Zarządzenie Nr 807/X/2020 Burmistrza Gołdapi z 16 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi


Zarządzenie Nr 807/X/2020
Burmistrza Gołdapi

z 16 października 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 883/II/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi w załączniku pn. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gołdapi wprowadzam następujące zmiany:

  1. §53 otrzymuje brzmienie:

§ 53.

1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski i wystąpienia komisji Rady kierowane do Burmistrza ewidencjonuje Wydział do spraw Administracyjnych.

2. Wydział do spraw Administracyjnych koordynuje pracę Wydziałów w zakresie terminowości przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych oraz wnioski i wystąpienia komisji Rady.

3. Projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wnioski i wystąpienia komisji Rady przygotowane przez właściwe rzeczowo Wydziały przedkłada się do podpisu: Burmistrzowi lub Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

  1. Wykreśla się §54.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gołdap.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto


Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 10-11-2020 19:49:25
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 10-11-2020 19:50:46