Uchwała Nr XXXI/190/2005 z 31.05.2005r.

UCHWAŁA Nr XXXI/190/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 31 maja 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 67.430 zł, w tym:

 

a) dział 600 – Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 2440 – Drogi publiczne gminne, dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 50.000 zł;

 

b) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 17.430 zł;

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 297.180 zł, w tym:

 

a) dział 600 – Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 4300 – Drogi publiczne gminne, zakup usług pozostałych – 50.000 zł;

 

b) dział 757 – Obsługa długu publicznego:

 

- rozdział 75704 § 4300 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych –  51.000 zł;

 

- rozdział 75704 § 8020 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 175.000 zł;

 

c) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne –  17.430 zł;

 

d) dział 926  – Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92604 § 4110 – Instytucje kultury fizycznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.290 zł;

 

- rozdział 92604 § 4120 – Instytucje kultury fizycznej, składki na Fundusz Pracy – 460 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 3.750 zł, w tym:

 

a) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92604 § 4300 – Instytucje kultury fizycznej, zakup usług pozostałych – 3.750 zł.

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1)  plan dochodów budżetowych – 36.246.671 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych – 45.941.671 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

 

3) źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej wg załącznika nr 3.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

                                                                                                                                             Remigiusz Karpiński

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/190/2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 31 maja 2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

2440

dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

-

+50.000

50.000

852

85214

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

185.000

+17.430

202.430

 

 

 Załącznik Nr 2

                                                                                                                                             do Uchwały Nr XXXI/190/2005                                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Gołdapi

                                                                                                                                             z dnia 31 maja 2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

4300

zakup usług pozostałych

343.000

+50.000

393.000

757

75704

4300

zakup usług pozostałych

27.000

+51.000

78.000

757

75704

8020

wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

125.000

+175.000

300.000

852

85214

3110

świadczenia społeczne

452.500

+17.430

469.930

926

92604

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

66.000

+3.290

69.290

926

92604

4120

składki na Fundusz Pracy

9.900

+460

10.360

926

92604

4300

zakup usług pozostałych

117.350

-3.750

113.900