Zarządzenie Nr 802/X/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi


Zarządzenie Nr 802/X/2020

Burmistrza Gołdapi

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

- Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 720/VI/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Informuje się o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gołdapi. W związku z tym ogłasza się nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

2. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – ustala się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Joanna Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi – Przewodnicząca Komisji,

2) Anna Rawinis – Sekretarz Gminy Gołdap – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Edyta Białek – Skarbnik Gminy Gołdap – Członek Komisji,

4) Ewa Bogdanowicz-Kordjak – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Członek Komisji,

5) Monika Ratajczak – młodszy referent ds. kadr i płac – Sekretarz Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności
Z– ca Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja Rekrutacyjna może podejmować prawomocne decyzje w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

4. Upoważnia się Komisję Rekrutacyjną do działania i podejmowania czynności w trybie i na zasadach określonych
Zarządzeniem Nr 720/VI/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Sporządziła: Monika Ratajczak


Załącznik do Zarządzenia Nr 802/X/2020
Burmistrza Gołdapi z dnia 12 października 2020 r.

BURMISTRZ GOŁDAPI OGŁASZA NABÓR

na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

2. Określenie stanowiska:

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

 4. ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy
  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),

 5. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej,

 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 8. nieposzlakowana opinia,

 9. znajomość przepisów prawa w szczególności z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo pracy oraz kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych a także umiejętność ich interpretacji i stosowania,

 10. przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,

 11. znajomość i umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

b) Wymagania dodatkowe:

 1. komunikatywność i wysoka kultura osobista,

 2. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

 3. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

 4. doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

 5. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, systematyczność,

 6. doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów ze środków UE oraz z budżetu państwa,

 7. umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

 8. umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz,

 9. umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań oraz umiejętność pracy
  w zespole,

 10. umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych,

 11. prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. organizowanie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów oraz innych decyzji kierowniczych, a także ponoszenie odpowiedzialności za całokształt jego działalności,

 2. reprezentowanie ośrodka na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu ośrodka,

 3. podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych ośrodka na postawie stosownych, wymaganych przepisami prawa upoważnień,

 4. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności ośrodka,

 5. analizowanie działalności ośrodka pod względem finansowym oraz zabieganie o środki na pokrycie statutowych i ustawowych zadań ośrodka,

 6. współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi mającymi związek z rozpoznawaniem
  i rozwiązywaniem problemów opiekuńczo-pomocowych,

 7. przygotowywanie i składanie niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania ośrodka i efektywności pomocy społecznej,

 8. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ośrodku,

 9. dbanie o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,

 10. reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości oraz niezwłoczne ich usuwanie,

 11. realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy,

 12. realizowanie zadań zleconych przez administrację rządową,

 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gołdapi.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy - praca w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

 2. miejsce pracy - miejsce pracy mieści się na I piętrze w budynku dwukondygnacyjnym bez windy. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony jest w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Bezpośredni kontakt z interesantami. Praca w szczególności siedząca, ale też wymagająca pracy w terenie. Brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi we wrześniu 2020 r.
wynosił mniej niż 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

7. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany list motywacyjny,

 2. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. podpisany CV (życiorys) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,

 5. kopie dokumentów potwierdzających ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),

 6. ewentualnie inne kopie dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),

 7. kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe, a w przypadku trwania stosunku pracy oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,

 8. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa zgodnie z wymaganiami niezbędnymi,

 9. podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania ww. stanowiska,

 10. podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 12. pisemna koncepcja funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,

 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Uwaga: Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców
  lub listownie na adres:
  Urząd Miejski w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14,

 2. oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi”,

 3. termin składania ofert: do 22 października 2020 r. do godz. 1515 decyduje data i godzina wpływu do urzędu,

 4. dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane,

 5. złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane kierownicze stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gołdap pod adresem: http://bip.goldap.pl/pl/1327/0/ogloszenia-o-naborze.html oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Rafał Luto

Autor: Monika Ratajczak
Data utworzenia: 12-10-2020 16:31:25
Autor edycji: Monika Ratajczak
Data edycji: 16-10-2020 14:58:47