Odbiór dowodu osobistego

Nazwa sprawy:

Odbiór Dowodu Osobistego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.). 

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze. zm.).

Wymagane dokumenty

 • Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

 • Przy odbiorze dowodu osobistego, gdy wniosek został złożony drogą elektroniczną, wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty. W przypadku utraty dokumentu powinien okazać ważny paszport lub inny dokument zawierający fotografię.

 • Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Opłaty:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Dowody Osobiste

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, który:

 • Zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym innym czasie po jego odbiorze.

 • Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.

 • Przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji
  i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożlwiającej odczytanie zapisanych danych osobom
  z dysfunkcjami wzroku.

 • W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji
  i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego PUK, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.


 

Dowód wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych
- odbiera rodzic albo opiekun prawny albo kurator. Dowód może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.


 

Dowód wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic, opiekun prawny lub kurator.


 

Do odbioru zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatów dowodu osobistego upoważniony jest wyłącznie posiadacz dowodu osobistego.


 

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.


 

Odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:


 

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez urzędnika
  w miejscu pobytu,


 

 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego
  w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego
  z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.


 

W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy.


 

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 • uwierzytelnianie w usługach on-line za pomocą profilu osobistego;

 • składanie podpisu osobistego

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 08-03-2021 14:20:42