dostawa oleju opałowego grzewczego „Ekoterm Plus” w 2016 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Nazwa zamówienia: dostawa oleju opałowego grzewczego „Ekoterm Plus” w 2016 r.

Zamawiający

Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap,

NIP 847-000-34-02,

Tel. 87 615 08 03; e-mail: dkgoldap@o2.pl

Tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 4 ust.8 PZP (Dz.U. z 2004r. Nr19, poz.177 z późn. zm.) przepisów ww. ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym. Zapytanie cenowe. Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawców zamówień, które są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji:

Przedmiotem oferty jest dostarczenie oleju opałowego grzewczego typu EKOTERM PLUS

w 2016 r. do świetlic wiejskich w Kozakach, Grabowie wraz z transportem i tankowaniem. Szacunkowa ilość oleju 8 000 litrów.

Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Miejsce realizacji: kotłownia świetlicy wiejskiej w Kozakach, Kozaki 19a, 19-500 Gołdap

kotłownia świetlicy wiejskiej w Grabowie, Grabowo 9 A, 19-500 Gołdap

Termin składania ofert: 7.01.2016 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego

Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz zawarty w nim formularz cenowy .

2. Cena (w złotych polskich) oraz upust (w procentach) muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy pamiętać we wszystkich wyliczeniach - o zastosowaniu zaokrągleń zgodnie z zasadami matematyki. Należy zwrócić szczególną uwagę już na poziomie zastosowania upustu - aby po obliczeniu ceny po upuście - w dalszych obliczeniach zastosować konsekwencję zaokrąglenia ceny do dwóch znaków po przecinku.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Podane w formularzu ofertowym dane cenowe muszą być w zakresie :

  • Cen jednostkowych brutto ( przed upustem ) za olej opałowy lekki EKOTERM PLUS- podane według stawek obowiązujących w dniu 7 stycznia 2016 r

Kryteria, które Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 

Nazwa kryterium

 

Znaczenie kryterium

%

cena

80%

upust

20%

 

1.1.Kryterium cena

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10] x 80 %

1.2. Kryterium upust cenowy w %

Oferta o najwyższym upuście cenowym o wartości podanej w % uzyska maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów według wzoru:

[(Upust z oferty badanej : najwyższy oferowany upust) x 10] x 20%

1.3. Punkty w obu kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.

1.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.

1.5 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Instrukcja dla oferenta

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą, mailem (dkgoldap@o2.pl) lub faksem na wskazany powyżej adres do dnia 7 stycznia 2016 r. do godz. 11.00

Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Formularz ofertowy w załączniku

Lista załączników do przetargu

  1. PZP-olej-grzewczy2016.pdf
Umieszczony:21.12.2015
Zakończony:08.01.2016
Status przetargu:nowy
Umieścił:MJ
Autor: Marta Jurgiełan
Data utworzenia: 21-12-2015 10:33:06