

Za wnioskiem o głosowanie tajne głosowało 9 radnych, za jawnym 6 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Zgłoszono kandydatury do komisji skrutacyjnej:

 1. Radną Cecylię Stecką,

 2. Radnego Mariana Mioduszewskiego,

 3. Radnego Antoniego Banela.

Zgłoszeni wyrazili chęć pracy w komisji skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym radni powołali komisję skrutacyjną w składzie jak wyżej.

 

Radny Remigiusz Karpiński zgłosił wniosek, aby głosowanie nad tymi kandydaturami przeprowadzić przy głosowaniu na ławników, które również będzie tajne.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Radna Cecylia Stecka odczytała protokół komisji skrutacyjnej, protokół w załączeniu.

Na przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gołdapi wybrany został Radny Piotr Rant.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/75/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap.

Projekt uchwały omówił Pan Krzysztof Kalinowski z-ca kierownika wydziału WIK.

Radny Remigiusz Karpiński zapytał, co się stanie jak rada nie podejmie tej uchwały?

Pan Krzysztof Kalinowski odpowiedział, iż stawki zaproponowane we wniosku złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Drozd” z Kowal Oleckich wejdą w życie.

Opinię tę potwierdził Pan Iwo Ciuk z Biura Prawnego Urzędu.
Przewodniczący Rady Pan Wojciech Hołdyński przedstawił wyniki głosowania projektu uchwały przez komisje rady. Komisja oświaty 1 przeciw, 3 wstrzymujące, komisja budżetu 4 wstrzymujące, komisja zdrowia 1 za, 4 wstrzymujące, komisja rolna 5 przeciw, 2 wstrzymujące, komisja obywatelska 1 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap.

Za uchwałą głosowało 0 radnych, 10 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nie została podjęta.

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2011 – 2032 i poinformował, jak głosowały poszczególne komisje rady: Członkowie komisji oświatowej 4 za, 1 wstrzymujący, członkowie komisji rolnej 5 za, 2 wstrzymujące, członkowie komisji obywatelskiej, zdrowia i budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.

Projekt uchwały omówiła Pani Krystyna Trzasko Skarbnik Gminy.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym 10 za, 4 przeciw i 2 wstrzymujące uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/76/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok i poinformował, jak głosowały poszczególne komisje rady: Członkowie komisji oświatowej 4 za, 1 wstrzymujący, członkowie komisji rolnej 4 za, 3 wstrzymujące, członkowie komisji budżetu 3 za, 1 wstrzymujący, członkowie komisji obywatelskiej, zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.

Projekt uchwały omówiła Pani Krystyna Trzasko Skarbnik Gminy.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym 11 za, 1 przeciw i 4 wstrzymujące uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/77/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/52/11 z dnia 10.05.2011r. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizacje zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4805 N – ulicy Górnej w Gołdapi” i poinformował, jak głosowały poszczególne komisje rady: Członkowie wszystkich komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały.

Projekt uchwały omówiła Pani Krystyna Trzasko Skarbnik Gminy.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/78/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania: dokumentacja techniczna dróg powiatowych i poinformował, jak głosowały poszczególne komisje rady: Członkowie komisji budżetu, zdrowia i obywatelskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały, komisja rolna 6 za, 1 głos wstrzymujący, komisja oświaty 3 za, 2 wstrzymujące.

Projekt uchwały omówiła Pani Krystyna Trzasko Skarbnik Gminy.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym większością głosów 15 za, 1 wstrzymujący uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/79/2011

/w załączeniu/

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Gołdap i poinformował, jak głosowały poszczególne komisje rady: Członkowie komisji zdrowia, obywatelskiej, budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały, członkowie komisji rolnej i oświaty przy 1 głosie wstrzymującym.

Projekt uchwały omówiła Pani Krystyna Trzasko Skarbnik Gminy.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/80/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gołdap.

Pan Marek Miros Burmistrz Gołdapi poinformował, iż opłaty przedszkolne stały się tematem ogólnopolskim. Wojewodowie na nowo sprawdzili zasadność podjętych przez gminy uchwał. W naszej uchwale niezgodnością z prawem jest część zapisu określająca w jakich godzinach będą godziny bezpłatne. Tę część zapisu trzeba skreślić.

Pan Marek Miros Burmistrz Gołdapi poinformował wszystkich zebranych, iż u nas opłaty za przedszkola nie są wyższe, ale mniejsze jak w roku ubiegłym i tak: dotychczas było – 208 zł. ryczałtu bez graniczeń godzinowych, 84 zł za wyżywienie i 50 zł za naukę języka angielskiego, co daje łącznie 258 zł.; teraz będzie – 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu - bezpłatnie, za 6 godzin 21 zł, za 7 godzin 218 zł za 8 godzin 227, za 10 godzin 252 zł, to jest najwyższa stawka. Te wszystkie kwoty obejmują naukę języka angielskiego.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XIII/81/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Gołdap do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Przewodniczący Rady przedstawił zgłoszone na ostatnich posiedzeniu wszystkich komisji Rady kandydatury na przedstawicieli Gminy Gołdap do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi. Zgłoszono następujące kandydatury radnych: Józefa Dominiuka, Jarosława Dzienisa i Zbigniewa Makarewicza. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Marian Waraksa zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.

Za głosowaniem tajnym głosowało 5 radnych, za głosowaniem jawnym głosowało 8 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przeprowadzi jawne głosowanie nad wyborem dwóch przedstawicieli rady do Społecznej Komisji Mieszkaniowej:

Radny Józef Dominiuk otrzymał 11 głosów, 5 radnych wstrzymało się od głosu, radny Jarosław Dzienis otrzymał 11 głosów, 5 radnych wstrzymało się od głosu, radny Zbigniew Makarewicz otrzymał 10 głosów, 6 wstrzymało się od głosu.

Przedstawicielami Gminy Gołdap do Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Miejskim w Gołdapi zostali radni: Józef Dominiuk i Jarosław Dzienis.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym większością głosów 15 za, 1 wstrzymujący uchwała została podjęta.

 

Uchwała Nr XIII/82/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olecku.

Poinformował, iż rada powołała Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników, którego przewodniczącym został Radny Andrzej Pianka. Andrzej Pianka z powodów osobistych nie może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu, ale przekazał pisemną opinię zespołu.

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z tą opinią.

Zespół spotkał się na trzech posiedzeniach: 29.08.11 r., 8.09.11 r. i 16.09.11 r. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 29.08.11 r. zespół po sprawdzeniu i przeanalizowanie złożonej dokumentacji pozytywnie zaopiniował kandydatury 8 kandydatów i negatywnie kandydaturę 1 kandydatki Pani Anny Sołowińskiej, uznając brak daty na jednym z dokumentów jest brakiem formalnym dokumentu. W związku z tym dokumenty kandydatki pozostawia się bez dalszego biegu. Głosowanie w tej sprawie było jednogłośne.

8 września zespół zebrał się na prośbę Przewodniczącego Rady w celu ponownego przeanalizowania sprawy błędu formalnego jakim było brak daty w dokumentacji kandydatki Pani Anny Sołowińskiej. Po wysłuchania opinii radcy prawnego Urzędu Pani Barbary Woźniak w tej kwestii oraz uzyskanych informacji Przewodniczącego Rady Wojciecha Hołdyńskiego z Sądu Okręgowego w Suwałkach, a także przewodniczącego zespołu Andrzeja Pianki z Sądu Rejonowego w Olecku większość zespołu była za zmianą decyzji. Jednakże, aby rozwiać wszystkie wątpliwości członek zespołu radny Jan Steć zgłosił wniosek o przygotowanie prawnej ekspertyzę w tej sprawie. Ze względu na nieobecność 2 członków zespołu (Tomasza Luto i Zbigniewa Makarewicza) oraz przygotowanie ekspertyzy głosowanie zostało przeniesione na kolejne posiedzenie.

Na posiedzeniu w dniu16.09.11 r. została odczytana ekspertyza przygotowana przez Panią Barbarę Woźniak radcę prawnego Urzędu stwierdzającą, iż błąd w postaci braku daty nie jest błędem formalnym, a w związku z tym dokumenty kandydatki mogą być poddane dalszemu biegowi. W wyniku kolejnego głosowania wszyscy obecni na posiedzeniu zespołu członkowie głosowało i za udzieleniem pozytywnej opinii kandydatce na ławnika, a tym samym kandydowaniu i wyboru bądź odrzuceniu kandydatki przez Radę Miejską w Gołdapi.

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady zaproponował, aby dzisiaj wybrana komisja skrutacyjna nadal pracowała. Komisja skrutacyjna w składzie: Cecylia Stecka, Marian Mioduszewski, Antoni Banel została jednogłośnie powołana przez radę.

Przewodniczący Rady następnie poprosił, aby powołana komisji skrutacyjna dokonała podliczenia głosów przy 2 projektach uchwał tj. wyboru ławników do sądu w Olecku i do sądu w Ełku.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, które zostały opatrzone pieczęcią Rady i na których znalazło się 8 kandydatów na ławników.

Po dokonaniu głosowania, komisja skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.

Pani Cecylia Stecka Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania. Na ławników do Sądu Rejonowego w Olecku wybrano: Janinę Pietrewicz, Mirosławę Kańgowską, Piotra Ratomskiego i Grzegorza Wądołowskiego. Protokół w załączeniu do protokołu sesji.

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olecku.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała został podjęta.

Uchwała Nr XIII/83/2011

/w załączeniu/

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Ełku.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania, które zostały opatrzone pieczęcią Rady i na których znalazło się nazwisko 1 kandydata na ławnika.

Po dokonaniu głosowania, komisja skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.

Pani Cecylia Stecka Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Ełku wybrano Ewę Koziołko. Protokół w załączeniu do protokołu sesji.

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ełku.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwała został podjęta. Uchwała Nr XIII/84/2011

/w załączeniu/

 

 

Do pkt. 8

 

Radny Józef Dominiuk złożył interpelację w sprawie położenia progu zwalniającego na drodze przy blokach w miejscowości Grabowo.

Radny Antoni Banel; złożył dwie interpelacje w sprawach:

 1. ulica Łączna podczas wywożenia ziemi z zalewu samochodami o dużym tonażu przy posesji Pana Henryka Jankowskiego został zniszczony drenaż, oprócz tego zwalone zostały duże hałdy ziemi, które nie zostały wyrównane. Z tego powodu podczas ulewy woda spływa i zalewa podwórko i piwnicę,

 2. na ulicy Okrzei nie ma oświetlenia chociaż słupy i przewody elektryczne są. Brak jest lamp oświetleniowych. Mieszkańcy skarżą się, ponieważ wieczorami boją się o dzieci jak i swoje bezpieczeństwo.

Radny Mariusz Kowalczuk interpelował w sprawie oświetlenia miejscowości Skocze.

Radny Remigiusz Karpiński zadał pytanie w sprawie Pięknej Góry. Dzierżawiony Grunt przez Pana Rudziewicza miał pozostać nie ogrodzony. Teraz od strony miasta jest ogrodzenie i znaki „ tylko dla pieszych i rowerzystów”.

Radny Karpiński zapytał również o przejazd autobusu miejskiego ulicą Sportową?

Radny Jan Steć złożył interpelacje w sprawach:

 1. ponownego rozpatrzenia garażowania autobusów szkolnych. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na wcześniej złożoną interpelację, umowa na garażowanie w obecnym miejscu upływa z końcem roku. Zaproponował wcześniejsze ogłoszenie przetargu na garażowanie, aby nie czekać do 1 stycznia 2012 roku.

 2. w/s likwidacji „parkingu” w parku przy ulicy Wojska Polskiego. W związku z tym, iż jest kilka propozycji rozwiązania tego problemu zgłosił wniosek o przegłosowanie w dniu dzisiejszym na posiedzeniu sesji propozycji zagospodarowania terenu zielenią .

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 3 radnych. Wniosek upadł.

 1. w sprawie korso nad jeziorem: czy po zakończeniu prac wszyscy będą mogli jeździć tam samochodami i czy mieszkańcy też będą mogli tam jeździć.

Radny Marian Waraksa zgłosił interpelację w sprawie wcześniejszego złożenia radnym dokumentów dotyczących zatwierdzenia stawek za wodę i ścieki, aby nie powtórzyła się sytuacja z tamtego roku.

Radny Marcin Przystawski zgłosił wniosek, aby odłożyć na późniejszy termin podjęcie decyzji w sprawie „parkingu” w parku przy ulicy Wojska Polskiego.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby tą sprawą zajęły się komisje Rady.

Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Jana Stecia pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 3 radnych. Za drugim wnioskiem, aby temat ten odłożyć głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Radny Zbigniew Makarewicz złożył interpelację w sprawie ulicy Brzozowej. Będzie znowu nieprzejezdna jak zaczną się opady jesienne. Będą stały kałuże.

Radny Wojciech Hołdyński w imieniu Andrzeja Pianki i własnym zapytał o gaz łupkowy na naszym terenie, czy były prowadzone na ten temat jakieś rozmowy.

Radny Marcin Przystawski zapytał o operat szacunkowy Pani komornik.

Radny Robert Magielnicki zapytał kiedy będzie zakończone korso i czy będzie oświetlone?

 

Do pkt.9

 

Pani Anna Falińska sołtys sołectwa Skocze przedstawiła informacje w sprawach;

1) powołania Zarządu Sołtysów,

2) podziękowania za przekazanie świetlicy wiejskiej w Skoczach mieszkańcom.

 

Pan Józef Kiszkorno Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr III – w swoim wystąpieniu wnioskował do komendanta policji i straży miejskiej o zwracanie uwagi w miejscach publicznych na pijaństwo i chuligaństwo (np. centrum miasta, ulice Lwowska i Armii Krajowej (batory, kukuryku).

Zaproponował również „poszukanie” oszczędności w wydatkach na oświetlenie poprzez wyłączenia po godzinie 22 połowę lamp lub po północy wszystkich lamp.

Poprosił Prezesa PEC o publiczną informację na temat ceny 1 GJ ciepła jaka obowiązuje od 15.09.2011r.

Szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu.

 

Do pkt. 10

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy wszyscy radni otrzymali na piśmie odpowiedzi na interpelacje i czy są wnioski w tej sprawie.

Radni składający interpelacje otrzymali odpowiedzi na piśmie. Wniosków w tej sprawie nie było.

Radny Mariusz Kowalczuk udzielił odpowiedzi radnemu Karpińskiemu, iż sprawa przejazdu autobusu ulicą Sportową jest monitorowana.

 

Do pkt.11

Radny Antoni Banel zwrócił się do Burmistrza Gołdapi o wytłumaczenie dlaczego obiecane obniżenie ceny za centralne ogrzewanie z prywatnej ciepłowni będzie wynosiło 12 %, a nie 30%? Poprosił o przedstawienie jak jest wykorzystany urlop wypoczynkowy za 2011 rok przesz burmistrza i czy nie ma zaległości z poprzednich lat.

 

Do pkt.12

 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady

 

(-)Alicja Pietranis (-) Wojciech Hołdyński

 

Odpwiedzi na interpelacje

 

 

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ochrony Środowiska i Nieruchomości

 

Gołdap,05.10.2011r.

 

 

Szanowny Pan

Jan Steć

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

 

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną 27 września 2011r, podczas sesji Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie „korso nad jeziorem”, uprzejmie informuję, że:

 

 1. Korso będzie ciągiem pieszo – rowerowym. Obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem osób dojeżdżających do nieruchomości: Jeziorowa 13, 13A, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

 2. Inwestycja realizowana jest w ramach programu pod nazwą „Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parku: zdrojowego i kinezyterapeutycznego”.

 3. Zgodnie z harmonogramem robót budowa zostanie zakończona w III kwartale 2012roku.

 4. Ciąg pieszo – rowerowy zaprojektowano na terenie dawnego torowiska na odcinku od ulicy Wczasowej do ul. Ustronie, poprzez zaprojektowaną kładkę pieszo – rowerową na rzece Gołdapa. Długość zaprojektowanego odcinka wynosi 1831m. Wzdłuż trasy będą trzy oświetlone aneksy wypoczynkowe dla użytkowników ścieżki pieszo-rowerowej.

 5. Obiekt został zaprojektowany jako dwustronny ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,00m, o nawierzchni z kruszywa łamanego, wraz z obustronnym poboczem szerokości 1,00m o nawierzchni z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

p. o. KIEROWNIKA

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ochrony Środowiska i Nieruchomości

 

Szanowni Panowie

Wojciech Hołdyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w

Gołdapi

Andrzej Pianka

Radny Rady Miejskiej

w Gołdapi

 

W odpowiedzi na Panów pytanie, zadane podczas sesji Rady Miejskiej 27 września 2011 roku, w sprawie gazu łupkowego na naszym terenie, uprzejmie informuję, że Minister Środowiska 14 czerwca 2011 roku udzielił firmie Silurian Sp. z o.o. koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Gołdap" położonym na terenie gmin: Banie Mazurskie i Dubeninki, miasta i gminy Gołdap w województwie warmińsko - mazurskim oraz na terenie gmin: Przerpośl, Filipów, Wiżajny, Rutka Tartak, Jeleniewo, Szypiszki, Puńsk w województwie podlaskim, na okres 3 lat.

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2011 roku koncesję tę przeniósł na Silurian Energy Services Sp. z o.o., ul. Górnośląska 16/17, 00-432 Warszawa.

W koncesji określono zakres prac poszukiwawczych:

Etap I - reprocesing, reinterpretacja i analiza danych geologicznych (12 miesięcy);

Etap II - wykonanie 50 km sejsmiki 2D (24 miesiące, rozpoczęcie nie później niż w ciągu 13 miesięcy, licząc od dnia udzielenia koncesji).

Przystąpienie do prac etapu II będzie uzależnione od wyników prac w etapie poprzednim.

W koncesji między innymi zakazano prowadzenia prac sejsmicznych przy użyciu materiałów wybuchowych.

 

Gołdap, 6 października 2011 r.

Szanowny Pan

Marcin Przystawski

Radny Rady Miejskiej

w Gołdapi

 

W odpowiedzi na Pana pytanie, zadane podczas sesji Rady Miejskiej 27 września 2011 roku, w sprawie operatu szacunkowego nieruchomości pana Ignacego Muszyńskiego, uprzejmie informuję:

1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku, pani Izabela Szweblik, posiada już operat szacunkowy nieruchomości stanowiących własność państwa Muszyńskich, sporządzony przez biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

9 września 2011 roku wpłynął do Urzędu Miejskiego w Gołdapi protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

2. Najprawdopodobniej licytowane będą 3 nieruchomości oddzielnie:
a) mieszkalna o pow. 4,9500 ha, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 1 049 200 zł;

b) rolna o pow. 6,3500 ha, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 336 400 zł;
c) z obiektami świniarni o pow. 1,1500 ha, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę 2 120 000 zł.

3. I licytacja może odbyć się najwcześniej na początku listopada, cena wywoławcza = 3/4 wartości (świniarnia - 1 590 000 zł).

4. Ewentualna II licytacja mogłaby się odbyć 1,5 miesiąca po pierwszej, cena wywoławcza = 2/3 wartości (świniarnia - 1 413 334 zł).

5. Nieruchomość zabudowaną świniarnią można podzielić na mniejsze części tylko na wniosek właściciela.

 

Gołdap, 6 października 2011 roku

 

Jacek Morzy

z-ca Burmistrza Gołdapi

 

 

Gołdap,12.10.2011 r.

GPO.6845.34.2011 r.

Odpowiedź na interpelację o treści:

 

"Dzierżawiony grunt przez Pana Rudziewicza miał pozostać nieogrodzony. Teraz od strony miasta jest ogrodzenie i znaki: tylko dla pieszych i rowerzystów."

wniesioną przez Radnego Remigiusza Karpińskiego na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27.09.2011 r.

 

Ogrodzenie stoków narciarskich z siatki, biegnące wzdłuż drogi prowadzącej od miasta do Suczek, zbudowano przed sezonem zimowym 2010/11, uwzględniając wymogi bezpieczeństwa na ośnieżonych stokach i w ruchu drogowym.

Ogrodzenie służy zabezpieczeniu stoków zjazdowych, odgradzając je od drogi asfaltowej. W ogrodzeniu pozostawiono przejścia dla pieszych i rowerzystów. Nie naruszono tym samym zapisu umowy dzierżawy, zawartej między Gminą Gołdap oraz Anną i Mirosławem Rudziewiczami, które gwarantowały zapewnienie nieodpłatnej, ogólnej dostępności do przedmiotu umowy dla ruchu pieszego i rowerowego.

Od dzierżawcy otrzymałem zapewnienie, że wszelkie prace ogrodzeniowe są prowadzone wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uprawiającym sporty zimowe i korzystającym z przyległej do stoków drogi.

 

Szanowny Pan

Józef Dominiuk

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

 

W odpowiedzi na złożoną 27 września 2011 r. interpelację, dotyczącą zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej przy blokach w Grabowie, uprzejmie informuję, że jakiekolwiek zmiany dotyczące organizacji ruchu są w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej 2a.

Na wspólnej sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Gołdapi, które miało miejsce kilka dni temu, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - pan Leszek Kowalewski, negatywnie zaopiniował wniosek o zamontowanie progów zwalniających na drodze powiatowej przy blokach w Grabowie.

 

 

 

Szanowny Pan

Mariusz Kowalczuk

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

 

W odpowiedzi na złożoną 27.09.2011 r. interpelację dotyczącą oświetlenia ulicznego wsi Skocze, uprzejmie informuję, że przeprowadziliśmy wizję lokalną stanu technicznego tej linii.

Na odcinku drogi powiatowej we wsi Skocze stwierdzono konieczność modernizacji i rozbudowy oświetlenia do 9 punktów. Warunki techniczne i kosztorys inwestorski zostaną określone w terminie do końca października 2011 roku. Dopiero po tym terminie będzie możliwe zrealizowanie inwestycji.

Warunki oświetlenia zabudowań kolonijnych zostaną określone w późniejszym terminie.

 

 

Pan Józef Dominiuk

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

 

W odpowiedzi na złożoną w dniu 27 września 2011 r. interpelację dotyczącą zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej przy blokach w Grabowie, informuję Pana, że jakiekolwiek zmiany dotyczące organizacji ruchu znajdują się w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej 2a.

Na wspólnej sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej w Gołdapi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pan Leszek Kowalczyk negatywnie zaopiniował wniosek o zamontowanie progów zwalniających na drodze powiatowej przy blokach w Grabowie.

 

 

Wiesław Swatek

Kierownik Wydziału Infrastruktury

i Inwestycji Komunalnych

 

 

Gołdap, 12.10.2011 r.

 

Szanowny Pan

Zbigniew Makarewicz

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

 

 

Dotyczy: interpelacji z 27 września 2011 roku w sprawie ulicy Brzozowej, jej przejezdności

podczas jesiennych opadów, będą stały kałuże.

 

 

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że jest opracowana dokumentacja techniczna. Odwodnienie ulicy Brzozowej należy wykonać wraz z jej utwardzeniem. Inwestycję należy zaplanować w budżecie gminy.

Według kosztorysu inwestorskiego wartość inwestycji wynosi około 680 000 zł.

Projekt zakłada odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kolektora, odprowadzającego wody deszczowe z całego osiedla „Pod Lasem", poprzez separator, aż do rowu przy ul. Świerkowej.

Nadmieniam, że kilka lat temu na ul. Brzozowej wykonaliśmy studnię chłonną, która przy mniejszych opadach deszczu niweluje w znacznym stopniu uciążliwości związane z powstającymi zastoiskami wody, jednak optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie wspomnianej inwestycji. W tym celu należy zaplanować budowę ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w budżecie gminy na najbliższe lata.

 

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ochrony Środowiska i Nieruchomości

 

Gołdap, 05.10.2011 r.

Szanowny Pan

Antoni Banel

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną 27 września 2011r, podczas sesji Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie „hałd ziemi usypanych na zapleczu posesji p. Jankowskiego przy ul. Łącznej”, uprzejmie informuję,

 1. Hałdy ziemi zostały usypane na nieruchomości prywatnej w lipcu 2011 roku.

 2. Po rozpoznaniu sprawy, zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Łącznej, Burmistrz Gołdapi decyzją Nr 84/2011 z 04.07.2011 r:

a) nakazał właścicielowi nieruchomości wstrzymanie wszelkich prac ziemnych i robót budowlanych;

b) zobowiązał właściciela do złożenia odpowiedniego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

 1. Od przedmiotowej decyzji właściciel nieruchomości odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Do dnia dzisiejszego SKO nie rozpatrzyło jeszcze odwołania.

Jednocześnie wyjaśniam, że ul. Łączna w Gołdapi jest ulicą powiatową i jak wynika z informacji uzyskanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi obowiązuje na niej zakaz ruchu pojazdów powyżej 8 ton.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. arch. Beata Kołakowska

p. o. KIEROWNIKA

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ochrony Środowiska i Nieruchomości

 

 

 

Gołdap, 19-10-2011r.

 

 

 

Pan

Antoni Banel

Radny Rady Miejskiej w Gołdapi

 

 

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie zadane na sesji Rady Miejskiej w Gołdapi w dniu 27 września 2011r. informuję, że wykorzystanie urlopów wypoczynkowych Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza w bieżącym roku przedstawia się następująco:

 1. Panu Markowi Mirosowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystał 9 dni, urlopu zaległego brak,

 2. Panu Jackowi Morzemu przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystał 3 dni, urlopu zaległego brak.

W roku 2012 zaległy urlop należy wykorzystać do 30 września.

 

Pan Jan Steć

Radny

Rady Miejskiej

w Gołdapi

 

 

Nasz znak: Data:

Woś.0124-82/2011 21.10.2011 r.

 

 

 

Odpowiadając na Pana kolejną interpelację złożoną w dniu 27 września 2011 roku, dotyczącą zmiany garażowania autobusów szkolnych informuję, co następuje :

 

Przetarg na garażowanie autobusów szkolnych ogłoszony zostanie do 15 listopada 2011 roku.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

««« powrót ««« drukuj
 
Webmaster: Tomasz Mikielski