Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Większość osób uzależnionych , doświadczając negatywnych konsekwencji swojego picia, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo powstrzymać od spożywania alkoholu lub ograniczyć jego ilość, zmieniają rodzaje trunków, czas i miejsce picia, przyjmują leki uspokajające lub nasenne, czasem przeciwdepresyjne, wszywają Esperal, składają przysięgi w Kościele. Próby te jednak kończą się niepowodzeniem, a jednocześnie uzależnieni nie szukają pomocy specjalistycznej i reagują sprzeciwem na propozycję skorzystania z leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. W związku z tym, osoby uzależnione częściej trafiają do lecznictwa odwykowego na skutek presji otoczenia ( rodziny, pracodawcy, sądu) niż w wyniku własnej refleksji i wynikającej z niej decyzji.

Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  1. rozpad życia rodzinnego

  2. demoralizację nieletnich

  3. uchylają się od pracy

  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Siedziba:
Centrum -Dydaktyczno Szkoleniowe
ul. Partzantów 31 pok. 72 II piętro
19-500 Gołdap

tel. 570 750 099

Przewodniczaca GKRPA - Dorota Łasica
Sekretarz GKRPA - Jolanta Kabat

Członkowie: Mirosława Poniatowska, Zofia Burel, Kornela Chudzik, Czesława Borkowska, Michał Malinowski.

Wnioski w sprawie procedury zmierzającej do orzeczenia postanowienia o przymusowym leczeniu można składać w godzinach pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, ICH RODZIN ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonuje Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Ich Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Oferta punktu obejmuje:

  • konsultacje konsultacje z zakresu terapii uzależnień , oraz terapii przemocy w rodzinie

  • konsultacje prawne ( po wcześniejszym umówieniu się)

  • grupę wsparcia dla osób uzależnionych , które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję

  • możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień

Siedziba:
Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe
ul. Partyzantów 31 pok. 72 II piętro
19-500 Gołdap
tel. 570 750 099

Certyfikowany Specjalista Psychotrapii Uzaleznień – Jolanta Kabat

czynny:
wtorek: 8.00 - 13.00
środa:  8.00 - 16.00 oraz 16.00 - 18.00 zajęcia grupy wsparcia (dla osób, które zakończyły program podstawowej terapii uzaleznienia)
piatek: 8.00 - 13.00  

Konsultacje prawne: pierwszy i drugi wtorek kazdego miesiaca
tel. 570 750 099
Prawnik- Barbara Woźniak

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-10-2014 14:31:40
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 17-10-2017 9:04:08