28.07.2015

Inne przetargi

PRZETARGI

 
data publikacji:  04-11-2013 | 14:07
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2013 | 14:32
   
Ołoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 w gołdapi przy ul. Górna 5. 04.11.2013

 

Burmistrz Gołdapi

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. 40,10 m2 położonego na 4 piętrze w budynku spółdzielczym wielorodzinnym położonym w Gołdapi przy ul. Górnej nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do 09 października 2085 roku udziału 19/10000 części w działce gruntu o nr 1986, o pow. 3,2590 ha dla której prowadzona jest KW Nr OL1C/00033167/9. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 4,50 m2. Dla wymienionego lokalu Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Olecku prowadzi KW Nr OL1C/00034848/4.


 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 100.000,00 PLN

w tym:

- lokalu nr 15 - 92.000,00 PLN

- gruntu - 8.000,00 PLN + 23% VAT


 

Wadium wynosi – 15.000,- PLN


 

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych..


 

   

 • Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosić będzie 25% ceny osiągniętej w przetargu + 23% VAT i płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego;

 • Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 1% ceny gruntu uzyskanej w przetargu;

 • Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;

 • Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sadowego, administracyjnego i egzekucyjnego.

   

  Przetarg odbędzie się 19 grudnia 2013r. o godz. 1200 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

   

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,- PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w tytule należy podać numer budynku i lokalu oraz nazwę ulicy.


 

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, czyli obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego oryginalny dokument należy złożyć w Kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, pokój nr 16 – (pierwsze piętro) do dnia 13 grudnia 2013 roku godziny 1345.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Urzędu (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013 r. włącznie.


 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości przed otwarciem przetargu.


 

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. 

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.


 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87/ 615 60 54


 

««« powrót drukuj
 
Webmaster: Tomasz Mikielski