Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Większość osób uzależnionych , doświadczając negatywnych konsekwencji swojego picia, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Uzależnieni starają się okresowo powstrzymać od spożywania alkoholu lub ograniczyć jego ilość, zmieniają rodzaje trunków, czas i miejsce picia, przyjmują leki uspokajające lub nasenne, czasem przeciwdepresyjne, wszywają Esperal, składają przysięgi w Kościele. Próby te jednak kończą się niepowodzeniem, a jednocześnie uzależnieni nie szukają pomocy specjalistycznej i reagują sprzeciwem na propozycję skorzystania z leczenia w placówce lecznictwa odwykowego. W związku z tym, osoby uzależnione częściej trafiają do lecznictwa odwykowego na skutek presji otoczenia ( rodziny, pracodawcy, sądu) niż w wyniku własnej refleksji i wynikającej z niej decyzji.

Zgodnie z art.24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  1. rozpad życia rodzinnego

  2. demoralizację nieletnich

  3. uchylają się od pracy

  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

 

Wnioski należy składać u pełnomocnika ds profilaktyki uzależnień ( Urząd Miejski, pok.46)

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, ICH RODZIN ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonuje Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Ich Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie.

Oferta punktu obejmuje:

  • konsultacje konsultacje z zakresu terapii uzależnień , oraz terapii przemocy w rodzinie

  • konsultacje prawne ( po wcześniejszym umówieniu się)

  • grupę wsparcia dla osób uzależnionych , które odbyły terapię na poziomie podstawowym i utrzymują abstynencję

  • możliwość otrzymania informacji na temat ośrodków leczenia uzależnień

 

Godziny pracy PIK

 

wtorek: 8.00- 16.00 -konsultacje indywidualne

16.00-18.00- zajęcia grupy wsparcia

środa : 8.00- 15.00 – konsultacje indywidualne

piątek :8.00- 11.00- konsultacje indywidualne

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 14-10-2014 14:31:40